Asker Kişiler Hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Tedbiri

Asker Kişiler Hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Tedbiri

asker kisiler hakkinda gecici gorevden uzaklastirma tedbiri

Asker kişiler hakkında geçici görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanabilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışmakta olan uzman erbaş, uzman çavuş, astsubay ya da subay gibi askeri personeller hakkında uygulanabilen bu tedbire ilişkin hükümleri makalemizde inceledik. Geçici olarak görevden uzaklaştırma, disiplinsizlik veya suç nedeniyle hakkında inceleme ve araştırma yapılan askeri personelin, bu inceleme ve araştırmanın emniyet ve selamet açısından görevinin başında kalmasının sakıncalı görülmesi durumunda uygulanan bir tür idari yaptırım ve tedbirdir. Askeri personelin geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları, 31.01.2013 tarihli 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Geçici görevden uzaklaştırma TSK bakımından farklılık gözettiği ayrıca ele alınması gereklidir.

Kanun, geçici olarak görevden uzaklaştırmayı bir disiplin cezası olarak değil, idari yaptırım ve  tedbir olarak nitelendirmektedir. Bu bakımdan geçici olarak görevden uzaklaştırılması personelin ceza aldığı anlamına gelmemektedir. Ancak Kanun idari yaptırımların da nitelik ve niceliklerine uygun olarak; personel hakkında yapılacak sicil, terfi, atama, ayırma, ilişik kesme, sözleşme feshi, özellikli görevlere seçim, benzeri idari işlemlerde göz önünde bulundurulacağını hükme bağlamıştır. Dolayısıyla geçici olarak görevden uzaklaştırmanın da personel hakkında disiplin cezasına benzer olumsuz sonuçlara sebep olma ihtimali mevcuttur.

Geçici olarak uzaklaştırılma durumunun Türk Silahlı Kuvvetleri gibi disipline ve sicile büyük önem veren bir kurumda personelin mesleki kariyer ve geleceğini olumsuz etkilemesi, hatta bunun da ötesinde ilişiğinin kesilmesi gibi sonuçlara yol açabilmesi mümkün ve muhtemeldir. Bu itibarla öncelikle bu yaptırıma maruz kalmamak için gereken dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi, her şeye rağmen geçici olarak görevden uzaklaştırılma durumunda da sürecin hukuki yönden titizlikle takibi büyük önem taşımaktadır. TSK’da geçici görevden uzaklaştırma tedbiri çokça başvurulan bir yol olup devamında ihraç kararlarına kadar gidecek sürecin başlangıcıdır. Asker Kişiler Hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma tedbiri Fetö kapsamında sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.

Asker Kişiler Hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Nedir?

Geçici olarak görevden uzaklaştırma, disiplinsizlik veya suç nedeniyle hakkında inceleme ve araştırma yapılan askeri personelin, bu inceleme ve araştırmanın emniyet ve selamet açısından görevinin başında kalmasının sakıncalı görülmesi durumunda uygulanan bir idari yaptırım ve tedbirdir. Askeri personelin geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları, 31.01.2013 tarihli 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Geçici görevden uzaklaştırma TSK bakımından farklılık gözettiği ayrıca ele alınması gereklidir.

Kanun, geçici olarak görevden uzaklaştırmayı bir disiplin cezası olarak değil, idari yaptırım ve  tedbir olarak nitelendirmektedir. Bu bakımdan geçici olarak görevden uzaklaştırılması personelin ceza aldığı anlamına gelmemektedir. Ancak Kanun idari yaptırımların da nitelik ve niceliklerine uygun olarak; personel hakkında yapılacak sicil, terfi, atama, ayırma, ilişik kesme, sözleşme feshi, özellikli görevlere seçim, benzeri idari işlemlerde göz önünde bulundurulacağını hükme bağlamıştır. Dolayısıyla geçici olarak görevden uzaklaştırmanın da personel hakkında disiplin cezasına benzer olumsuz sonuçlara sebep olma ihtimali mevcut bulunmaktadır.

