bosanma davalari nafaka velayet tazminat

İçerik Başlıkları

Güzel ve mutlu ile başlayan evlilikler bazen boşanma ile son bulabilmektedir. Boşanma davaları etkileri bakımından oldukça yıpratıcıdır. Boşanma her ne kadar kötü bir olay olsa da, bir o kadar hayatın içerisinde bir durumdur. Boşanma her ne kadar iki eşin fiziksel, ekonomik ve duygusal birlikteliklerinin sona ermesi olsa da; boşanmaya bağlı sonuçlar sadece bununla sınırlı değildir. Boşanma davaları yapısı gereği bir çok farklı sonuç doğuran karışık davalardır.

Boşanma davası ile birlikte;

 • Çocukların velayeti
 • Çocuğun velayetini alamayan eş ile çocuk arasındaki kişisel ilişki
 • Çocuğun boşanma davası sürecinde ki bakım ve giderleri (Geçici/Tedbir Nafakası),
 • Boşanma sonrasındaki bakım, eğitim ve diğer giderleri (İştirak Nafakası)
 • Boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat,
 • Eşe ödenecek nafaka (Yoksulluk Nafakası)
 • Tarafların düğününde kadına takılan ziynet eşyaları iadesi
 • Boşanma sonucunda çeyiz eşyaları ve ev eşyalarının paylaşımı
 • Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar da ortaya çıkacaktır.

Boşanmanın bu duygusal ve psikolojik zorlu süreci yanında; “Boşanma Davaları” sürecinin hukuki ve usulü yönü de bulunmaktadır.

Boşanma Davası Nedir?

Hukuken geçerli olarak kurulan evliliğin mahkeme kararı ile yasal olarak sona erdirilmesi “boşanma” olarak ifade edilmektedir.

Mahkemenin bir uyuşmazlığı çözümleyebilmesi için bu uyuşmazlığın dava yoluyla mahkemede ileri sürülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mahkeme uyuşmazlığı kendiliğinden dikkate alıp bu uyuşmazlık hakkında karar veremez.

Mevcut ve hukuken geçerli evlilik birliğinin sona ermesi için eşlerden birisinin, boşanmaya sebebiyet veren olayları ve boşanma talebini boşanma dava dilekçesinde mahkemeye sunması “Boşanma Davası” olarak adlandırılmaktadır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri sınırlı sayıda ve genel ve özel boşanma sebepleri olarak düzenlenmiştir.

Özel boşanma sebepleri;

 1. Zina Nedeniyle Boşanma (TMK m. 161)
 2. Hayata Kast Nedeniyle Boşanma (TMK m. 162)
 3. Pek Fena Muamele Nedeniyle Boşanma (TMK m. 162)
 4. Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma (TMK m. 162)
 5. Suç İşleme Nedeniyle Boşanma (TMK m. 163)
 6. Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma (TMK m. 163)
 7. Terk Nedeniyle Boşanma (TMK m.164)
 8. Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma (TMK m. 165) şeklindedir.

Genel boşanma sebebi ise TMK m. 166’da Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) olarak düzenlenmiştir.  TMK m. 166/3’de Anlaşmalı Boşanma, m. 166/4’ de ise Fiili (Eylemli) Ayrılık Nedeniyle Boşanma (TMK. 166/4) düzenlenmiş bulunmaktadır.

Hukukumuzda Kaç Tür Boşanma Davası Vardır?

Hukukumuzda, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki tür boşanma davası bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası kısa ve az yıpratıcı bir süreçtir. Çekişmeli boşanma davası ise uzun ve yıpratıcıdır. Çekişmeli boşanma davası İstinaf ve Yargıtay aşamaları ile birlikte 5-6 yıl sürebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Demektir?

Boşanma ve/veya boşanmaya bağlı sonuçlar (nafaka, tazminat, velayet vs.) konusunda taraflar arasında anlaşmanın bulunmadığı hallerde açılan boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarıdır.

Başka bir ifadeyle; bir boşanma davası anlaşmalı değilse, çekişmeli boşanma davasıdır.

Örnek olması açısından bir boşanma davasında:

 • Eşlerden birisi boşanmak istemesine rağmen, diğeri boşanmak istemiyor ise;
 • Eşler boşanma konusunda anlaşmışlar. Ancak boşanmanın sonuçlarından en az bir tanesi konusunda (velayet, nafaka, tazminat vs.) anlaşamıyor ise,
 • Tarafların anlaşmalı boşanma imkanı bulunmuyor ise; (anlaşmalı boşanma için aranan 1 yıllık evlilik süresi dolmamış ise, eşlerin anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında hazır bulunma imkanları yok ise vs.) çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasının Aşamaları Nelerdir?

Çekişmeli Boşanma Davasının yargılama aşaması Hukuk Muhakemeleri Kanunu’da düzenlenmiştir. Buna göre yazılı yargılama usulünün uygulandığı boşanma davalarında aşamalar şu şekildedir:

 • Dilekçeler Aşaması

Dilekçeler aşamasında taraflar karşılıklı olarak dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ile ikinci cevap dilekçelerini sunarlar.

 • Ön İnceleme Duruşması Aşaması

Ön İnceleme duruşması uyuşmazlığın tespit edildiği, tarafların sulha davet edildiği aşamadır.

 • Tahkikat Aşaması

Tahkikat aşaması tanıkların dinlendiği, delillerin toplandığı, bilirkişi incelemesi ile pedagog incelemesinin yapıldığı başka bir anlatımla tarafların iddia ve savunmalarının ispatlamaya çalıştığı aşamadır.

