cekismeli bosanma sureci suresi masrafi

Evliliğin bu yolla sona erdirilebilmesi için de kanunda sayılan bu nedenlerden birine başvurmak zorunludur. Zira kanun bu sebepleri sınırlı sayı yöntemiyle düzenlemiştir. Çekişmeli boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun m. 166. maddede düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma nedenine dayalı olarak açılmış ve eşler arasında boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda bir anlaşmanın bulunmadığı boşanma davalarıdır. Bu nedenle çekişmeli boşanma süreci titizlikle yürütülmelidir.

Çekişmeli boşanma davalarında evliliğin tarafları boşanmanın temel unsurları olan boşanma, velayet, tazminat ve nafaka konularından en az bir tanesinde uzlaşma sağlayamadıklarından işbu dava açılmaktadır. Taraflar uzlaşamadıkları bu hususlara ilişkin iddia, talep ve savunmalarını Aile Mahkemesi huzurunda ileri sürmektedirler. Bu nedenle çekişmeli boşanma süreci eksiksiz yürütülmesi son derece önemlidir.

Boşanma avukatı ücretlerini buradan öğrenebilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/bosanma-avukati-ucretleri-masraf-tutarlari/

Çekişmeli Boşanma Davasının Açılması

İster çekişmeli ister anlaşmalı olsun, her iki türdeki boşanma davaları da Aile Mahkemesi’nde açılmalıdır. Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha dava dilekçesi(anlaşmalı boşanma davalarında boşanma protokolü de eklenmelidir), varsa eklemek istediği delillere ilişkin belgeleri ve nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek boşanma davasını açabilir. Hak kaybına uğramamak açısından boşanma davasının avukat marifetiyle takip edilmesi oldukça önemlidir.

Boşanma davasının açılabilmesi için taraflar arasında geçerli bir evlilik bulunmalıdır ve boşanma nedenlerinden birinin varlığı gereklidir. Boşanma dava dilekçesinin verilmesi ile çekişmeli boşanma süreci başlar.

Boşanma davasında yetkili ve görevli mahkemeyi öğrenmek için tıklayınız. https://kadimhukuk.com.tr/makale/bosanma-davasinda-yetkili-gorevli-mahkeme-aile-hukuku/

Çekişmeli Boşanma Davasının Süresi

Çekişmeli boşanma davasının süresi, davanın niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Çekişmeli boşanma davası; dilekçeler aşaması, ön inceleme duruşması yapılması, tahkikat duruşmalarının gerçekleştirilmesi ve karar duruşmasının yapılması olmak üzere pek çok aşamadan meydana gelmektedir. Bununla birlikte davada dinlenecek tanık sayısı, tanıkların bulundukları yerler, ilk davete icabet edip etmemeleri, boşanma nedenlerinin araştırılması, delillerin toplanması, bilirkişi raporlarının gelmesi, başka kurumlardan istenen evrakların süresinde gelip gelmemesi, varsa tarafların diğer araştırma işlemleri çekişmeli boşanma davasının ne kadar süreceğini belirler. Genel olarak çekişmeli boşanma davaları 1 – 2 yıl arasında karara bağlanmaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında da tarafların verilen kararı istinaf ve temyiz etme hakkı bulunmakta olup, istinaf süresi gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra 2 haftadır. Aynı şekilde istinaf ve temyize cevap verilmesi süreleri de 2 haftadır. İstinaf aşaması 1-1,5 yıl sürebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Yargılama Usulü

Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Muhakemeleri Kanununa tâbidir:

 • Hakim, çekişmeli boşanma davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, tarafların bu olgularını ispatlanmış sayamaz.
 • Hakim, bu olgular hakkında gerek kendiliğinden gerek tarafların istemi üzerine taraflara yemin öneremez.
 • Tarafların boşanma davasının dayandığı olgulara ilişkin her türlü ikrarları hakimi bağlamaz.
 • Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.
 • Boşanma veya ayrılığın feri sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
 • Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

Çekişmeli boşanma süreci dava dilekçesinin hazırlanması ile başlar. Davanın açılması, dilekçenin tebliği, ekonomik ve sosyal durum araştırmasının yapılması ve karşılıklı olarak dilekçelerin sunulması aşamalarıyla devam eder. Dilekçeler aşamasının sona ermesi ile ön inceleme duruşması yapılır, tanıklar dinlenir ve diğer deliller toplanır. Akabinde esasa ilişkin beyanların sunulması ile çekişmeli boşanma davasının ilk aşaması sona erer. Bu aşamadan sonra, gerekçeli kararın tebliği, istinaf ya da temyiz merciine başvurulması aşamaları da söz konusu olabilir. Nihayetinde kararın kesinleşmesi ve nüfus müdürlüğüne işlenmesi ile çekişmeli boşanma davasının bütün aşamaları tamamlanır.