Bu durumun Türk Silahlı Kuvvetleri gibi disipline ve sicile büyük önem veren bir kurumda personelin mesleki kariyer ve geleceğini olumsuz etkilemesi, hatta bunun da ötesinde ilişiğinin kesilmesi gibi sonuçlara yol açabilmesi mümkün ve muhtemeldir. Bu itibarla öncelikle bu yaptırıma maruz kalmamak için gereken dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi, her şeye rağmen geçici olarak görevden uzaklaştırılma durumunda da sürecin hukuki yönden titizlikle takibi büyük önem taşımaktadır. TSK geçici görevden uzaklaştırma 2018 yılında çokça başvurduğu bir yol olup devamında ihraç kararlarına kadar gidecek sürecin başlangıcıdır. Asker Kişiler Hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma tedbiri Fetö kapsamında sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.

asker kisiler hakkinda gecici gorevden uzaklastirma nedenleri
asker kisiler hakkinda gecici gorevden uzaklastirma nedenleri

Askerler Hakkında Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Nedenleri Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’na göre; “disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak görevinden geçici olarak uzaklaştırılabilir.“ hükmü verilmiştir. Kanun hükmüne göre olarak görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanabilmesi için;

 • Personel hakkında disiplinsizlik nedeniyle inceleme, araştırma başlatılmış olması veya,
 • Personel hakkında suç nedeniyle inceleme, araştırma başlatılmış olması,
 • Personelin görevi başında bulunmasının hakkındaki inceleme ya da  araştırmanın sağlıklı ve güvenli yürütülmesi açısından sakıncalı olması gerekmektedir.

Personel hakkında disiplinsizlik veya suç nedeniyle başlatılan herhangi bir inceleme ve araştırmanın mevcut olmaması durumunda geçici olarak görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanabilmesi mümkün değildir. Personel hakkında disiplinsizlik veya suç nedeniyle başlatılan bir inceleme, araştırmanın varlığı halinde dahi, görevinin başında bulunması inceleme ve araştırmanın sıhhat ve emniyetine halel getirmeyecek ise geçici olarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanamaz.

Görevden uzaklaştırma tedbiri şartlarının oluşması halinde zorunlu olarak uygulanması gereken bir tedbir değildir. Hakkında disiplinsizlik ya da suç nedeniyle inceleme ve araştırma başlatılan aynı zamanda görevde olması sakıncalı olan personel görevden uzaklaştırılmayabilir. Tüm bunlar disiplin amiri konumundaki yetkilinin takdirinde bulunmaktadır. Ancak idareye tanınan bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız değildir, mevzuata ve hukuka uygun olarak objektif, nesnel bir biçimde ve kamu yararı amacına uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Görevden uzaklaştırma nedenleri ilgili madde de tek tek sayılmış olup bu durumlar haricinde uygulanması mümkün değildir.

Asker Kişiler Hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Tedbiri Kimler Hakkında Uygulanır?

TSK Disiplin Kanunu’na göre geçici olarak görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanabilecek görevliler;

 • Subay,
 • Astsubay,
 • Uzman erbaş,
 • Sözleşmeli erbaş,
 • Erler,
 • Sözleşmeli subay,
 • Sözleşmeli astsubaylardır.

4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 22. maddesine göre, sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar hakkında muvazzaf subay ve astsubaylara uygulanan disiplin ve ceza hükümleri uygulanacaktır. Bu bakımdan sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar hakkında da geçici olarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanabilir.

Askeri hakimler, askeri öğrenciler, sivil memurlar ve yukarıda sayılanların haricindeki personel 6413 sayılı Kanunun kapsamında olmadığından bunlar hakkında geçici olarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanamaz. Bunlar kendi özel kanunlarındaki disiplin hükümlerine tabidir.  Söz gelimi Türk Silahlı Kuvvelerinde görev yapan sivil memurlar 657 saylı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde görevden uzaklaştırılabilir.

Asker Kişiler Hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Tedbirini Hangi Disiplin Amiri Verir?

