İdare Hukuku

Emniyet Rütbe Terfi

Emniyet rütbe terfi işlemleri 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. Bu kanun ve yönetmelik kapsamında terfi işlemleri her yıl mayıs ayında kurullarda görüşülür. Haziran ayında ise açıklanır. 2020 yılı için 18.06.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü rütbeli personelin rütbe terfi sonuçları açıklanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde rütbe terfi işlemleri için iki ayrı kurul bulunmaktadır. Komiser yardımcısı, komiser ve başkomiser rütbelerindeki emniyet personelinin bulundukları rütbeden bir üst rütbeye terfi etmesinde Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu yapar. Emniyet amirleri ile 4. ve 3. Sınıf Emniyet Müdürlerinin terfileri işlemlerini ise Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu yapmaktadır. Bu 2 kuralda oy çokluğu ile karar alır.

Emniyet rütbe terfi davaları için dava açma süreniz 60 gündür. Bu süre rütbe terfilerin internette yayınlanmasından itibaren başlar.

Emniyet rütbe bekle süreleri aşağıdaki gibidir;

emniyet rütbe bekleme suresi ne kadar

Rütbe terfi işlemleri, rütbeli personelin kariyer planlamasında oldukça önemli yere sahiptir. Bu nedenle hukuka aykırı bir şekilde verilmeyen rütbelerde açılacak idari dava süreci bu yazımızda detaylı olarak anlatılacaktır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Yasası’nın 55. Maddesi uyarınca;

“Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise bu maddede öngörülen sınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere liyakate göre yapılır.”

hükmü gereği hangi esaslar kapsamında rütbe terfi işleminin yapılacağı ya da yapılmayacağı düzenlenmiştir. 55. madde uyarınca; kıdem, sınav ve eğitim şartları saklı olmak kaydıyla rütbe terfi işlemi liyakat esasına göre yapılır. Diğer yandan üstte belirttiğimiz yönetmelikte benzer bir hükme yer vererek, polis amirlerinden üst rütbelere terfi ettirilecek olanların kurullarda görüşülebilmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise 12. maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla liyakate göre yapılacağı düzenlenmiştir.

2020 yılında emniyet rütbe terfi sonuçlarında personelin neredeyse hepsi “Kadrosuzluktan Terfi Etmez” kararıyla terfi alamadılar. Kıdem sıralamasında daha önde olan personelin bu şekilde rütbe alamaması hukuka aykırı olup idari dava yolu ile iptali gereklidir.

Emniyet Rütbe Terfi Kıdem Sırası

Emniyet teşkilatında bulunduğunuz rütbenin kıdem sıralaması Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 13. Madde uyarınca yapılır. Bu madde kapsamında;

(1) Kıdem sırasının tespitinde;

a) Bulunulan rütbeye terfi tarihi önce olan,

b) Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanlarının ortalaması yüksek olan,

c) Performans değerlendirme puanlarının ortalamasının eşitliği halinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olan,

ç) Başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde sicil numarası daha küçük olan, polis amiri, diğerine göre daha kıdemli sayılır.

Emniyet teşkilatı personelinin bulundukları rütbedeki kıdem sırası, Genel Müdürlükçe her yıl için bir defaya mahsus olmak üzere belirlenerek Mart ayında duyurulur.

Emniyet Rütbe Terfi Sözlü Sınav

Emniyet rütbe terfi sürecinde personele yazılı ve sözlü sınav yapılır. Sözlü sınav 28. madde de düzenlenmiştir. Sözlü sınavdaki konu ve ağırlık dağılımı;

(1) Yazılı sınava giren adaylardan yüz üzerinden en az elli puan almış olanlar, sözlü sınava tabi tutulur.

(2) Sözlü sınav için oluşturulan komisyon üyeleri, sınava girecek personelden en az bir üst rütbede olmak zorundadır.

(3) Sözlü sınav komisyonları üst rütbeye terfi edecek personeli;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

b) Bir konuyu kavrama ve ifade edebilme yeteneği (15 puan),

c) Temsil ve maiyetindeki personelini sevk ve idare kabiliyeti (15 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

d) Analitik düşünme, problem çözme ve doğru karar verebilme yeteneği (15 puan),

e) Planlama, eşgüdüm ve denetim becerileri (15 puan),

konularında yüz tam puan üzerinden değerlendirir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir.

(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden elli ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Emniyet Rütbe Terfi Yazılı Sınav

Bir üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve kültür düzeyi sınav ile ölçülür. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği 27. maddesinde yazılı sınav hususu düzenlenmiştir. Emniyet rütbe terfi işlemlerine ilişkin bu düzenlemede polis meslek mevzuatı, ceza muhakemesi ve ceza hukuku, anayasa, idare hukuku, Atatürk ilkeleri, insan hakları, genel kültür derslerinden sorular sorulur. Soru dağılımı ve konular aşağıdaki gibidir.