 • Sözlü Yargılama Aşaması

Sözlü yargılama aşaması dosyanın tümü hakkında tarafların beyanda bulundukları aşamadır.

 • Hüküm Aşaması 

Mahkemece, boşanma davasına ilişkin verilen kararın açıklandığı aşamadır.  Mahkeme son duruşmada davaya ilişkin kararını açıklayacaktır. Açıklanan bu karar kısa karar olacaktır. Mahkeme kısa kararı açıkladıktan sonra gerekçeli kararını yazacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası açabilmek için boşanma dilekçesinin hazırlanmış olması ve boşanma dilekçesinin ekine kimlik fotokopisinin eklenmesi yeterlidir.

Delil ve tanık listesi yargılamanın ilerleyen aşamalarında ayrıca sunulacağından delillerin ve tanık listesinin dava açılırken sunulması zorunlu değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, en az 1 yıl süren evliliklerde, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi halinde söz konusu olan ve eşlerin, aralarında anlaşarak hazırladıkları Anlaşmalı Boşanma Protokolü ile müracaat ettikleri, genel itibariyle de her iki eşin dinlenilmesiyle tek celsede sonuçlanan boşanma davalarıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu m. 166/3’te düzenlenmiştir. Madde metni, “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.” şeklindedir. Buna göre;

 • Eşler arasındaki evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,
 • Eşlerin, boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tam bir anlaşmaya varmış olması,
 • Eşlerin,  bu anlaşmayı birlikte duruşmada hazır bulunarak tekrar etmesi ve
 • Eşler arasındaki bu anlaşmanın hakim tarafından uygun bulunması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Bir Yıllık Evlilik Süresi Zorunlu Mudur?

Bu durum Kanunda özel olarak düzenlenmiş olup, bir yıllık evlilik süresi dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Aksi takdirde, yani 1 yıllık evlilik süresi dolmadan anlaşmalı boşanma davasının açılması halinde dava mahkemece reddedilecektir.

1 yıl içinde boşanmanın tek yolu çekişmeli boşanma davası açıp diğer eşin davayı kabul etmesidir. Bu da ortalama 3-4 ay sürmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların, boşanma ve boşanmanın sonuçlarına (velayet, kişisel ilişki tesisi, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat, mal paylaşımı) ilişkin olarak düzenleyip mahkemeye sundukları anlaşma metnidir.

Aile Mahkemesi hakimi, taraflarca hazırlanan protokolü uygun bulursa boşanma protokoldeki taraf iradelerine göre gerçekleşecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak bir hafta ile bir ay arası bir zaman dilimi içinde duruşma günü belirlenir.

Duruşma günü tüm koşulların varlığı halinde boşanmaya karar verilir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi üzerine istinaf süresinin de dolmasıyla gerekçeli karar kesinleşir.

O halde anlaşmalı boşanma davasının, 1 ay ile 3 ay arasında sonuçlanmış olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme “Aile Mahkemeleri” dir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise; Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla davaya bakacaktır.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme ise TMK m.168 gereği, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır (2021)?

Boşanma davası, HMK’da öngörülen “taraflarca hazırlama” ilkesinin uygulanması nedeniyle bir boşanma dilekçesi ile açılabilir.

Davacı, boşanma dilekçesi ekine kimlik fotokopisini eklemek suretiyle Aile Mahkemesine ya da Hukuk Tevzi Bürosuna müracaat edecektir.

Burada gerekli harç ve masrafları ödedikten sonra, davacıya davanın hangi mahkemede görüleceğine ve dava esas numarasını gösteren bir evrak verilecektir.

Anlaşmalı boşanma davası açan davacı, dava dilekçesi ekine boşanma protokolünü de eklemelidir.

Boşanma davasını avukat tarafından açılıyor ise, boşanma vekaletnamesinin de dilekçe ekinde yer alması gerekir.

Boşanma Davasında Mahkeme Masrafları/ Boşanma Davası Harcı Ne Kadar Tutar (2021)? 

Boşanma davasında mahkeme masrafları,  dava harçları (peşin harç, başvuru harcı) ile gider avansından oluşmaktadır.

2021 yılı itibariyle Boşanma Davası için

Peşin Harç: 59,30 TL.

Başvuru Harcı: 59,30 TL.

Gider Avansı: 290 TL.

Belirtilen masraflar asgari tutar olup, pedagog incelemesi, bilirkişi masrafları ve mahkemece gerek görülürse yapılacak diğer masraflar bu kapsam dışında yer almaktadır. Bu miktarlar her yıl artmaktadır.

Boşanma davası açılırken ödenmesi gereken harç miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı (Geir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği  ile belirlenir ve her yıl ödenmesi gereken harç miktarı değişir.

Ödenmesi gereken Gider Avansı ise Adalet Bakanlığı tarafından belirlenerek Hukuk Mahkmeleri Gider Avansı Tarifesi olarak yayımlanır ve bu miktar da her yıl değişir.

Çekişmeli Boşanma ile Anlaşmalı Boşanma Arasındaki Farklar Nelerdir?