Geçici uzaklaştırma kararları asker kişiler bakımından görevine son verilmesi sonucunu doğurabilir. Bu bakımdan işlemin tesisi önemli olup sadece disiplin amiri konumundaki görevliler tarafından verilebilir. Disiplin amiri tarafından uygulanmayan işlem hukuka aykırı olur ve hak kaybı yaşanmaması için iptali talep edilmelidir.

Geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı disiplin amiri konumundaki asgari tugay ve eşiti ile daha üst seviyedeki birlik, karargâh veya kurum amirleri tarafından verilebilir. Sıralı disiplin amirleri ve disiplin soruşturmacıları yetkili amirden personelin geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını isteyebilirler. Kanunda belirtilenlerin dışındaki yetkililerin geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı alma ya da teklif etme yetkileri yoktur. Yetkili olmayan amir tarafından teklif edilen ya da alınan geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı hukuka aykırıdır.

Asker Kişiler Hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Tedbiri Süresi Ne Kadardır?

Geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı on beş iş gününe kadar verilebilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre yetkili amir tarafından bir katına; ilgili bakanın onayı ile de bir yıla kadar artırılabilir. Geçici olarak görevden uzaklaştırma tedbir uygulanırken Kanunda öngörülen bu sürelere ve usule uyulmaması yapılan işlemin hukuka aykırılığı sonucunu doğuracaktır.

Görevden uzaklaştırma tedbiri; süresi sonunda başka bir işleme gerek kalmadan ortadan kalkar. Gerek görülmesi veya görevden uzaklaştırmaya neden olan fiilin herhangi bir suç veya disiplinsizlik teşkil etmediğinin anlaşılması halinde kararı veren disiplin amiri tarafından sürenin tamamlanmasından önce de kaldırılabilir. Personel de bu süre zarfında hakkındaki geçici olarak görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasını üst makamdan ya da üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan isteyebilir. Bu talebinin reddi veya reddedilmiş sayılması halinde yargı yoluna başvurabilir.

Asker Kişiler Hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Tedbiri Sonuçları

Görevden uzaklaştırılan personel idari izinli sayılır. Bu süre içinde ilgili personelin asker kişi sıfatı devam eder, ancak emir veremez. Görevden ayrı kalınan süre hizmete dahildir. Bu bakımdan geçici olarak görevden uzaklaştırılan personelin görevi başında kalamaması ve emir verememesi dışındaki hak ve sorumluluklar devam eder. Söz gelimi garnizon terk izni almadıkça garnizon dışına çıkamaz. Kanunda açıkça düzenlenmediğinden ve idari izinli sayıldığından devlet memurlarının aksine aylık ücretlerini kesintisiz bir şekilde almaya devam eder. TSK görevden uzaklaştırma maaş durumu etkilenmediği için caydırıcı bir idari yaptırım olmamakla birlikte Sayıştay raporlarında bu durumun devleti zarara uğrattığı ele alınmıştır.

Geçici olarak görevden uzaklaştırmaya ilişkin bilgi ve belgeler, ilgililerin şahsi dosyalarına konularak muhafaza edilir ve kayıt altına alınır. Geçici olarak görevden uzaklaştırma, nitelik ve niceliklerine uygun olarak; personel hakkında yapılacak sicil, terfi, atama, ayırma, ilişik kesme, sözleşme feshi, özellikli görevlere seçim ve benzeri idari işlemlerde göz önünde bulundurulur. Bu bakımdan Kanunda disiplin cezası olarak sayılmasa da geçici olarak görevden uzaklaştırma tedbirinin de mesleki kariyer açısından disiplin cezalarına benzer etki ve sonuçları olmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri gibi disiplin ve sicilin ön planda olduğu kurumlarda geçici olarak uzaklaştırılma tedbiri bile görevli personel için büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla askeri personelin geçici olarak görevden uzaklaştırmayla sonuçlanacak tutum ve davranışlardan kaçınması, böyle bir yaptırıma maruz kalmaları durumunda da süreci hukuki yönden hassasiyetle takip etmeleri gerekmektedir.