Çekişmeli Boşanma Davasında İleri Sürülebilecek Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanunu’na göre, çekişmeli boşanma davası açma sebepleri şu şekilde sayılmıştır:

 • Zina (m. 161-Özel boşanma sebebi)
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (m. 162- Özel boşanma sebebi)
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (m. 163- Özel boşanma sebebi)
 • Terk (m. 164- Özel boşanma sebebi)
 • Akıl hastalığı (m. 165- Özel boşanma sebebi)
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (m. 166- Genel boşanma sebebi)

Boşanma Halinde Kadının Kişisel Durumu

Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu korur. Ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dulsa hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini talep edebilir.

Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği açık bir şekilde ispat edilirse, talep üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verebilir.

Koca, koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını mahkemeden talep edebilir.(TMK m. 173)

Çekişmeli Boşanma Davası ile Birlikte Talep Edilebilecek Hususlar

 • Yoksulluk Nafakası

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla, geçimini sağlamak için diğer taraftan malî gücü oranında, süresiz olarak nafaka isteyebilir. Bu nafakaya “yoksulluk nafakası” denilmektedir. Yoksulluk nafakası tayin edilebilmesi için nafaka yükümlüsünün kusurlu olması şartı aranmamaktadır. Çekişmeli boşanma süreci boyunca tedbir nafakası olarak ödenir. İlamsız icraya konulabilir.

 • İştirak Nafakası

Velayetin kullanılması hakkı kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Bu nafakaya “iştirak nafakası” denilmektedir.

Mahkeme, talep halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

 • Müşterek Çocukların Velayeti

Yargılama aşamasında mahkeme tarafından boşanma kararı verilirken, imkân bulundukça anne ve baba dinlenir ve ardından çocuğun düşüncesi alınıp, anne ve babanın çocuk ile olan kişisel ilişkileri düzenlenir.

Velayetin kullanılması hakkı kendisine verilmeyen eşin, müşterek çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, müşterek çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları gözetilir.

Anne veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni durumların ortaya çıkması halinde hakim, resen veya anne ve babadan birinin talebi üzerine gerekli önlemleri alabilir. Yani velayete ilişkin şartlarda bir değişiklik olduğu durumda ebeveynlerin, velayetin değiştirilmesi yönünde bir dava açması mümkün olacaktır.

 • Maddi ve Manevi Tazminat

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktar tazminat talep edebilir.

 • Uzaklaştırma Kararı

Eşlerden birinin diğerine yönelik saldırısı, hakareti, sözlü veya yazılı tacizi gibi durumlarda, mağdur olan eş, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu uyarınca diğer eşin kendine belirli bir mesafeden fazla yaklaşmamasına yönelik mahkemeden geçici hukuki koruma talep edilebileceği gibi kendisini iletişim cihazlarıyla dahi rahatsız etmemesi yönünde kanunda öngörülen çeşitli geçici hukuki koruma taleplerinde bulunabilir.

Çekişmeli boşanma süreci boyunca hatta sonrasında bile uzaklaştırma kararı alınabilir. 

 • Çekişmeli Boşanma Davasında Hakimin Alacağı Geçici Önlemler

Çekişmeli boşanma davası açılınca hakim, yargılamanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve müşterek çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri çekişmeli boşanma süreci boyunca resen alır.

Eşlerin Boşandıktan Hemen Sonra Yeniden Bir Başkasıyla Evlenmesi

Çekişmeli boşanma davasında verilen kararın kesinleşmesinden sonra erkeklerin hemen yeniden evlenmesi mümkünken, kadınların bekleme süresini (iddet süresi) doldurmaları gerekmektedir.

Boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük bekleme (iddet) süresini tamamlaması gerekmektedir. Ancak bu süre, kadının hamile olmadığına dair bir raporu varsa mahkeme kararı ile kaldırılabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Kusur ve İspat

Çekişmeli boşanma davasındaki en önemli husus, boşanmaya sebep olan olaylara yönelik iddia edenin, karşı tarafın kusurlu olduğunu veya en az kendisinden daha kusurlu olduğunu ispat etmesidir. Karşı tarafın kusurlu olduğunu veya davayı açanın, karşı taraftan daha az kusurlu olduğunun ispatlanması tazminat, nafaka, hatta mal paylaşımı gibi boşanmanın sonuçlarını etkilediğinden davadaki en önemli noktalardandır.

İspata yönelik olarak, tarafların aile bireylerini, yakın arkadaş çevresini ve hatta komşularını dahi tanık olarak dinletmek mümkün olduğu gibi taraflar arasındaki yazışmalar ve darp raporu gibi belgeler de çekişmeli boşanma davasında delil olarak kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra hukuka uygun olarak elde edilmiş ve karşı tarafın kusurlu olduğunu ispata yarayan her türlü bilgi ve belge de davada delil olarak gösterilebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi

Anlaşmalı boşanma, baştan beri anlaşma sağlanarak hukuki prosedürlerin takibiyle anlaşmalı boşanma davası açılarak gerçekleşebileceği gibi, çekişmeli boşanma davalarında tarafların boşanma davası süresince bahsedilen konularda uzlaşmaya varmaları halinde; anlaşmalı boşanma davasına dönmesiyle birlikte de mümkün olabilmektedir.

Boşanmanın daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla en az 1 yıl süren evliliğin ardından, dava öncesinde tarafların başta anlaşmaya varamadığı hususlarda dava süreci içerisinde anlaşmaya varmaları durumunda, hakim, tarafların istemi üzerine somut olayın durum ve şartlarını değerlendirerek çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası olarak devam etmesini karara bağlayabilmektedir. Burada da sürecin etkili yürütülmesi ve kısa süre içerisinde neticelendirilmesi açısından uzman bir boşanma avukatından destek alınması tarafların yararına olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasının Masrafı

Davacı, dava harç ve giderlerini mahkeme veznesine peşin olarak yatırmak zorundadır. Dava harç ve giderleri yatırılmadan mahkemeye sadece boşanma dilekçesi verilmesi davanın görülmesini için yeterli değildir. Harç ve giderler davanın başında eksik yatırılmışsa hâkim davacıya harç ve giderleri tamamlaması için kesin süre verir. Verilen bu kesin sürenin sonunda dava harç ve giderleri davacı tarafından yatırılmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilecektir.

Boşanma davasının maliyeti veya dava açma ücreti davada dinlenecek tanık sayısı, dava dosyasının bilirkişiye gidip gitmeyeceği, başka kurumlardan belge istenip istenmeyeceğine göre farklılık gösterir. Çekişmeli boşanma süreci bu masrafların mahkeme veznesine yatırılması ile başlar.

Çekişmeli Boşanma Davasının Düşmesi

Boşanma davalarında duruşma günleri mutlaka meşruhatlı davetiye ile taraflara tebliğ edilir. Buna göre, tebligatı alan tarafların duruşma gün ve saatinde mahkemede hazır olmaları zorunludur. Taraflar karşılıklı olarak duruşmada hazırsa hakim gerekli koşullar oluştuğunda ön inceleme duruşması yapacak ve tahkikat için gerekli evrakların ve tarafların istediği delillerin toplanması için müzekkerelerin yazılmasına karar verecektir.

Taraflardan birisi örneğin davalı duruşmaya gelmezse ve davalıya duruşma gününü bildirir tebligat yapılmış ise duruşmaya mazeretsiz olarak katılmayan davalının yokluğunda devam edilir. Davalı bir mazeret bildirmişse ve bunu hakim kabul ederse duruşma günü ertelenecektir; fakat mazeretsiz olarak duruşmaya gelmeyen davalı, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz hakkını da kaybedecektir.

Davacının duruşmaları takip etmesi davasının akıbeti açısından oldukça önemli olup, davacı duruşma gününü usulüne uygun şekilde tebliğ almış ise mazeretli olarak dosyaya katılmayacağını bildirdiğinde hakim mazeretin kabul edilmesine karar verirse duruşma günü ertelenecektir. Bununla birlikte davacı duruşmaya mazeretsiz olarak katılmaz ve kendisine duruşma gününü bildirir tebligat usulüne uygun yapılmışsa hakim davalı duruşmada hazır ise ona davayı takip edip etmediğini soracaktır.