Çekişmeli boşanma ile anlaşmalı boşanma arasındaki en önemli farklar şu şekildedir:

 • Çekişmeli boşanma davasında kusur araştırması yapılırken, anlaşmalı boşanma davasında kusur değerlendirmesi yapılmaz.
 • Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre çok uzun sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında davanın koşulları ve protokol hususunda herhangi bir eksiklik yok ise tek celsede yargılama sona erdirilerek karar verilir.
 • Çekişmeli boşanma davasında mahkeme hakiminin hem boşanma konusunda, hem boşanmanın sonuçları konusunda bir karar vermesi gerekecektir. Anlaşmalı boşanma davasında ise hakim sadece tarafların serbest iradesi ile hareket edip etmediği ve  protokolün uygun olup olmadığına karar verecektir.
 • Anlaşmalı boşanma davalarında tanık, bilirkişi incelemesi, keşif gibi deliller tarafların anlaşmış olmaları sebebiyle ileri sürülmez. Çekişmeli boşanma davalarında ise kusur değerlendirmesi yapılacağından boşanma davalarında ileri sürülmesi caiz olan her türlü delil ileri sürülür ve araştırılabilir.
 • Anlaşmalı boşanma için bir yıllık evlilik süresi zorunludur. Çekişmeli boşanma davası için ise böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
 • Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin duruşmada hazır bulunması ve serbest iradeleri ile boşanma isteklerini beyan etmeleri zorunludur. Çekişmeli boşanma davasında ise eşlerin duruşmada hazır bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları genel itibariyle tek celsede sonuçlandığından ortalama 1 ila 3 ay arasında anlaşmalı boşanma davasına ilişkin süreç tamamlanmış olacaktır.

Çekişmeli boşanma davaları ise günümüzde en az 1 ila 1,5 yıl sürmektedir. Bu sürece istinaf ve temyiz süreleri dahil değildir.

Boşanma Davasında Davayı İlk Açan Eş Avantajlı Konumda Mıdır?

Davayı açan eş, TMK m. 168’deki yetkili mahkemeye ilişkin “eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi” şeklindeki hüküm gereğince, boşanma davasının hangi mahkemede görüleceğini de belirlemiş olacağından bu noktada davayı ilk açan eşin bir avantajı bulunmaktadır.

Bununla birlikte bazı boşanma sebepleri açısından bu sebeplere dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için hak düşürücü süre öngörüldüğünden (zina ve hayata kast, pek fena muamele ile onur kırıcı davranış) bu süreler kaçırılmadan dava açılması önem arz etmektedir.

Boşanma Davasında Sosyo – Ekonomik Durum (SED) Araştırması Ne Demektir?

Boşanma davasında kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması için kolluk (emniyet ya da jandarma) tarafından yapılan araştırma işlemidir.

Kişinin sosyal durumu, nerede yaşadığı, kimlerle yaşadığı, herhangi bir fiziksel engelinin olup olmadığı, nasıl geçindiği, kimlerden ekonomik destek aldığı, adına kayıtlı taşınmaz ya da taşınır olup olmadığı, eğitim durumu vs. gibi hususlar araştırmanın temel noktalarını oluşturmaktadır.

Mahkeme boşanma ile birlikte boşanmaya bağlı iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat hususlarında da karar vereceğinden ve bu karar verilirken tarafların sosyo-ekonomik durumu dikkate alınacağından hakime yol göstermesi bakımından bu araştırmanın yapılması gerekmektedir.

Bununla bilirlikte sosyo-ekonomik durum incelemeleri tarafların mali güçlerini berlirlemede tek başına belirleyici olmayıp; tapu kayıtları, trafik tescil kayıtları, banka kayıtları, maaş ya da ücret alınıyor ise ilgili kurum ve kuruluşlar ile yazışmalar sonucunda ulaşılan kayıtlar da büyük önem taşımaktadır.

Pedagog İncelemesi Ne Demektir?

Adliyelerde görevli bulunan pedagoglarca çocuğun geçici velayeti ya da boşanma sonucundaki velayeti konusunda gerekli incelemeleri yapmak ve rapor hazırlama sürecine “pedagog incelemesi” denilmektedir.

Boşanma davalarında velayet hususu konusunda bir uyuşmazlık bulunduğunda çocuğun üstün yararı gereğince çocuğun yargılama süresi içerisinde kimin yanında kalacağı (geçici velayet), dava sonucunda çocuğun velayetinin kime verileceği, velayet kendisine verilmeyen eş ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasının olası etkileri konularında rapor hazırlaması için mahkemece pedagog incelemesi yaptırılacaktır.

Mahkemelerde görevli bulunan bu pedagoglar çocuğun bulunduğu yerde gerekli incelemeler yapar, çocuk/lar ile görüşmeler yapılır, eşler ile görüşülür ve sonuç olarak çocuğun hangi eş yanında kalabileceği, velayet hususunda varsa sakıncalar belirtilir.

Sosyal İnceleme Raporu (SİR) Nedir?

Pedagoglarca inceleme sonucunda hazırlanan rapora, sosyal inceleme raporu (kısaca SİR) denilmektedir. Mahkemece pedagoglarca düzenlenen bu raporlara göre velayet ve geçici velayet hususunda karar verilecektir.

Pedagog incelemesi sırasında çocuğun eşlerden birisi ile görüşmesinin sakıncalı olduğu tespit edilirse kişisel ilişki kurulması konusunda karar verilirken bu husus da göz önünde bulundurulacaktır.

Boşanma Davasında Tarafların Duruşmalara Katılması Zorunlu Mudur?

Hiç kimse kendi hakkını kullanmaya zorlanamayacağından böyle bir zorunluluk da bulunmamaktadır. Burada ceza yargılamasındaki gibi zorla getirme ya da özellikle sanıklar gibi hakkında yakalama kararı çıkarılması gibi bir durum söz konusu değildir.

Çekişmeli boşanma davalarında taraf kendisini bir vekil ile temsil ediyor ise duruşmaya katılmak zorunda değildir. Kendisini vekil ile temsil etmiyor ise de bunun olası sonuçlarına katlanması gerekir. Kişi davacı olup, duruşmaya kendisi veya vekili katılmaz ise dava dosyası önce işlemden kaldırılır, üç ay içerisinde yenilenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Kişi davalı olup, duruşmaya kendisi veya vekili katılmaz ise, duruşmada gerçekleşen ve yokluğunda yapılan usuli işlemlere itiraz edemez.

Anlaşmalı boşanma davalarında ise, her iki tarafın duruşmada hazır olması gerekir. Sadece vekillerin gelmesi yeterli olmayıp tarafların bizzat duruşmada hazır olması gerekir; aksi takdirde anlaşmalı boşanma kararı verilemez.

Eşlerden Birisi Boşanmak İstiyor, Diğeri İstemiyor İse Ne Yapılmalıdır?

Boşanmanın gerçekleşmesi için her iki eşin boşanmak istemesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Eşlerden birisinin boşanmak istemesi boşanma davası açmak için yeterli olup, burada yapılabilecek tek şey, boşanma dilekçesi ile Aile Mahkemesinde çekişmeli boşanma davası açmak olacaktır.

Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma davasında kadının hakları;

 • Ayrı Yaşama Hakkı,
 • Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme Hakkı,
 • Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı,
 • Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı,
 • Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı,
 • Kendisi İçin Tedbir Nafakası Hakkı,
 • Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı,
 • İştirak Nafakası Hakkı,
 • Yoksulluk Nafakası Hakkı,
 • Velayet Hakkı,
 • Maddi ve Manevi Tazminat Hakkı,
 • Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı,
 • Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar,
 • Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı,
 • 6284 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı,
 • Ücretsiz Avukat Talep Edebilme Hakkı,
 • Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı, şeklinde ifade edilebilir.

Boşanma Davasında Erkeğin Hakları Nelerdir?

Boşanma davasında erkeğin hakları;

 • Ayrı Yaşama Hakkı,
 • Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme Hakkı,
 • Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı,
 • Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı,
 • Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı,
 • Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı,
 • Kendisi İçin Tedbir Nafakası Hakkı,
 • İştirak Nafakası Hakkı,
 • Yoksulluk Nafakası Hakkı,
 • Velayet Hakkı,
 • Maddi ve Manevi Tazminat Hakkı,
 • Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar,
 • Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı,
 • 6284 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı,
 • Ücretsiz Avukat Talep Edebilme Hakkı,
 • Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı, şeklinde ifade edilebilir.

Boşanma Davasında Avukatla Temsil Zorunlu Mudur?

Boşanma davasında avukat ile temsil konusunda bir yasal zorunluluk bulunmamakla birlikte boşanma ve boşanmaya bağlı oldukça önemli olan sonuçlar (velayet, nafaka, tazminat gibi) açısından herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına boşanma davası süresinde uzman bir boşanma avukatı ile çalışmak ciddi katkılar sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Taraflara Ne Sorar?

Hakim tarafların boşanma iradelerini ve boşanma protokolündeki şartları serbest iradeleri ile kararlaştırdıklarından emin olmak için boşanmak isteyip istemediklerini, protokoldeki imzaların kendilerine ait olup olmadığını, boşanma protokolündeki gibi boşanmak isteyip istemediklerini taraflara bizzat soracaktır ve boşanma protokolünde anlaşılması zor bir şartın bulunması halinde taraflardan bunun açıklamalarını isteyecektir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Taraflara Ne Sorar?

Çekişmeli boşanma davasında taraflar karşılıklı olarak dilekçelerini sunduktan sonra, ön inceleme duruşmasında hakim, taraflara sulh olmak isteyip istemedikleri, eğer bir uzmanın yardımından faydalanmak istiyorlar ise bir uzmana yönlendirebileceğini soracaktır.  Sonrasında taraflardan uyuşmazlık konuları ve talepleri sorulacaktır. Taraflar uyuşmazlık konusunu ve taleplerini belirttikten sonra bu husus ön inceleme tutanağına geçirilecektir.

Ayrıca hakim, taraflardan dilekçelerinde belirttikleri hususlardan belirsiz bulduğu noktalar için bilgi vermelerini, açıklama yapmalarını isteyebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşmada Neler Olur?

Çekişmeli boşanma davasının ilk duruşması ön inceleme duruşması olup bu duruşmada tarafların sulh olup olmayacakları sorulur. Taraflar sulhe davet edilir. Taraflar sulh olmaz iseler, tarafların dilekçelerinde belirttiği uyuşmazlık konuları tespit edilir. Bu hususlar duruşma tutanağına geçirilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşma Ne Zaman Olur?

Dilekçeler aşamasının ne zaman sona erdiği, tarafların tüm dilekçe haklarını kullanıp kullanmadığı, dilekçeler aşamasında taraflara tanınan dilekçe verme sürelerinin ne kadarının kullanıldığı ve mahkemenin iş yoğunluğu gibi hususların tamamının ilk duruşma gününün verilmesindeki önemli etkenler olduğu ifade edilerek, çekişmeli boşanma davasında ilk duruşmanın genel olarak dava dilekçesinin verildiği tarihten itibaren 5-6 ay sonrasında yapıldığı söylenebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası, Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşebilir Mi?

Çekişmeli boşanma davası devam ederken davanın tarafları, boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmaya varırlarsa, aralarında anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarlar ve bu protokolü boşanma davasının görüldüğü mahkemeye sunarak protokol uyarınca anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini beyan edebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşebilir Mi?

Tarafların hazırladıkları Anlaşmalı Boşanma Protokolü mahkemeyi bağlamayacaktır. Tarafların duruşmada bu protokolü kabul ettiklerini ve protokoldeki imzanın kendilerine ait olduğunu belirtmeleri gerekmektedir. Mahkemeye protokol sunmasına rağmen, taraflardan biri duruşmaya gelmez ise, taraflardan biri protokoldeki hükümlerden bir tanesini dahi kabul etmez ise yahut taraflardan biri duruşmada “ben anlaşmalı boşanmak istemiyorum” şeklinde beyanda bulunur ise, anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Böyle bir durumda davacının davasını çekişmeli boşanma davasına dönüştürmesi gerekir.

Çekişmeli Boşanma Mı? Anlaşmalı Boşanma Mı? 

Taraflar arasında boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında bir anlaşma var ise kesinlikle anlaşmalı boşanma tercih edilmelidir. Zira anlaşmalı boşanma çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve evlilik birliği kısa süre içerisinde sona erecektir.

Bununla birlikte, eşler arasında bir anlaşmaya varılamıyor ise; bu durumda çekişmeli boşanma davası açmaktan başka yol bulunmamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanmak isteyen eş, boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda eşi ile anlaşarak bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamalıdır. Bu anlaşmalı boşanma protokolünü, boşanma dilekçesine ekleyerek, bulunduğu yer aile mahkemesinin olduğu adliyedeki hukuk tevzi bürosuna giderek, burada gerekli harçlar ve masrafları yatırmak suretiyle davasını açacaktır.

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Birinin Bir Başkasıyla Duygusal Bağ Kurmasının Sonucu Ne Olur?

Boşanma davasının açılması ile boşanma kararı kesinleşinceye kadar geçen zaman içerisinde eşler evli kalmaya devam ettiğinden, evlilik birliğinin temel yükümlülüklerinden olan, “sadakat yükümlülüğü” de eşler arasında devam eder.

Bu sebeple, boşanma davası devam ederken, bir başkası ile duygusal bağ kurmak sadakat yükümlülüğünün ihlali niteliğinde kusurlu bir eylemdir. Bu şekilde bir davranış yeni bir boşanma davasının konusunu oluşturacaktır.

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerin Barışması Halinde Ne Yapılmalıdır?

Boşanma davası devam ederken eşler boşanmaktan vazgeçebilir; evliliklerine bir şans daha tanıyabilirler. Bu durumda da açmış oldukları boşanma davasının kapatılmasını isteyebilirler.

Böyle bir durumda davacının davasından vazgeçtiğine ya da feragat ettiğine ilişkin bir dilekçe ile mahkemeye başvurması gerekir.

Türk Vatandaşı Olmayan Eşe Karşı Türkiye’de Dava Açılabilir Mi?

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca Türk vatandaşı olmayan eşe karşı Türkiye’de boşanma davası açılması mümkündür.

Boşanma Davası “E-Devlet” te Görünür Mü?

Tarafı olduğunuz her türlü davayı E- Devlet sisteminden görebileceğiniz gibi boşanma davanızı da dava açıldıktan sonra e-devlet üzerinden görebilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Boşanma Davası Açılabilir Mi?

E-Devletten Boşanma Davası açılabilmesi mümkündür. Bunun için e devlet üzerinden ya da doğrudan “UYAP Vatandaş Portalı”na girilmeli, daha önce UYAP Doküman Editörü ile hazırlanarak E-İmza ile imzalanmış boşanma dilekçesiyle UYAP sistemi üzerinden dava açılması gerekmektedir. UYAP sistemi üzerinden dava harç ve masraflarını ödeyebilmek için ise Vakıfbank hesabınızın bulunması gerekir.

E-İmza Nedir?

Elektronik imzanın kısaltılmış hali olan E-imza ise, elektronik ortamdaki bir belgenin kim tarafından imzalandığını belirlemeye yarayan veridir.  Islak imza ile aynı işlevi görmektedir.  Elektronik imza, USB, Flashbellek benzeri bir kart üzerinde gelmektedir ve kart elinize ulaştığında öncelikle aktivasyon işlemlerinin yapılması gerekmektedir.  Bir belgeyi imzalamadan önce veya UYAP sistemine giriş yapılmadan önce ise, bu kartın bilgisayara takılarak aktif hale getirilmesi gerekir.

Boşanma Davası İle Birlikte Mal Paylaşımı Davası Açılabilir Mi?

Mal rejiminden kaynaklanan davalar boşanma kararı kesinleştikten sonra görülebilecek davalardan olup, boşanma davası ile mal rejimi tasfiyesi (mal paylaşımı) davasının aynı dilekçe ile dava konusu edilmesi mümkün değildir. Boşanma davasının yanında mal rejiminin tasfiyesine ilişkin ayrı bir dava açılması durumunda ise, mal rejimi tasfiyesi davasına bakan mahkeme, boşanma davasının sonucunu bekleyecektir; başka bir ifadeyle bekletici mesele yapacaktır.

Boşanma Davası Reddedildikten Sonra Anlaşmalı Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Boşanma davası reddedildikten sonra, eşler bir araya gelerek boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmaya varırlarsa, yeni bir boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile anlaşmalı boşanma davası açılabilir.

Boşanma Davasında 3. Şahsın GSM (Telefon) Dökümleri İstenebilir Mi?

Boşanma davasında sadece davanın taraflarının telefon dökümlerinin dosyaya getirtilmesi istenebilir. Taraflar haricinde davanın tarafı olmayan üçüncü kişilerin telefon dökümlerinin getirtilmesi ve dosyaya konulması suç teşkil edecektir.

Gerekli koşulların varlığı halinde boşanma davasında da ıslah mümkün olup, bunun için ıslah dilekçesi ile davanın ıslah edilmesi gerekir.

Boşanma Davasında Zamanaşımı Süresi Nasıldır?

Boşanma Davaları için öngörülen bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır; ancak bazı boşanma sebeplerinde kanun koyucu bu sebebe dayanılarak boşanma davası açılabilmesini hak düşürücü süreye bağlamıştır. Örneğin zina sebebiyle boşanma davası açacak olan eşin dava hakkı, boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle düşer. Hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış sebebiyle açılacak olan boşanma davasında da davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Boşanma davası için bir zamanaşımı süresi bulunmamakla birlikte; boşanmaya bağlı bazı davalar için dava açma hakkı konusunda zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Örneğin, evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları (boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat ile nafaka), boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar yahut mal rejimi tasfiyesine yönelik davalar için de öngörülen zamanaşımı süreleri bulunmaktadır.

Boşanma Davası Ücreti Geri Alınır Mı?

Boşanma davası sonucunda davanın kabulüne karar verilmesi halinde, yargılama giderleri (harç ve masraflar) karşı tarafa yüklenir. Başka bir deyişle, davacının davasının kabul edilmesi halinde, davalı yargılama giderlerini davacıya ödemekle yükümlü olacaktır.

Boşanma Davası Örnek Dilekçe Nasıldır?

Boşanma davaları uzmanlık gerektiren davalardır. Boşanma davaları için internet ortamında çok sayıda örnek dava dilekçesi bulunmaktadır; fakat her bir boşanma davasının kendisine özgü olay ve olguları bulunmaktadır. Her aile içinde yaşanan ve boşanmaya sebebiyet veren olaylar farklı olduğundan ve bunlara bağlı olarak talep edilecek hususlar da değişiklik gösterecğinden boşanma sürecinde uzman bir boşanma avukatından hukuki destek alınması en sağlıklı yoldur.

Boşanma Davası Delil Listesi Nedir?

Boşanma davasında, taraflar hangi delillere dayanacaklarını, hangi olayı hangi delille ispatlayacaklarını dilekçelerinde belirtirler. Dilekçeler aşaması tamamlandığında taraflara delillerini sunmaları, dilekçelerinde belirttikleri delilleri somutlaştırmaları, başka yerden getirtilmesini istedikleri delilleri varsa bunları belirtmeleri için iki haftalık kesin süre verilir. Tarafların bu iki haftalık süre içerisinde delillerini bir dilekçe halinde sunmaları gerekir. Bu dilekçeye de “delil listesi” denilmektedir.

Boşanma Davasında Tanık Listesi Nedir?

Boşanma davasında taraflar tanıklarını mahkemeye bildirirken, tanıklarının ad soyad, TC Kimlik Numarası ve adres bilgilerini bir liste halinde hazırladıkları dilekçe ile mahkemeye sunarlar. İşte bu dilekçeye “tanık listesi” denilir. Tanık listesinde hangi tanığın hangi hususta tanıklık yapacağı da belirtilmelidir.

Boşanma Davası Beyan Dilekçesi Nedir?

Boşanma davasında, dava sırasında bir hususta (Örneğin, bir delilin nerede bulunacağını belirterek bu delilin getirtilmesi istenebilir.) beyanda bulunmak isteyen taraf, bunu mahkemeye bir beyan dilekçesi sunmak suretiyle gerçekleştirecektir. Bazen de mahkemece bir hususta taraflardan birisinden açıklama istenebilir. Bu durumda da açıklama yapacak taraf yazılı olarak beyan dilekçesi sunmak suretiyle beyanda bulunacaktır.

Boşanma Davası Talep Dilekçesi Nedir?

Boşanma davasında kural olarak; taleple bağlılık ilkesi uygulandığından bir talep olmaksızın mahkemece herhangi bir konuda karar verilmez.

Bazı zamanlarda değişen koşullar nedeniyle (nafaka miktarının artırılmasını isteme, geçici velayetin değiştirilerek kendisine verilmesini isteme vs.) dava dilekçesindeki talepler dışında talepler ileri sürülebilmektedir. Bu taleplerin ileri sürülebilmesi de talep dilekçesi sunulması suretiyle gerçekleştirilir.

Boşanma Davası İçin 3 Yıl Bekleme Ne Demektir?

Bir boşanma davası açılıp, mahkemece boşanma davasının reddine karar verilmesi halinde, red kararının kesinleşmesinin üzerinden 3 yıl geçmiş ve taraflar bu süre içerisinde bir araya gelmemiş ise taraflardan birisinin Fiili (Eylemli) Ayrılık Nedeniyle Boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır. Burada tarafların boşanmalarına karar verilebilmesi için sadece boşanma kararının kesinleştiğinin, karar kesinleştikten sonra 3 yıl geçtiğinin ve bu süre içerisinde tarafların evlilik birliğini kuramadıklarının (karı-koca olarak bir araya gelmediklerinin) ispatlanması yeterlidir.

Boşanma Davası Terditli Açılabilir Mi?

Boşanma davasında terditli talep ileri sürülmesi mümkündür. Örneğin tarafların zina sebebiyle boşanmalarına, zina ispat edilemez ise evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı olarak boşanmalarına karar verilmesinin talep edilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Böyle bir durumda, sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan eşin zinası ispatlanamasa bile, sadakat yükümlülüğüne aykrırılık evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet vereceğinden genel boşanma sebebine dayalı olarak boşanmaya karar verilmesinin istenmesi mümkündür.

Boşanma Davası Çocuğu Görme Hakkı Nasıldır?

Boşanma davasında çocuğu görme hakkı (ziyaret hakkı), kişisel ilişki kurulması terimiyle ifade edilir. Boşanma davası devam ederken veya boşanma davası sonucunda,  velayet kendisine verilmeyen eş ile çocuk arasında mahkemece kişisel ilişki kurulmasına karar verilir. Mahkemece belirlenen gün ve saatlerde kendisine velayet verilmeyen eş çocuk ile görüşmek, ziyaret etmek, birlikte zaman geçirmek suretiyle kişisel ilişki kurmuş olacaktır.

Boşanma Davasında Üst Mahkeme Hangisidir?

Boşanma Davasında üst mahkeme Aile Mahkemesinin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesidir. Aile Mahkemesi tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararlara karşı üst mahkeme olarak Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf kanun yoluna gidilebilir. Bölge Adliye Mahkemesince verilen temyizi mümkün olan kararlara karşı ise Yargıtay İlgili Hukuk Dairesine gidilebilir.

Boşanma Davası Öncesinde Mal Kaçırma Halinde Ne Yapılmalıdır?

Boşanma davası öncesinde eşlerin birbirlerinden mal kaçırmaları (taşınmazın bir naşkasına devri, araç satışı, bankada bulunan paranın çekilmesi gibi) sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Eşlerin başvurdukları bu hileli davranışların amacı, boşanma davası sonucunda hükmedilen maddi ve manevi tazminatın tahsilini imkansız hale getirmek yahut boşanma davasından sonra görülecek mal rejiminin tasfiyesi davası sonucunda eşin katılma alacağını azaltmak olabilmektedir.

Ancak TMK m. 229 uyarınca, “Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:

 1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
 2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.” şeklindedir. Bu sebeple edinilmiş mallara katılma rejiminde kanun koyucu, eşlerden birinin diğerinden mal kaçırması halinde kendisinden mal kaçırılan eş için güvence hükmü öngörmüştür. Fakat mal rejimi tasfiyesi davaları da uzmanlık gerektiren davalar olduğundan hak kaybına uğramamak adına uzman bir aile hukuku avukatından hukuki destek alınması son derece önemlidir.

Kadınlar Boşandıktan Sonra Ne Zaman Evlenebilir?

Boşanan kadın, kural olarak mahkeme tarafından boşanma kararının verilmesi ve kesinleşmesinden itibaren 300 günlük süre dolmadan yeniden evlenemeyecektir. Buna bekleme süresi (iddet müddeti) denilmeketedir. Ancak 300 gün içerisinde kadın doğum yapar ise 300 günlük bekleme süresi sona erecektir ve çocuğun babası boşanılan koca sayılacaktır. Çocuğun babası boşanılan koca değil ise eski eş, soybağının reddi davası açabilecektir. Bekleme süresi (iddet müddeti) kaldırılmasının bir diğer yolu ise kadının bekleme süresinin kaldırılması davası açmasıdır. Kadının hamile olmadığını kanıtlayan resmi sağlık raporunun dosyaya sunulması halinde mahkeme tarafından iddet müddeti kaldırılacaktır. Böylelikle kadın boşandıktan sonra 300 gün içerisinde başka birisiyle evlilik gerçekleştirebilecektir.

Boşanma Davasında Aldatma/Zina Olgusu Nasıl ispat Edilir?

Eşlerden birisinin sadakat yükümlülüğünün ihlal edildiğine dair şüphe bulunuyor ise hukuka uygun olmak kaydıyla her türlü delille ispatta bulunulabilir. Aldatmayı kanıtlamak isteyen eş tanık, telefon arama kayıtları, otel kayıtları, mesaj veya fotoğrafları kanıt olarak mahkemeye sunabilir.

Eşinden Şiddet Gören Eş Ne Yapmalıdır?

Fiziksel şiddete uğrayan kimse, darp raporu almalı ve eşinden şikayetçi olarak suç duyurusunda bulunmalıdır. Şiddet gören eş savcılık, kadın sivil toplum kuruluşları, baroların kadın danışma merkezleri ve adli yardım kuruluşları, polis merkezleri, jandarma karakolları, sağlık kuruluşları ve Alo 183’ü arayarak başvuruda bulunabilir.

Darp Raporu Nereden Alınır?

Darba uğrayan eş, herhangi bir karakola başvuruda bulunarak darp edildiğine dair şikayette bulunabilir. Kişinin, polisler aracılığıyla hastaneye sevk edilerek darp raporu alması sağlanacaktır. Darp raporu alındıktan sonra karakol, savcılık veya Aile Mahkemesinden uzaklaştırma talebinde bulunulabilir.

Boşanma Davasında Kimler Nafaka Alabilir?

Evliliğin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek olan ve boşanmaya neden olan olaylarda daha az kusurlu olan eş yoksulluk nafakası talep edebilir.

Ayrıca tarafların müşterek çocuğu var ise çocuğun velayet hakkını alan eş, diğer ebeveynden çocuğun sağlık, bakım ve eğitim masraflarınına katılması için iştirak nafakası ödemesini talep edebilecektir.

