Avukatın Baroya Şikayeti ve Dilekçe Örneği

Avukatın Baroya Şikayeti ve Dilekçe Örneği

avukatin baroya sikayeti

Avukatın baroya şikayeti bağlı bulunduğu baroya hitaben yazılan dilekçe ile yapılır. Baroya avukatı şikayet etmek belli usuller vardır. Bu usullere uyulmadığı takdirde şikayet hakkını kullanılamaz. Avukatlar, mesleki etik kurallara uymak ve müvekkillerinin haklarını korumakla yükümlüdürler. Ancak bazı durumlarda, müvekkillerin memnuniyetsizlikleri veya avukatın işini düzgün yapmaması gibi nedenlerle müvekkil avukat hakkında şikayette bulunulabilir. Bu durumda avukat hakkında idari soruşturma süreci başlar. Avukatın baroya şikayeti, baro başkanlığı dilekçe verilmesi ile başlar. Dilekçe içerisinde şikayetin detayları, şikayet edilen avukatın eylem veya davranışları hakkında bilgi verilmeli ve mümkünse destekleyici belgeler eklenmelidir.

Avukat şikayeti genellikle ilgili avukatın bağlı olduğu yerel baroya yapılır. Baro, avukatların mesleki standartlara uymasını ve etik kurallara riayet etmesini sağlamakla görevlidir. Görevi mahkemelerde kişileri bağımsız olarak temsil etmektir. Her türlü hukuki olay ve durum hakkındaki anlaşmazlıkların adalete uygun olarak çözümlenmesini sağlayıp kişileri çeşitli kurullarda temsil ederler. Örneğin mahkemeler, hakemler, resmi kuruluşlar veya özel kuruluşlar şeklinde sıralanabilir. Yargı organları gibi, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, noterler, sigorta veya vakıflar avukatlara yardımcı olmak zorundadır. Kişilerin avukat olabilmeleri için şu şartları taşımaları gerekmektedir:

 • C. vatandaşı olmak,
 • Türkiye’deki hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak (Yabancı hukuk fakültelerinden birinden mezun olanların, Türkiye’deki hukuk fakültelerindeki eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak),
 • Avukatlık staj ını tamamlamak,
 • Staj bitim belgesini (ruhsat) almak,
 • Levhasına yazılmak istediği baronun bölgesinde ikametgâhı bulunmak,
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre engel bir hali olmamak.

Avukatlar dava ve işlemleri yürütürken, müvekkilleri ve karşı tarafı uzlaşmaya çağırabilir. Eğer iki taraf uzlaşma sağlayabilirse, avukat bunu bir tutanağa bağlar ve taraflarca imzalanır. Bu belgenin hukuki özelliği ilam niteliğinde yani mahkeme kararı niteliğinde olmasıdır. Bunun dışında avukatlar görevleri gereği öğrendikleri hususları açığa vuramazlar ve bu da sır saklama yükümlülüğü olarak adlandırılır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak bu yazımızda “Avukatın Baroya Şikayeti ve Avukatın Baroya Şikayeti İçin Dilekçe Örneği’ne” yer vereceğiz.

Avukat Kimdir? Ne İş Yapar?

Avukat; hukuki uyuşmazlıklarda ya da kurum ve kuruluşlarda kişileri temsil eden ve uyuşmazlıkları hukuki yollarla çözümleyen kişilerdir. Avukatlar sahip oldukları mesleğe yaraşır şekilde özen ve onurlu davranmalıdır. Uymakla yükümlü oldukları meslek kuralları Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenir. Avukatların yapabileceği işler çok fazla olup, bunların bazıları sadece avukatlar tarafından yapılabilen işlemlerdir. Sadece avukatların yaptığı işlemler aşağıda sıralanmıştır:

 • Hukuki konularda mütalaa vermek,
 • Gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını dava etmek,
 • Kişileri mahkeme, hakem gibi yargı organları önünde savunmak,
 • Adli işlemleri takip etmek,
 • Adli işlemler hakkında evraklar düzenlemek,
 • Resmi dairelerdeki bütün işlemlerin takibini yapmak,

Avukatlar kendilerine gelen işleri kabul etmek zorunda değildir. Bunun dışında yapılan işlemlerin reddedilmesi gereken bazı durumlar da bulunmaktadır. Örneğin somut olayda zıt menfaati olan bir tarafa avukatlık yaptıysa o işi kabul edemez. Avukat kendisine vekalet verildikten itibaren 3 yıl boyunca o evrakı saklamakla yükümlüdür. Avukatlık Kanunu’na göre avukat tüm bu görevleri yerine getirirken gerekli dikkat ve özeni göstermek zorundadır. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği meslek kurallarına da uyması gerekmektedir. Avukatın baroya şikayeti meslek kurallarına uymadığı takdirde yapılmalıdır. Aksi durumda avukatın baroya şikayeti haksız şekilde yapılırsa iftira konusunda adli soruşturma geçirebilirsiniz.

avukatin baroya sikayeti nedenleri
avukatin baroya sikayeti nedenleri

Hangi Durumlarda Avukat Baroya Şikayet Edilir?

Avukatın yükümlülükleri Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği meslek kurallarına göre belirlenmiştir. Bu yükümlülüklere uyulmadığı takdirde avukatın baroya şikayet edilmesi mümkündür. Şikayet avukatın bağlı olduğu Baro’ya yapılır. Şikayetin yürütülmesi ve sonucu barodan baroya değişiklik gösterebilir. Bu şikayetin yapılması ile baroya belli bir miktar ücret de ödenir. Avukatın uymadığı takdirde şikayet edilebileceği yükümlülükler şu şekilde sıralanabilir:

 • Özen yükümlülüğü
 • Sır saklama yükümlülüğü
 • Reklam yasağına uyma yükümlülüğü
 • İşlemleri reddetme yükümlülüğü
 • Aracı kullanmama yükümlülüğü
 • Büro edinme yükümlülüğü
 • Vekalet almama yükümlülüğü (Eğer çıkar çatışması varsa)
 • Bildirim yükümlülüğü
 • Defter tutma yükümlülüğü
 • Defter saklama yükümlülüğü
 • Hesap verme yükümlülüğü
 • Çekişmeli hakları edinmeme yükümlülüğü

Avukatın en önemli yükümlülüğü dikkat ve özen yükümlülüğüdür. Yaptığı işlemleri gerekli dikkat ve özene, doğruluk ve onur içinde yerine getirmeyen avukatın baroya şikayet edilmesi mümkündür. Ayrıca avukat saygı ve müvekkilin güvenine uygun şekilde davranmalıdır. Özen yükümlülüğü ile bağlı olan yükümlülüklerden birisi de sır saklama yükümlülüğüdür. Çünkü müvekkillerden veya diğer kişilerden avukatlık mesleği gereği öğrendiği bilgileri açığa vurmamaları gerekmektedir. Avukat reklam sayılacak her türlü hareketten uzak durmalı ve çeşitli sıfatları kullanmamalıdır. Ayrıca çıkar karşılığında başka kişilerden iş almaları da yasaktır. Bir uyuşmazlıkta çıkar çatışması varsa yani önceden vekili olduğu tarafın zıt menfaatine olan tarafa sonradan vekillik yapamaz. Yanında çalışan avukatlar varsa bu kişileri de baroya bildirmek zorundadır. Avukatlar aldığı işlere ait olan belgeleri 3 yıl saklamalı ve ücret-masraf konularında hesap vermek zorundadır. Son olarak avukat elde ettiği işlerle alakalı çekişmeli hakları kendisi alamaz ya da başkalarının almasında yol gösteremez. Bu hususlara aykırı davranan avukatların baroya şikayet edilmesi mümkündür.