Davalı davayı takip etmek istiyorsa davacının yokluğunda işlemlere devam edilecek; davacı, aleyhine yapılan işlemlere itiraz hakkını kaybetmiş olacaktır. Davalı davayı takip etmek istemez ise hakim dosyanın işlemden kaldırılmasına yani düşürülmesine karar verecektir. Davanın düşürülmesi olarak bilinen dosyanın işlemden kaldırılması halinde tarafların dosyanın muhteviyetına göre tekrar dosyanın işleme alınması için dilekçe yazıp vermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yenilenmeyen dosyaların ise açılmamış sayılmasına karar verileceğinden karşı vekalet ücreti çıkması olasıdır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Maddi Durum İncelemesi

Boşanma davasında taraflar birbirinden maddi taleplerde bulunabilmektedirler. Şartların oluşması halinde maddi taleplerin miktarının tayininde hakimin dikkate alacağı en önemli ölçüt tarafların sosyal ekonomik durum araştırmasıdır. Davanın açılmasıyla birlikte hakim, tarafların maddi durumlarının belirlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerine müzekkere yazılmasına karar verir. Tarafların ikametgahlarına en yakın kolluk görevlileri sosyal, kültürel, ekonomik durum araştırması için tarafları arayarak evlerine gidecek ya da kendilerini karakola çağıracaktır. Taraflara bu araştırma kapsamında sorulacak sorular genel itibariyle şöyledir:

 1. Tarafların maddi geliri
 2. Hangi işte çalıştıkları, çalışma şartları
 3. Ne kadar maaş aldıkları
 4. Maaş dışında gelirlerinin olup olmadıkları
 5. Kiminle birlikte yaşadıkları
 6. Beraber yaşadıkları kişilerin maddi durumları, çalışma şartları
 7. Oturduğu evin durumu, kira olup olmadığı
 8. Gayrimenkullerinin listesi
 9. Tarafların öğrenim durumları
 10. Tarafların iş yapmaya engel fiziksel engellerinin olup olmadığı

Çekişmeli boşanma davalarında yapılacak bu araştırma, tarafların her ikisi için de geçerli olup, dava sonunda talep edilen maddi manevi tazminat, nafaka, velayet gibi hususlara karar verilirken göz önünde bulundurulacak en önemli ölçütlerden birisi olacaktır. İfade edildiği üzere, maddi ve manevi tazminat miktarının tayininde, yapılan bu araştırmanın önemi çok büyük olup, tazminat ödeyecek kişinin yüksek miktarda gelirinin olması, gayrimenkullerinin bulunması halinde tazminat miktarı da yükselecektir. Buna karşılık kişi asgari ücretle çalışıyor ise verilecek tazminat miktarı da bu kapsamda daha düşük olacaktır.

Ücretsiz Boşanma Davası Açılması

Boşanma davası açılırken başvurma harcı, peşin harç, gider avansı gibi masrafların davacı tarafından karşılanması gerekmektedir. Fakat mahkeme harç ve masraflarını ödeme gücüne sahip olmayan kişilerin adli yardımdan faydalanabileceği Hukuk Muhakemeleri Kanununda açıkça düzenlenmiştir.

HMK m. 334 uyarınca, “

(1) Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, (Değişik ibare: 6459 S.K.-K.T: 11.04.2013-R.G.T: 30.04.2013/m.22) “taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması” kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

(2) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.

(3) Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır.”

Adli yardımdan faydalanacak kişiler yargılama giderlerinden, mahkemece istenilen teminatlardan, dava avukat ile takip ediliyor ise vekalet ücretinden muaf olacaklardır.

HMK m. 335 uyarınca,

(1) Adli yardım kararı, ilgiliye, aşağıdaki hususları sağlar:

a) Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.

b) Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.

c) Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi.

ç) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini.

(2) Mahkeme, talepte bulunanın, yukarıdaki bentlerde düzenlenen hususlardan bir kısmından yararlanmasına da karar verebilir.

(3) Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.

Adli yardımdan faydalanmak suretiyle boşanma davası açılmak istenilmesi halinde bu durum mutlaka dava dilekçesinde belirtilmelidir. Dilekçenin sağ üst bölümüne “Adli Yardım Taleplidir” yazılması gerekir. Bununla birlikte sadece dilekçe kısmında adli yardım talebinde bulunmak yeterli olmayacaktır. Adli yardım kararının verilebilmesi için mahkemenin davacının maddi gücünün düşük olduğuna kanaat getirmesi gerekmektedir. Bu sebeple de davacının dava dilekçesine ek olarak birtakım belgeleri sunması şarttır. Adli yardım talebinde bulunan davacı dava dilekçesine ek olarak;

 • Muhtarlıktan alınan yoksulluk belgesi,
 • Sosyal Güvenlik kaydı,
 • Taşınmaz sahibi olmadığını gösterir tapu kaydı,
 • Araç sahibi olmadığını gösterir trafik sicil kaydı da mahkemeye sunulmalıdır.

Adli yardım talebi mahkeme tarafından reddedilir ise bu durumda karara itiraz hakkı bulunmaktadır. Ülkemizde her baro çevresinde adli yardım bürosu kurulmaktadır. Boşanma davasında avukat ile beraber çalışmak isteyen; fakat maddi gücü olmayan kişilere yukarıda sayılan belgeleri baroya iletmeleri halinde ücretsiz avukat ataması yapılacaktır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf

Adli yardıma başvuran kişinin kasten veya ağır kusur ile yanlış bilgi verdiği ortaya çıkarsa ya da maddi durumunda olumlu yönde bir değişiklik gerçekleşirse bu halde adli yardım kararı kaldırılacaktır. Bu durumda ise haksız bir şekilde adli yardım bütçesinden yararlanan kişi tüm masraf ve harçlar ile giderleri ödemek zorunda kalacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşma (Ön İnceleme Duruşması)

Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir.

Ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez. Mahkeme, öncelikle dava şartları ve ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verir; gerektiği takdirde kararını vermeden önce, bu konuda tarafları ön inceleme duruşmasında dinleyebilir.

Mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve yukarıdaki maddelerde belirtilen incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bildirir. Çıkarılacak davetiyede aşağıdaki hususlar ihtar edilir:

a) Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar.

b) Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları.

c) Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği.

ç) Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği.

Hakim, ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinler; daha sonra, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder. Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, tarafları sulh ve arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatarak sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder; bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder.

Ön inceleme duruşmasının sonunda, tarafların sulh veya arabuluculuk faaliyetinden bir sonuç alıp almadıkları, sonuç alamadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın altı, duruşmada hazır bulunan taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür.

Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu olan hâllerde bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edilir.

Yapılan ihtara rağmen dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmayan veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verilir.

Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır. Ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra, hakim tahkikata başlamadan önce, hak düşürücü süreler ile zamanaşımı hakkındaki itiraz ve defileri inceleyerek karara bağlar.

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi indirmek için tıklayınız.

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                          

DAVACI            :

VEKİLİ             :

DAVALI            :

KONUSU   : TMK 166/I uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması dolayısıyla tarafların BOŞANMALARINA karar verilmesi hususunda dava dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI SEBEBİYLE BOŞANMA TALEBİMİZ:

1) Müvekkilim ile davalı … tarihinde evlenmiştir. Tarafların bu evlilikten …………. doğumlu kızları …… ile …………. doğumlu oğulları ……………. dünyaya gelmiştir.

(Dilekçenin bu bölümünde evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren olaylar, olay örgüsü içerisinde ayrıntılı bir biçimde izah edilmelidir.)

Bütün bu yaşananlar bardağı taşıran son damlalar olmuştur ve artık ne müvekkil ne de çocuklar bu evliliğin devam etmesini istemektedir.

VELAYET VE TEDBİR NAFAKASI TALEBİMİZ:

Müvekkilin halen …. ‘nde öğrenim gören ve reşit olmayan oğlu ….’in velayetinin müvekkile verilmesini talep etmekteyiz. Zaten müvekkili ve çocuklarını ailesi gibi görmeyerek başka bir kadını eşi olarak benimsemiş ve bugüne kadar çocuklarına herhangi bir sevgi ve saygı göstermeyerek şiddeti alışkanlık haline getirmiş bir kimseye velayetin verilmesi hakkaniyet ve çocuğun yüksek yararı ile bağdaşmayacaktır. Ayrıca çocuğun eğitim hayatı da gözetildiğinde velayetin anneye verilmesi gerektiği kaçınılmaz olmalıdır.

