0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Belediye Encümen Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

11belediye encumen kararina itiraz dilekcesi ornegi indir

Belediye encümeninin görev ve yetkileri, 5393 sayılı Belediye Yasa’nın 34. m. sayılmıştır. Bu görevi yerine  getirirken gerçekleştirilen işlemlere idari işlemler denir. İdari işlemler bazen hukuka aykırı olabilir. Bu durumda İdare Mahkemesine iptal davasına konu olabilmektedir. Belediye encümeni kararına karşı 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Belediye encümen kararına itiraz dilekçesi örneği ile İdare Mahkemesine başvurmanız gereklidir.

Belediye encümen kararına itiraz dilekçesi örneğini aşağıdan indirebilirsiniz. Fakat önemle belirtmek gerekir ki hak kaybına uğramamanız için idare hukuku avukatı ile dava açmanız faydanıza olacaktır. Zira dilekçelerde olması gereken şartlar, dava süreci, istinaf ve temyiz süreçleri zor ve hukuki bilgi gerektiren süreçlerdir.

Belediye Encümeni Nedir?

Belediyenin organları, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda da belirtildiği üzere, üç tanedir. Bunlar belediye encümeni, belediye başkanı ve belediye meclisidir. Bu organlardan belediye encümeni, belediyenin yönetim organlarındandır. Belediye encümeni, belediyenin işlerini yürütürken söz sahibi olan, belediye meclisine her türlü görev ve iş ile ilgili olarak görüş bildirebilme yetkisi olan, ilgili kanunlar ile görevlendirildiği hususları yerine getirmesi gereken ve ilgili kanunlarda varsa belirtilen cezaların uygulanmasını sağlama yetkisi olan bir belediye organıdır.

Belediye encümeni, yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını alabilir. Alınan bu kamulaştırma kararlarını uygular. Kamulaştırma kararlarına ilişkin de birçok uyuşmazlık gündeme gelebilmektedir.

Belediye Encümeninin Görevleri Nelerdir?

Belediye encümeninin görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesinde belirtildiği gibidir. Şöyle ki, belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye kanunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf

Belediye Encümeni Kararlarına İtiraz Mümkün Müdür?

Yukarıda da belirtildiği üzere, belediye encümeninin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesinde düzenlenmiş görevlerini yerine getirmesi sürecinde gerçekleştirdiği işlemler idari işlemler niteliğine haiz olmaktadır. Bu nedenle, belediye encümeni kararının ilgili kişiye tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içerisinde, belediye encümeni kararında yer alan idari işlem iptal davasına konu olabilmektedir. Bir başka deyişle, ilgili kişiye tebliğ edilen belediye encümeni kararına karşı 60 gün içerisinde idari mahkemelerde iptal davası açılması mümkündür.

Belediye Encümen Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

….…… NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

                                                           Yürütme Durdurma Taleplidir.

DAVACI    : Ad- Soyad (TC Kimlik No)

Adres

VEKİLİ      : (Varsa) Ad-Soyad

Adres

DAVALI     : ……. Belediye Başkanlığı

 Adres

KONU      : ……. Belediyesi Encümeni’nin  ……. sayılı ve ……. tarihli … Belediyesi Encümeni Kararı’nın iptaline karar verilmesi talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ: İlgili Belediye Encümeni Kararının ilgili kişiye tebliğ edildiği tarih.

AÇIKLAMALAR:

  • Davalı idare olan belediye encümeninin kararının açık bir şekilde izah edilmesi gerekir.
  • (Varsa)Dava konusu Belediye Encümeni Kararı için gerekçe gösterilen hususların gerçek dışı olduğunun deliller de belirtilerek açıklaması yapılmalıdır.
  • Dava konusu Belediye Encümeni Kararı’nın kanun, Anayasa ve sair mevzuata aykırılığına ilişkin açıklamalar yapılmalıdır.
  • Belediye Encümeni Kararı’nda belirtilen idari işlemin (mümkünse ve gerekli şartları sağlanmışsa) yürütmesinin durdurulması talebinde bulunulabilir. Yürütmenin durdurulması kararını gerektirecek hususların açık bir şekilde varsa ekleri ile birlikte açıklanması gerekmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: İşbu dilekçenin ekinde sunulacak deliller, Belediye Encümeni Kararı ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen ve Sayın Mahkeme tarafından re’sen gözetilecek nedenlerle; ……. Belediyesi Encümeni’nin  ……. sayılı ve ……. tarihli … Belediyesi Encümeni Kararında yer alan idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve nihayetinde iptaline, yargılama giderlerinin davalı İdare üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini aslen arz ve talep ederim karar verilmesini saygılarımla talep ederim. (Tarih)                                                                                                                                                                                                                                                                                 Davacı Ad- Soyadı     

                                            Av. Umur Yıldırım                                                                                                                                      

] }


Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.