(1) Üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve genel kültür düzeyini ölçmek üzere yapılacak yazılı sınavlar, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sınav komisyonlarınca yapılır.

(2) Yazılı sınavda sorulacak soruların konuları ve oranları aşağıda belirtilmiştir:

a) Polis meslek mevzuatı %40.

b) Ceza muhakemesi ve ceza hukuku %10.

c) Anayasa hukuku %10.

ç) İdare hukuku ve idari yargı %10.

d) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10.

e) İnsan hakları %10.

f) Genel kültür %10.

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav sonuçları adaylara duyurulur.

Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasında duyurulur. https://www.pa.edu.tr/

Sınav Komisyonlarının Teşkili

(1) Yazılı ve sözlü sınav komisyonları Genel Müdürün onayı ile belirlenir.

(2) İhtiyaca göre birden fazla komisyon oluşturulabileceği gibi birden fazla rütbe için de tek bir komisyon görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar emniyet müdürü rütbesini haiz bir başkan ve dört üye ile yeteri kadar yedek üyeden oluşur. Gerekli görülen hallerde Polis Akademisi Başkanlığında görevli kadrolu öğretim üyeleri de komisyon üyesi olarak görevlendirilebilir.

(4) Yazılı sınavlarda merkez ve taşra teşkilatından yeterli sayıda gözetmen ile sınavların yürütülmesine yardımcı olmak üzere personel görevlendirmesi yapılır.

Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurullarının Değerlendirme ve Karar Usulü

(1) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulları, terfi edecek personel hakkında;

a) Bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerini,

b) Mesleki bilgi, beceri ve davranışları ile geçmiş hizmetlerini,

c) Bulunduğu rütbede, affa uğramış veya ertelemeye dair hüküm verilmiş olsa bile, adli mercilerce verilen cezalarını,

ç) Bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, verilen disiplin cezalarını,

d) Hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerini,

e) Bu Yönetmelikte belirtilen Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yapılan sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarını,

dikkate alarak belirleyecekleri liyakat koşullarına göre değerlendirerek, edinecekleri kanaate göre oy çokluğu ile karar verirler.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki mesleki bilgi, beceri ve davranışları bakımından personel hakkında yapılacak değerlendirmede; bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenecek (Ek-1) Birim Değerlendirme Komisyonu Görüş Formu dikkate alınır.

(3)Hizmet ihtiyacı sebebiyle her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısına göre yapılan liyakat değerlendirmesi sonucunda, ilgili personelin durumuna göre “Terfi Eder.”, “Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder.”, “Performans Puanına Göre Terfi Eder.”, “Terfi Etmez.” veya “Kadrosuzluktan Terfi Etmez ” kararları verilir.

(4) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede; soruşturma açılmasına neden olan ihbar veya şikayetlerin personeli mağdur etmek amacıyla yapıldığı yönünde Kurul üyelerinde kanaat oluşması halinde, yapılan soruşturma ve kovuşturmalar dikkate alınmaz. Ancak liyakatli olduğu değerlendirilmekle birlikte soruşturma ve kovuşturma sonucunun beklenilmesi uygun görülen personel hakkında “Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder.” kararı verilebilir.

(5) Son performans puanı kurul tarihi itibarıyla doldurulmamış olmakla birlikte, liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında “Performans Puanına Göre Terfi Eder.” kararı verilir.

(6) Kurul üyeleri veya raportör, Kurulda kendileri ile ilgili görüşme olması halinde, görüşme süresince toplantıya ve oylamaya katılamaz. Üyenin ayrılması, toplantının devamına ve karar alınmasına engel teşkil etmez.

Emniyet Rütbe Terfi İşlemlerine Karşı İdari Dava Açma

Devre kıdem sıralaması sizden sonra gelen bazı personelin terfi ettirilmiş olması, terfi ettirilenler arasında disiplin cezası alan rütbelilerin olması ve performans puanı ortalaması sizden daha düşük olanların terfi ettirilip, sizin terfi alamamanız birlikte değerlendirilmesinde; terfi ettirilmeme işleminiz hukuka aykırı olacaktır. Bu nedenle iptal davası ile işlemin iptali gereklidir.

Emniyet rütbe terfi işlemlerine karşı idari yargı birimlerinde iptal davası açılabilir. İptal davası rütbe terfilerin ilan edilmesinden itibaren 60 gün içinde görev yaptığınız ilde idare mahkemesine açılır. Açılacak iptal davasında yürütme durdurma talep edilebilir. Fakat yürütme durdurma çıkma ihtimali bu davalarda oldukça azdır. Süreci idari dava avukatı ile yürütmeniz mağdur olmanızın önüne geçecektir.

Başa dön tuşu