657 Sayılı Kanun Kapsamındaki Görevden Uzaklaştırmayla Karşılaştırma ve Farklar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu da 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununa benzer bir şekilde görevden uzaklaştırmayı ihtiyati bir tedbir olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte her iki Kanunda düzenlenen görevden uzaklaştırma tedbirleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görevden uzaklaştırma, haklarında idari soruşturma veya ceza kovuşturması olan devlet memurları hakkında söz konusu olabilecektir. 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ise haklarında inceleme ve araştırma yapılmasını askeri personelin geçici olarak görevden uzaklaştırılması için yeterli görmektedir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görevden uzaklaştırılan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenmektedir. 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununa göre geçici olarak görevden uzaklaştırılan askeri personel ise aylıklarını kesintisiz bir şekilde tam olarak almaya devam etmektedirler.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu disiplin soruşturmasından kaynaklanan görevden uzaklaştırma için en fazla üç aylık bir süre öngörmüştür. Memur hakkında ceza kovuşturması söz konusu ise memurun durumunun her iki ayda bir değerlendirilmesi gerekmektedir. 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda ise asker personel hakkında uygulanacak geçici olarak görevden uzaklaştırma tedbirinin süresi 15 gün olarak belirlenmiş ve yetkili amir tarafından bu sürenin bir katına, ilgili bakanın onayı ile de bir yıla kadar artırılabileceği hükme bağlanmıştır.

6413 sayılı Kanun’a Göre Görevden Uzaklaştırmada Personelin Mali Hakları

Devlet Memurları Kanunu ile Askeri Disiplin Kanunu arasında görevden uzaklaştırmaya dair en önemli fark maaşlarda bir bölü üç kesinti yapılması hususudur. Askeri Disiplin Kanunu kapsamında açığa alınan kişiler idari izinli sayıldığı için maaşlarında kesinti yapılmaz. Fakat Devlet Memurları Kanunu kapsamında açığa alınan personelin maaşında 1/3 kesinti yapılır. Bu hususa ilişkin Sayıştay raporunda; “Her ne gerekçe ile olursa olsun görevden uzaklaştırılan personelin, tutuklanana ve meslekten ihraç edilene kadar geçen sürede, maaşlarından kesinti yapılması gerektiği” vurgulanmış olsa da; hali hazırda Milli Savunma Bakanlığı aynı uygulamaya devam etmektedir.

Geçici görevden uzaklaştırma TSK bünyesinde farklılık göstermesinin sebebi görevin hassasiyeti ve önemidir. Görevden uzaklaştırma maaş hususu TSK’de aynen devam etmektedir. Yani kişi normal memur gibi 2/3 maaş almamaktadır. Görevden uzaklaştırma maaş kesintisi hakkında diğer şekilde yapılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Asker Kişiler Hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Tedbiri Hukuka Aykırılık Halleri

Geçici olarak görevden uzaklaştırma tedbirinin TSK Askeri Disiplin Kanununda belirtilen esas ve usullere aykırı bir şekilde alınması ve uygulanması işlemin hukuka aykırılığı sonucunu doğuracaktır. Bu konuda söz konusu olabilecek hukuka aykırılıklar aşağıda örnek olarak gösterilmiştir:

 • Personelin herhangi bir disiplinsizliğinin ya da suç teşkil edebilecek bir fiilinin olmaması ya da hakkında herhangi bir inceleme ve araştırmanın bulunmaması veya görevi başında kalmasının hakkındaki inceleme ve araştırmanın sıhhat ve emniyeti açısından bir sakınca oluşturmamasına rağmen geçici olarak görevden uzaklaştırılması,
 • Geçici olarak görevden uzaklaştırma kararının yetkili olmayan amir tarafından teklif edilmesi ya da verilmesi
 • Kanunda belirtilen usul ve sürelere uyulmaması,
 • Geçici olarak görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması talebinin haklı ve hukuka uygun bir gerekçe olmaksızın reddedilmesi,
 • Geçici olarak görevden uzaklaştırma nedeniyle personelin mali ve sosyal haklarında kesintiye gidilmesi, söz gelimi aylık ücretinden kesinti yapılması ya da sosyal tesislere girişinin engellenmesi durumu gösterilebilir.

