Tazminat Hukuku

Araç Haciz Talebi

Araç haciz talebi, alacaklının borcunu tahsil etmek amacıyla borçlunun aracına elkonulması için icra dairesine yaptığı başvurudur. Alacaklının icra dairesine giderek, kendisinin bir başkasından alacağı olduğunu, bir borçlusu olduğunu ve vadesi geldiğinde borcunu ödemediğini veya eksik ödediğini söyleyerek yardım edilmesini istemesiyle icra takibi başlamaktadır. Alacaklı, bu başvuruyu “takip talebi” adı verilen bir evrak ile yapar. Bu takip talebi yazılı da sözlü de olabilir.

Kesinleşen takip sonucunda alacaklının alacağını tahsil edebilmesi için borçlunun sahip olduğu taşınır ve taşınmazları icra vasıtasıyla sattırabilir.

Alacaklının gideceği yetkili icra dairesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca belirlenmektedir. HMK uyarınca yetkili mahkemeyi genel, özel ve kesin yetki kurallarına göre belirlenmektedir. Genel yetkili mahkeme, aksine bir düzenleme olmadıkça davalının dava açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. İcra kanunu da buna atıf yaptığına göre aksine bir düzenleme yoksa icra takibinin başlatılacağı icra dairesi, borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir. Araç haczi varsa trafikten aracınız yediemine çekilebilir.

İcra takibinin kesinleşmesi ile birlikte alacaklının borcunu tahsil edebilmesinin bir yolu olan ve motorlu araçlarının haczine yönelik bir talep olan araç haczi talebi icra dairesinden istenmektedir. Bu araçlar trafikte ya da çekildikleri yerde yakalandıktan sonra muhafaza altına alınmakta ve yine icra dairesince bunların kıymet takdiri yapılmaktadır.

Araç haczi talebi dosyaya sunulup, borçlunun araçları haczedildikten sonra alacaklı İcra İflas Kanunu’nun 106. maddesi gereğince altı ay içine aracın satışı istemeli, satış avansını dosyaya yatırmalıdır.

Araç haciz talebi alacaklının borcunu tahsil edebilmesi için başvuracağı bir yoldur. Bunun için ise alacaklının yapması gereken takibin yapıldığı icra dairesine giderek araç haciz talebinde bulunmak olacaktır. Araç haciz talepleri örneği aşağıda verilmiştir.

Araç Haciz Talebi Örneği

Araç haciz talebi örneği indirmek için tıklayınız.

ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO: 2020/ ….

ALACAKLI               : ……. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

VEKİLİ                      : Av. Umur YILDIRIM

KONU                       : Sorgu ve Haciz Talebi

AÇIKLAMA       : Kesinleşen icra takibimizde borçluya ait araçlara haciz konulmasına ilişkin talebimizin sunulmasından ibarettir.

Yukarıda takip numarası yazılı dosyamızın borçlusu Osman Dinç adına kayıtlı taşınmazlarının sorgulanmasını, sorgu neticesinde taşınmaz kayıtları var ise taşınmaz kayıtlarına haciz şerhi konulmasını vekaleten arz ve talep ederim. 02.07.2020

                                                                                                                     Alacaklı Vekili

                                                                                                                  Av. Umur YILDIRIM

UYAP Araç Haczi Talep

Uyap araç haciz talep örneği indirmek için tıklayınız.

ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO              : 2020/…

ALACAKLI              : Ali TECİMER

VEKİLİ                     : Av. Umur YILDIRIM

BORÇLU                 : Osman VELİ

BORÇ MİKTARI     : 87.334,65TL

Yukarıda dosya numarası belirtilen icra takibi ile ilgili olarak borçlu tarafından İcra Müdürlüğü’ne itiraz edilmemiş ve borç süresinde ödenmemiş böylelikle de icra takibi kesinleşmiştir.

Borçlu adına kayıtlı bulunduğu öğrenilen Ford  Marka 2018 Model 01 ABCD 1234 Plaka nolu aracın kayden haczine karar verilmesini vekaleten talep ederim. 02.07.2020

                                                                                                                        Alacaklı Vekili

                                                                                                                   Av. Umur YILDIRIM

 

En yukarı çık