Boşanma Davasında Nafaka Miktarı Neye Göre Belirlenir?

Mahkeme nafaka miktarı belirlenmeden önce tarafların ekonomik ve sosyal durum araştırmasını gerçekleştirecek ve ekonomik durumu göz önünde bulundurarak karar verecektir. Mahkeme, nafaka yükümlüsünün ödeme gücünü aşan bir karar vermeyecektir.

Nafaka talep edilirken her yıl nafakanın artmasına karar verilmesi yönünde de talepte bulunulursa mahkeme tarafından belirlenen nafaka miktarında her yıl artış oranı da belirlenebilecektir. Yargıtay içtihatlarına göre nafaka artışı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun belirlediği Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) doğrultusunda belirlenecek ve her yıl belirlenen oranda artış gerçekleşecektir.

İştirak Nafakası Çocuğa Kaç Yaşına Kadar Ödenir?

İştirak nafakası, kural olarak çocuğun ergin olduğu yaşa kadar devam etmektedir; çocuk ergin olduğu vakit kendiliğinden (dava açılmasına gerek olmadan) sona erecektir. Ancak çocuğun ergin olması sonrasında eğitim hayatı devam ediyor ise dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabilir.

Boşanma Davasında Kusur Nasıl Belirlenir?

Kusur, çekişmeli boşanma davalarında önemli bir husustur. Taraflardan biri veya her ikisi diğer eşin evliliğin bitiminde kusurlu olduğunu iddia ediyor ise iddiada bulunan eşler bu iddialarını kanıtlamakla mükelleftir. Mahkeme tarafından evlilik birliğinin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen, eşine şiddet uygulayan, eşini aldatan, çocuklarına olan sorumluluklarını yerine getirmeyen eş kusurlu olarak değerlendirilecektir.

Çocuğun Velayeti Boşanma Sonunda Kime Verilir?

Tarafların evliliği boyunca müşterek çocuğun velayeti her iki ebeveynde ortaktır; ancak tarafların boşanması halinde çocuğun velayet hakkı, ortak velayete hükmedilmediği hallerde taraflardan birisine verilecektir. Mahkeme, velayet kararını verirken öncelik olarak çocuğun anne bakımına muhtaç yaşta olup olmadığını değerlendirecek, çocuğun bakımı ve gözetiminin hangi ebeveyn tarafından daha iyi üstleneceğini değerlendirecektir. Çocuğun velayeti ve çocuğa ilişkin verilecek her türlü kararda temel kriter, çocuğun yüksek yararı olacaktır.

Aile Konutu Şerhi Nedir?

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir. Bu şerhe “aile konutu şerhi” adı verilmektedir.

Boşanma Davası Devam Ederken Aile Konutu Satışa Çıkarılabilir Mi?

Boşanma davası devam ederken diğer eşin rızası olmadan evin maliki olan eş aile konutu satışını kural olarak gerçekleştiremeyecektir. Aksi takdirde yani aile konutunun satılması halinde diğer eşin tapu iptal tescil davası açma hakkı bulunmaktadır.

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Talep Edilebilir Mi?

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği ve boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın da, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini talep edebileceği Kanunda açıkça düzenlenmiştir.

Boşanma Davasında Tanıklar Nasıl Belirlenmelidir?

Tanık, mahkeme huzurunda davaya konu olan olaylarla ilgili bilgi ve görgü sahibi olarak beyanda bulunan kişidir. Boşanma davalarında tanık delili çok önemlidir, bu nedenle boşanmada eşler mahkeme huzurunda dinletmek istediği kişileri, davada ileri sürdükleri iddialara tanık olan kişilerden seçmelidir.

Düğünde Takılan Altınlar Kadına Mı Aittir?

Yargıtay, verdiği son kararlarda, düğünde takılan ziynet eşyalarında kadına özgü kolye, küpe gibi takıların kadına, erkeğe özgü kemer, kol saati gibi takıların da erkeğe verilmesini kararlaştırmıştır. Aynı zamanda, kime takıldığı tespit edilemeyen takı üzerinde ise (çeyrek, yarım, tam altın; para) eşler paylı malik olarak kabul edilmiştir.
Halbuki Yargıtay’ın eskiden vermiş olduğu kararlarda; takıların kime takıldığı tespit edilsin veya edilemesin hepsi kadına aitti. Ancak şu anda kadına takıldığı tespit edilen takılar kadının, erkeğe takıldığı tespit edilen takılar erkeğin, kime takıldığı tespit edilemeyen takılar ise her ikisinin paylı mülkiyeti olarak kabul edilmektedir.

Boşanma Davasında Verilen Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Mahkeme tarafından duruşmada verilen karar, kısa karardır. Mahkeme gerekçeli kararı yazdıktan sonra gerekçeli karar her iki tarafa tebliğe çıkarılacaktır. Boşanmaya ilişkin gerekçeli kararın, her iki tarafa usulüne uygun tebliğ edilmesinin ardından taraflar yasal itiraz süresinde istinaf kanun yoluna başvurmaz ise karar kesinleşmiş olacaktır.

Boşanma Kararı Nüfus Kaydına Ne Zaman İşlenir?

Boşanma kararının kesinleşmesi ile kararı veren mahkemenin kalemi tarafından karar ve kararın kesinleşme şerhi ile birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne tebliğ edilecektir. Nüfus müdürlüğü, mahkemenin kararını teslim aldıktan sonra boşanan çiftlerin nüfus bilgilerinde medeni halini bekar olarak değiştirebilecektir.