Asker Kişiler Hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Tedbirine Karşı İdari Başvuru ve Yargı Yolu

Görevden geçici olarak uzaklaştırma kararlarının hukuka aykırı olarak verilmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda hak kaybı yaşamamak adına kararın yargıya taşınması gerekir. Görevden geçici olarak uzaklaştırma kararının devamında asker kişinin görevine son verilmesi durumu ortaya çıkabilir. Bu nedenle zaman kaybı olmaması için Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak bir an önce konusunda uzman bir avukat yardımı alınarak dava açılmasını tavsiye ederiz. Mevzuata ve hukuka aykırı olan geçici olarak görevden uzaklaştırma kararlarına karşı dava açma süresi içinde işlemin kaldırılması ya da geri alınması talebiyle;

 • İşlemi yapan makamın bir üst makamına veya,
 • İşlemi yapmış olan makama başvuruda bulunulabilir.

Görevden uzaklaştırma itiraz mümkün olsa da pratikte hiç bir faydası yoktur. Bu başvurunun reddi veya reddedilmiş sayılması üzerine idari dava açılabileceği gibi, geçici olarak görevden uzaklaştırma kararına karşı idari başvuru yolu kullanılmaksızın doğrudan yargı yoluna gidilmesi de mümkündür. İdare mahkemesine açılacak yürütme durdurma istemli iptal davasında ivedilikle lehe karar alınıp kişinin mesleğine dönmesi sağlanmalıdır.

Kanun idari yaptırımların da nitelik ve niceliklerine uygun olarak; personel hakkında yapılacak sicil, terfi, atama, ayırma, ilişik kesme, sözleşme feshi, özellikli görevlere seçim ve benzeri idari işlemlerde göz önünde bulundurulacağını hükme bağlamıştır. Dolayısıyla geçici olarak görevden uzaklaştırmanın da personel hakkında disiplin cezasına benzer olumsuz sonuçlara sebep olma ihtimali mevcut bulunmaktadır. Bu durumun Türk Silahlı Kuvvetleri gibi disipline ve sicile büyük önem veren bir kurumda personelin mesleki kariyer ve geleceğini olumsuz etkilemesi muhtemeldir. Hatta bunun da ötesinde ilişiğinin kesilmesi gibi sonuçlara yol açabilmesi mümkündür. Bu itibarla öncelikle bu yaptırıma maruz kalmamak için gereken dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi, her şeye rağmen geçici olarak görevden uzaklaştırılma durumunda da sürecin hukuki yönden titizlikle takibi büyük önem taşımaktadır.

Asker Kişilerin Görevden Geçici Uzaklaştırılması Kararına Karşı Dava Açma Süresi

Görevden uzaklaştırma işlemine itiraz hususunun idare hukukunun genel esaslarına göre çözümlenmesi gerekir. Görevden uzaklaştırma kararı bir idari işlem olduğu için idari işlemler hakkında uygulanacak yasal yollara ilgililer başvurabilirler. Kesin ve icrai bir işlem niteliğinde olan görevden uzaklaştırma tedbiri kararına, sonraki uzatma veya kaldırmama ile göreve iade etmeme kararlarına karşı da idari dava açılabilir.  Dava açma süresi idare mahkemelerinde 60 gün, Vergi Mahkemeleri için 30 gündür. Bu süreler, yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar.

Kesin ve icrai bir işlem niteliğinde olan açığa alınma tedbiri kararına, sonraki uzatma veya kaldırmama ile göreve iade etmeme kararlarına karşı idari dava açılabilir. Hakkında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvuran ilgiliye 30 gün içinde cevap verilmemesi halinde bu isteğin reddedilmiş sayılacağı hususu İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. maddesinde düzenlenmiştir. İlgililer 30 günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde idare mahkemelerinde dava açabilir. Davanın alanında uzman bir idare hukuku avukatı ile açılması menfaatinize olacaktır.

Yine İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Üst Makamlara Başvurma” başlıklı 11. maddesindeki ilkeler de burada geçerlidir. Buna göre; ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. 30 gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

X
kadim hukuk ve danışmanlık