Aynı zamanda davanın açıldığı tarihten başlayarak boşanma kararının kesinleştiği tarihe kadar tedbir; boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren ise iştirak nafakası olarak devam edecek şekilde reşit olmayan çocuk ………’e eğitim hayatının devam ediyor olması ve ihtiyaçları da gözetilerek davalı tarafından aylık …….. TL nafaka bağlanmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

MADDİ- MANEVİ TAZMİNAT TALEBİMİZ:

TMK 174/I uyarınca, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilecektir. (Maddi tazminat istemine sebebiyet veren durumlar açıklanmalıdır.)

Bu sebeple ………. TL Maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ediyoruz.

TMK 174/II’ ye göre ise, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilecektir. Anlatılan olaylar da açıkça ortaya koymaktadır ki müvekkilim bu evlilikte tarif edilemez şekilde yıpranmış, aldatılmış, şiddet görmüş, manevi açıdan tamiri mümkün olamayacak şekilde örselenmiştir. Açıklanan hususlar bir anne ve bir kadın için tahammül edilemeyecek olgulardır. Müvekkilimin yaşadığı tarifsiz acıyı telafi edemeyecek olsa da kişilik haklarının ağır bir şekilde saldırıya uğramasından dolayı ………….. TL Manevi tazminatın davalıdan alınarak müvekkile verilmesini talep ediyoruz.

6284 SAYILI KANUNA GÖRE KORUMA KARARI VERİLMESİ TALEBİMİZ:

Müvekkilim evlilik birliği içinde sürekli olarak şiddet görmüş; eşi tarafından hem kendi hem de çocuklarının canına kast edilmek istenmiş; defalarca tehdide maruz kalmıştır. Bütün bu hususlardan dolayı müvekkilim can güvenliğinden endişe etmektedir. Daha önce defalarca yaşadığı olumsuz tecrübelerden dolayı müvekkilimin can güvenliğinin tehlikede olduğu aşikardır. Bu sebeple müvekkilim hakkında KORUMA KARARI verilmesini ve davalının müvekkilin ikamet ettiği adres olan ……………. ile dava açıldıktan sonra bir süreliğine oturacağı oğlunun ikamet ettiği adres olan …………….. adresinden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER:  TMK, HMK ve her türlü sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıtları, sosyal ve ekonomik durum araştırması, tanık (isim ve bilgileri daha sonra Sayın Mahkemeye bildirilecektir.), her türlü yasal delil, karşı tarafın ileri süreceği delillere karşı ileri süreceğimiz deliller. (İddia edilen olayları ispatlamaya yarayan hukuki delillere burada yer verilmelidir.)

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen nedenlerle;

1) Haklı davamızın KABULÜ ile tarafların TMK 166/I uyarınca BOŞANMALARINA,

2) Müşterek çocuk ……….’in velayetinin müvekkile verilmesine ve davanın açıldığı tarihten başlayarak boşanma kararının kesinleştiği tarihe kadar tedbir; boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren ise iştirak nafakası olarak devam edecek şekilde reşit olmayan çocuğa eğitim hayatının devam ediyor olması ve ihtiyaçları da gözetilerek davalı tarafından aylık ………. TL nafaka bağlanmasına,

3) TMK 174 uyarınca evlilik birliğinden beklediği menfaati bulamayan ve kişilik hakları saldırıya uğrayan müvekkilime …….. TL Maddi; …….. TL Manevi tazminatın davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

4) Müvekkilimin can güvenliğinin tehlikede olması sebebiyle müvekkilim hakkında 6284 sayılı kanun uyarınca KORUMA KARARI verilmesine ve davalının müvekkilin ikamet ettiği adres olan …………… ile dava açıldıktan sonra bir süreliğine oturacağı oğlunun ikamet ettiği adres olan …………….. adresinden uzaklaştırılmasına,

5) Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Saygılarımla arz ve talep ederim. Tarih

                                                                      Davacı Vekili

  EK: Vekaletname Örneği                           Av. Umur YILDIRIM

Çekişmeli boşanma süreci karışık ve usul kurallarıyla sıkı sıkıya bağlı bir süreçtir. Bu nedenle çekişmeli boşanma süreci avukat ile yürütülmesi sizlerin faydasına olacaktır.
Paylaş