Avukatın Haksız Yere Baroya Şikayeti

Yukarıda yer alan yükümlülüklere aykırı davranması nedeniyle bir avukatın baroya şikayet edilmesi mümkündür. Ancak bu hususların ispat edilmesi gerekmektedir ki avukatın şikayeti haksız yere yapılmış olmasın. Avukatın baroya şikayet edilme durumu sıklıkla karşılaşılan bir olaydır. Çünkü genellikle bir uyuşmazlık nedeniyle avukata başvurulduktan sonra dava kaybedilirse avukatın baroya sorumlu tutularak şikayet edildiği görülmektedir. Ancak şikayeti gerektirecek sebepler olmadığı takdirde avukatın şikayet edilmesi hakkaniyete uygun bir durum değildir.

Elbette avukat görevinin gereklerine uygun davranmıyorsa, özen ve dikkat yükümlülüğü gibi durumlara uymuyorsa şikayet edilebilir. Ancak destekli bir şekilde bu şikayetin yapılması gerekir çünkü şikayet yapıldıktan sonra Avukatın bağlı olduğu baroda avukat hakkında bir dosya açılmaktadır. Bu dosya Yönetim Kurulu tarafından açılmakta olup şikayet edilen avukatın savunmasının da alınıp içerisine eklenmesi ile oluşturulur. Ancak unutulmamalıdır ki avukatın haksız yere şikayet edilmesi halinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/1372 E. ve 2018/1106 K. sayılı ilamı gereğince manevi tazminat ödenmesi gerekebilir.

Avukatın Baroya Şikayeti Dilekçe Örneği

Avukat şikayetleri, Avukat şikayet dilekçesi örneği doldurularak avukatın bağlı olduğu baro başkanlığına yapılmaktadır. Şikayet etmek istediğiniz avukat Ankara barosuna bağlı bir avukat ise aşağıdaki avukat şikayet dilekçesi örneğinin başlık kısmına, Ankara Barosu Başkanlığı’na yazarak avukatın sicil numarası ve adını soyadını dilekçede mutlaka belirtmelisiniz.

(Avukatın Bağlı Olduğu Yer) BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN: (Ad-Soyad) (T.C.) (Adres)

ŞİKAYET EDİLEN

AVUKAT: Av. (Adı-Soyadı) (Bulunduğu Baro – Sicili) (Adresi)

KONU     : (…) isimli ve (…) sicil nolu avukatın meslek kurallarına aykırı davranışları sebebiyle şikayetimizdir.

AÇIKLAMALAR

 • Bilindiği üzere avukatlık bir serbest meslektir. Bu sebeple mesleki faaliyetine ilişkin yapılması gereken ancak şikayet edilen avukatın yapmadığı işlemler anlatılır. (…) Söz konusu olaylar, usul ve yasaya aykırı olup, Avukatlık Kanunu (…). maddesi gereğince disiplin cezası uygulanmasını gerektirmektedir. Şöyle ki;
 • Bu kısımda olayın nasıl gerçekleştiği anlatılır.
 • Mevzuat hükümlerine yer verilerek avukatın şikayet edilme sebebi anlatılır.
 • Somut olayın ayrıntılarına girilir.

Açıklanan nedenlerle avukat (…) hakkında yapılacak soruşturmanın devamında Baro Yönetim Kurulu üyelerince disiplin kovuşturması başlatılması, ardından ilgili kovuşturma sonucunda disiplin cezasına hükmedilmesini talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan ve Baro Başkanlığınızca re’sen gözetilecek sebeplerle şikayet olunan hakkında yapılacak soruşturmanın ardından disiplin kovuşturması açılması, devamında ilgili kovuşturmanın sonucunda avukat (…)’un bahsi geçen iş ve işlemleri sebebiyle cezalandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. (Tarih)

                           Şikayet Eden

                          İsim Soyisim

EK:

 • İlgili Evraklar

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık