anlasmali bosanma protokolu ornegi

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği, anlaşmalı boşanma protokolü ile eşler çok kısa sürede boşanabilir. Fakat bunun için belli şartların olması gerekir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre boşanma davası iki şekilde açılabilir:

 • Anlaşmalı boşanma davası ve
 • Çekişmeli boşanma davası.

Anlaşmalı boşanma, her iki tarafın boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında özgür iradeleriyle anlaşarak evlilik birliğini sona erdirmesidir.

Anlaşmalı boşanma davası, en az 1 yıl süren evliliklerde, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi halinde söz konusu olan ve eşlerin, aralarında anlaşarak hazırladıkları Anlaşmalı Boşanma Protokolü ile müracaat ettikleri, genel itibariyle de her iki eşin dinlenilmesiyle tek celsede sonuçlanan boşanma davalarıdır.

anlasmali bosanma protokolu ornegi

Eşlerin bir an önce evlilik birliğini sona erdirmelerine imkan veren anlaşmalı boşanma, onların kusurlu olup olmamalarına ilişkin değerlendirmelerden bağımsızdır. Kanunda yer alan şartların gerçekleşmesi ile boşanma kararı verilebilir.

Anlaşmalı boşanmanın düzenlendiği TMK m. 166/3 uyarınca “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Davasının dinlenebilmesi için Türk Medeni Kanununda bazı şartlar öngörülmüştür:

 • Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin en az 1 yıl sürmesi gerekir; taraflar arasında yapılan resmi nikahtan itibaren en az bir yıllık bir sürenin geçmiş olması halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilir.

 • Eşlerin mahkemeye beraber başvurmuş ya da bir eşin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmiş olması

Tarafların birlikte başvurmaları sonucu anlaşmalı boşanma gerçekleşebileceği gibi eşlerden birinin usulüne uygun olarak açmış olduğu boşanma davasındaki tüm talepleri diğer tarafın kabul etmesi ile de anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir. Bununla birlikte, boşanma davası çekişmeli olarak açılmış ve devam etmekte iken tarafların anlaşmalı boşanma iradelerini açıklayan protokolü mahkemeye sunmaları ya da duruşma esnasında anlaşma şartlarını duruşma zaptına geçirmeleri ile de anlaşmalı boşanma sağlanabilir.

 • Tarafların hakim huzurunda boşanma iradelerini açıklaması

Kanun, tarafların boşanma iradelerini hakim huzurunda özgürce açıklamaları şartını getirmiştir. Taraflar boşanma iradelerini hakim huzurunda bizzat açıklamalıdır; hakim tarafların iradelerinin herhangi bir nedenle fesada uğradığını tespit ederse boşanma talebini reddedecektir. Eşlerin anlaşmalı olarak boşanma iradelerini temsilci aracılığıyla değil, bizzat ifade etmeleri gerekmektedir.

 • Hakimin, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili düzenlemeyi uygun bulması

Boşanmanın mali sonuçları ile ergin olmayan çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemenin (boşanma protokolü) hakim tarafından uygun bulunması ile anlaşmalı boşanmaya karar verilebilir. Eşler bu düzenlemeyi yazılı olarak hazırlayıp imzalayarak hakimin incelemesine sunabilecekleri gibi, anlaşma iradelerini hakimin huzurunda sözlü olarak da dile getirebilirler, ancak bu durumda irade açıklamalarının duruşma tutanağına geçirilmesi gerekir.

Eşlerin yaptıkları anlaşmanın zorunlu içeriğini boşanmanın mali sonuçları ve ergin olmayan çocukların durumu hakkındaki uzlaşma oluşturmaktadır. Eşlerin; maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, çocukların velayetinin kime bırakılacağı ve velayet kendisine bırakılmayan eşin çocuklarla kişisel ilişkisinin nasıl tesis edileceği hususunda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Eşlerin mal rejiminin tasfiyesine ya da aile konutuna ilişkin olarak da anlaşmaları mümkündür; fakat bu konular, boşanma protokolünün zorunlu içeriğine dahil olmayıp ihtiyari içeriğini oluşturabilir.

anlasmali bosanma protokolu

Hakim, eşlerin yapmış oldukları protokolü uygun bulmazsa bu protokole müdahale ederek, çeşitli değişiklikler yapılmasını önerir. Hakim, uygun gördüğü değişiklikleri eşlere dayatamaz, eşler anlaşmada yapılan değişiklikleri kabul ederlerse boşanmaya karar verebilir. Bununla birlikte eşlerin uzlaşamamaları halinde anlaşmalı boşanma talebi reddedilip taraflardan birinin talebi ile davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam edecektir. Yargıtay’a göre eşler, boşanma kararının kesinleşmesine kadar her zaman tek taraflı irade beyanları ile boşanma protokolünden dönebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, taraflarca hazırlanan anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve bu dilekçeye eklenen anlaşmalı boşanma protokolünün eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer  Aile Mahkemesine sunulması suretiyle açılır.

Hukuk Tevzi Bürosunda gerekli harç ve masrafları ödedikten sonra, davacıya davanın hangi mahkemede görüleceğini ve dava esas numarasını gösteren bir evrak verilecektir.

Davanın açılmasının akabinde mahkeme tarafından Tensip Zaptı hazırlanır ve taraflara duruşma günü tebliğ edilir. Davanın tek celsede ve en erken şekilde sonuçlanması için uzman bir boşanma avukatı ile çalışılması halinde, davanın açıldığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde duruşma günü alınabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında hazırlanacak dava dilekçesinde hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolüne atıf yapılmalı, tarafların bu protokol kapsamında anlaştığı ve bu şartlar dahilinde boşanmayı kabul ettikleri açıkça belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davasında tarafların, boşanma ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin olarak düzenleyip mahkemeye sundukları anlaşma metnidir.

Aile Mahkemesi hakimi, taraflarca hazırlanan protokolü uygun bulursa boşanma protokoldeki taraf iradelerine göre gerçekleşecektir.

İlgili kanun hükmünde de açık bir şekilde belirtildiği üzere, boşanma kararı verilebilmesi için hakimin anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulması şarttır. Bu nedenle, birazdan açıklayacağımız unsurların, anlaşmalı boşanma protokolünde açık, net ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Boşanma protokolünün eksiksiz ve açık bir şekilde düzenlenmiş olması, boşanma sonrasında tarafların hak kaybı yaşamaması adına büyük bir önem teşkil etmektedir. Bu nedenle, işbu protokolün haklarınızı en iyi şekilde bilebilecek kişi olan uzman boşanma avukatı https://kadimhukuk.com.tr/makale/ankara-bosanma-avukati/  tarafından hazırlanmış olması faydanıza olacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenen unsurlar şu şekildedir:

 • Taraf Bilgileri

Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanırken, protokolde bulunması gereken birinci unsur taraf bilgileridir. Boşanan eşler, ad – soyadlarını, TC kimlik numaralarını ve adreslerini işbu protokolde belirtmelidirler.

Boşanma davası açıldıktan sonra buradan TCKN ve e-devlet şifresi ile giriş sağlayarak davanızı takip edebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/uyap-portali-vatandas-girisi

 • Tarafların İradesi

Çekişmeli boşanma davalarında yer almayan anlaşmalı boşanma protokolünün en önemli özelliklerinden biri de eşlerin boşanmak istediklerine ilişkin ortak irade sahibi olmalarıdır. Bu ortak iradenin baskı altında olmaksızın hür bir irade olması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında bulunması zorunlu olmayan bu unsur, ilgili kanun maddesinde de belirtildiği üzere ilk duruşmada tarafların bulunması gerekliliğini de doğurmaktadır. Kanun maddesinin, ilk duruşmada tarafların bulunmasını zorunlu kılmasının nedeni ise, hakim tarafından tarafların boşanmak yönündeki iradelerini hür bir şekilde vermiş olduklarına ilişkin kanaat getirecek olmasıdır.

 • Çocuğun Velayeti

Anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmesi gereken bir diğer husus da, var ise çocuğun ya da çocukların velayetlerine ilişkindir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken, çocukların velayetinin annede mi yoksa babada mı kalacağına ilişkin çocuğun kimlik bilgileri, adı soyadı yaşı ve çocuğun velayetinin kimde kalacağı şeklinde bir ifade bulunması gerekmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, “Tarafların evlilik birliğinden doğan 07/04/2010 doğum tarihli A (T.C.: 12345678912) ile 18/11/2014 doğumlu B (T.C.: 012345678901) isimli müşterek çocukların velayetlerinin davacı anneye verileceği, hususuna ilişkin taraflar aralarında anlaşma sağlamışlardır.”

Çocuğun velayeti konusunda hakimin takdir yetkisi vardır. Taraflar anlaşsa da hakim çocuğun menfaatini gözeterek karar verebilir.

 • Çocuk ile Kişisel İlişki

Çocuk ile kişisel ilişki anne veya babanın çocuklarını ziyaret hakkı olduğu kadar çocuk için de bir haktır. Bir çocuğun velayeti kendisinde bulunmayan annesi veya babası ile görüşmesi, onun şefkatini ve sevgisini hissetmesi ve onunla belirli bir zamanda etkileşimde bulunması en temel hakkıdır. Bu nedenle çocuğun velayeti hususundan sonra tarafların kişisel ilişki konusunda da protokolde düzenleme yapmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde çocuk ile kişisel ilişki düzenlemesinde bulunulurken çocuğun üstün yararı esas alınmalıdır ve çocuğun yaşı, çocuğun eğitim durumu, uyku zamanı, sağlık durumu, kültürel ya da spor faaliyetleri düşünülerek kişisel ilişki gün ve saat düzenlemesi gerçekleştirilmelidir.

Çocuk ile kişisel ilişkiye dair bir düzenlemede bulunulurken “Her ayın birinci ve üçüncü hafta sonları için Cuma günü saat 18:00’da davacı anne tarafından müşterek çocukların davalı babanın istediği adrese bırakılarak Pazar saat 21:00’a kadar davalı baba tarafından müşterek çocukların ikametgahına bırakılacağı konusunda taraflar anlaşmaya varmışladır.” şeklinde bir düzenlemede bulunulmalıdır. Burada verilen örnek gibi, yaz tatilleri, sömestr tatilleri, milli ve dini bayramlar, ara tatiller, doğum günleri, telefon üzerinden görüşmeler, yılbaşı, özel günler, anneler günü, babalar günü, için düzenlemelerde de bulunulması tarafların daha sonrasında bir anlaşmazlık yaşamamaları ve hak kaybı gerçekleşmemesi adına önem teşkil etmektedir.

Kişisel ilişkinin sonradan değiştirilmesi için Aile Mahkemesinde dava açılabilir.

 • Çocuk için İştirak Nafakası

Boşanma ile yalnızca eşler arasındaki ilişki sona ermektedir. Ebeveynlerin çocuklar ile ilişkileri ve çocuklara karşı sorumlulukları evlilik birliğindeki gibi değişmeksizin devam etmektedir.  Bu nedenle, çocuk ya da çocuklar için velayeti alan eşin sorumluluğu kadar, diğer eşin de çocuk ya da çocuklar için sorumluluğu bulunmaktadır ve bu hususun düzenlenmesi anlaşmalı boşanma protokolü için zorunlu unsurlardandır.

İştirak nafakası düzenlemesi gerçekleştirilirken, diğer unsurlardaki gibi açık bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Buraya yazılacak maddelerde, çocuk için iştirak nafakasının kim tarafından ödeneceği, ne zaman ödeneceği, nasıl ödeneceği belirtilmelidir. Bir örnek vermek gerekir ise, “Davalı baba, çocuklar için her ay toplamda 2.000,00-TL(İkibintürklirası),iştirak nafakasını davacı annenin T.C. A Bankası A.Ş. B  Şubesi’nde bulunan İBAN NO:TR xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx nolu hesaba her ayın 15’inde yatıracaktır. İştirak nafaka miktarı her yıl TEFE-TÜFE ortalamasına göre arttırılacaktır. Yukarıda belirtilen velayetin değiştirilmesi hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda, davacı anne davalı babanın ödemiş olduğu en son bedel üzerinden iştirak nafakasını davalı babanın belirteceği hesaba her ayın 15’inde yatıracaktır. İştirak nafakasının miktarı ise yine aynı şekilde her yıl TEFE-TÜFE ortalamasına göre attırılacaktır.

Müşterek çocuklara ait eğitim, sağlık, kurs ücreti giderleri davacı anne ve davalı baba olmak üzere taraflar arasında eşit bir şekilde paylaştırılacaktır. Bu kapsamda davacı annenin, gerekli evrak, bilgi ve belgeleri davalı baba ile paylaşması gerekmektedir. Davalı baba, belirtilen masrafların oluşması halinde iştirak nafakasının yatırılacağı hesaba 10 gün içerisinde kendisine düşen miktarı yatıracaktır. “ şeklinde gerçekleştirilecek bir düzenleme bu unsur için yeterli bir düzenleme olacaktır.

 • Eş için Yoksulluk Nafakası

Boşanma sonrasında eşler aralarında yoksulluk nafakasına ilişkin bir talepte de bulunabilmektedirler. Bu durumda yukarıda belirtildiği üzere, taraflardan birinin böyle bir talepte bulunması halinde, anlaşmalı boşanma protokolünde hangi tarafın hangi tarafa ne kadar yoksulluk nafakası ödeyeceğini, ne zaman ve nasıl ödeyeceğini açık bir şekilde düzenlemek gerekmektedir.

Tarafların birbirlerinden bir yoksulluk nafakası talebi bulunmaması halinde, bu unsur için şu şekilde bir düzenleme gerçekleştirilmelidir: “Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden yoksulluk nafakasına ilişkin bir talepleri bulunmamaktadır.”

 • Maddi ve Manevi Tazminat

Maddi manevi tazminat hususu, taraflarca boşanma davasında talep edilebilecek hususlardan bir tanesidir. Maddi manevi tazminat hususu da yukarıda belirtilen diğer maddi taleplerde olduğu gibi açık bir şekilde düzenlenmeli, hangi tarafın hangi tarafa ne kadar, ne zaman ve nasıl ödeme yapacağına ilişkin detayları içeren bir düzenleme yapılmalıdır.

Tarafların birbirlerinden maddi ve manevi bir tazminat talebi bulunmuyor ise protokole “Tarafların birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebi yoktur.” şeklinde bir ifade eklenmesi gerekmektedir.

 • Dava ve Yargılama Giderleri

Boşanma davalarında da tıpkı her davada olduğu gibi harç ve bir takım masraflar bulunmaktadır. Taraflar her konuda anlaştığı üzere, bu konuya ilişkin de anlaşmalı boşanma protokolünde bir düzenlemede bulunmuş olmalıdırlar. “Dava ve yargılama giderleri davacı tarafından karşılanacaktır.” ifadesine benzer bir ifade anlaşma protokolünde yer almalıdır.

 • Avukatlık Ücreti

Boşanma sürecinde tarafların kendisini vekil ile temsil ettirme hakkı mevcuttur. Eğer, taraflardan bir ya da ikisi vekil ile temsil ettirme hakkını kullanmış ise bu durumda vekil ile temsil edilen taraf ya da tarafların bir avukatlık ücreti ödemeleri gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflarca, avukata verilecek vekalet ücretinin kim tarafından ödeneceği açık bir şekilde belirtilmelidir.

 • Taraflarca Düzenlenebilecek Diğer Hususlar

Boşanma sürecinde taraflarca yukarıda bahsedilen unsurların yanı sıra birtakım hususların da düzenlenmesine ilişkin kimi zaman taleplerde bulunulmaktadır. Bu taleplere ilişkin hususlar anlaşmalı boşanma protokolünde bulunması zorunlu olmayan hususlardır. Ancak, bu hususların talep halinde düzenlenmesi, boşanma sonrasında tekrardan bir dava açılmaması adına tarafların lehine bir durum yaratmaktadır.

Evlilik birliği içerisinde, taraflarca birtakım mallar (araç gibi taşınır veya konut gibi taşınmaz mallar) edinilir. Mal rejimi tasfiyesi meselesi, aile konutuna ve ziynet eşyaları ile kişisel eşyalar /ev eşyalarına ilişkin meseleler de boşanmaya bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolü sonrası, kişilerin bir dava ile bu malların paylaşımını sağlamak yerine protokol ile mal paylaşımına ilişkin anlaşmaları ve karar vermeleri mümkün kılınmıştır.

Bilindiği üzere evlilik birliği içerisinde, soy isim değişikliği ya da talebe göre soy isim eklenmesi söz konusudur. Kimi boşanma davalarında, kadın eş tarafından bu soy ismine yönelik olarak “kullanmaya devam etmek istiyorum” şeklinde bir talepte bulunulabilmektedir. Eğer böyle bir talep mevcut ise, anlaşmalı boşanma protokolüne bu hususa ilişkin, “İş bu protokol şartları çerçevesinde tarafların anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da davalı eşin soyadını davacı eşin kullanmasına muvafakat ettiği konusunda taraflar anlaşmışlardır.” şeklinde bir ifade eklenilmelidir.

Ücretsiz Boşanma Dilekçesi Hususunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Boşanma karar verilebilmesi için eşlerin en az bir yıldır evli olmaları gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır.
 • Eşlerin hakim tarafından “bizzat” dinlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.
 • Eşlerin boşanmak için birlikte dava açmaları veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi gerekir.
 • Boşanmanın malı sonuçları ve çocukların durumuna ilişkin düzenle meler hakim tarafından uygun bulunmalıdır.
 • Anlaşılan bütün hususlara kararda yer verilmelidir.
 • Karanın hüküm bölümünde protokolün tasdik edilmesine denilmekle yetinilmesi doğru olmayıp anlaşılan hususlar tek tek yazılmalıdır.
 • Anlaşmalı boşanma davasında kişisel ilişki velayet hakimin müdahalesine açık bir kısımdır.
 • Duruşma dışında hazırlanan boşanma protokolünün sunulman yeterli olmayıp, eşlerin bizzat duruşmaya katılıp iradelerini hakim önünde açıklamaları gerekir.
 • Anlaşmalı boşanma halinde tarafların mutabık kaldıkları ve anlaştıkları her konuda edavı sağlayıcı ve infazda duraksamaya yol açmayacak şekilde, ayı, günü ve saati belli olacak şekilde somut kişisel diki düzenlenmelidir.
 • Tüm boşanma davaları için geçerli olan husus: Boşanma davalarında da maddi ve manevi tazminat ve yoksulluk nafakan, dava dilekçesi cevap dilekçesi cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinde talep edilmemişse, ön inceleme duruşmasında veya daha sonraki aşamalarda talep edilmesi halinde karşı tarafın açık muvafakatinin bulunmaları gerekir (istisnası ıslahtır.)

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Kanun koyucu anlaşmalı boşanma konusundaki düzenlemesi ile tarafların boşanma yönündeki iradelerini, belirli koşulların gerçekleşmiş olması durumunda evlilik birliğinin sarsılması ilkesi ile desteklemektedir. Evliliğin en bir yıl sürmüş olması ve diğer şartların da gerçekleşmiş olması koşulu ile taraf iradelerinin boşanma konusunda birleşmiş olması durumunda evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilmektedir.

Hakim anlaşmalı boşanmada evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığını, eşlerin kusurlu olup olmadığını veya boşanmanın sebebini araştırmayacaktır. Hakimin bu konular üzerinde araştırma yükümlülüğü olmadığı gibi takdir yetkisi de bulunmamaktadır. Eşler birlikte başvurduğu veya bir eşin açtığı davayı diğer eş kabul ettiği için evlilik birliğinin sarsıldığı yönünde bir karine oluşmaktadır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken üstte belirtilen tüm unsurlar yazılmalıdır. Bu hususların birinin eksik yazılması davanızın usulden reddedilmesi sonucu yaratabilir. Bu nedenle alanında uzman boşanma avukatı ile sürecin yürütülmesi önerilir.

Avukatsız Boşanma Dilekçesi Örneği Word

Boşanma davası bir dilekçe ile görevli mahkeme olan aile mahkemesine (aile mahkemesi olmayan yerde asliye hukuk mahkemesine) açılacaktır. Uygulamada boşanma davası ile birlikte yan isteklerde de (velayet kişisel ilişki tazminat, nafaka vs) bulunulabilmektedir. Yazılı yargılama usulüne tabi olan bu davada aşağıdaki dilekçeyi örnek verebiliriz.

Dilekçe Örneği: Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği 2021

Nöbetçi Aile Mahkemesine

Davacı: A. Ç ., adres, T.C. Kimlik No:……..

Vekili  : Av. Umur Yıldırım

Davalı : C.O., adres, T.C. Kimlik No:…….

Dava Konusu : Anlaşmalı Boşanma

Olaylar:

Müvekkilim A.O. ile davalı C.O, yaklaşık 3 yıldır evli olup K.Ö. isminde müşterek çocukları vardır. Müvekkilim davacı ile davalı arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık giderek artmış ve ortak yaşam çekilmez hale getirmiştir. Davalı C.O. ile müvekkilim hiçbir konuda anlaşamamaktadırlar. Müvekkilim A.O. ile davalı karşılıklı anlaşmış bulunmaktadırlar. Müşterek çocuk K.O.’in velayetinin müvekkilime verilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca müvekkilim Çankaya Mahallesi, İlker Sokak No: 65/23 adresinde bulunan evdeki ev eşyalarının tamamı de birlikte oturmaya devam etmek istemektedir. Davalı şahsi eşyalarını alabilir. Gerek müvekkilim, gerekse davalının nafaka, maddi ve manevi tazminat ile mal ve eşya talebi bulunmamaktadır. Dosyaya ibraz etmiş olduğumuz dava dilekçesine ekde protokol içeriğini aynen tekrar ederiz altındaki imza müvekkilime aittir. Davalı ile müvekkilimin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini talep eder, yargılama giderlerinin üzerimizde bırakılmasını kabul ederiz.

Deliller:

 1. Nüfus kayıt tablosu
 2. Evlenme cüzdanı sureti
 3. … tarih anlaşma protokolü

Hukuki Sebepler: 4721 say TMK m. 166/3, 353, 6100 say HMK ilgili hükümler.

Sonuç ve Talep: Yukarıda belirtilen dolay iş bu davanın kabulü ile;

 1. Tarafların boşanmalarına
 2. Müşterek çocuk K.O.’nun velayetinin müvekkilim A.Ö. ye verilmesine,
 3. Müşterek çocuk K.O. le davalı arasında makul ölçüde kişisel ilişki kurulmasına
 4. Dilekçe elindeki protokolün onanarak kararın eki sayılmasına,

Karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 Av. Umur Yıldırım

Ekler:

 • Nüfus kayıt belgesi
 • Evlilik cüzdanı
 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Vekaletname

Yukarıda örnekler verilen anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile dava açıldıktan sonra tensip zaptı hazırlanacaktır. Anlaşmalı boşanma davası yazılı yargılama usulüne tabidir.  Yazlı yargılama usulünde bir iki istisna hariç ön incelemenin duruşmalı yapılması zorunludur.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Ankara Nöbetçi Aile Mahkemesi Hakimliğine

Davacı    : Ad Soyad (T.C Kimlik No: )  Adres

Vekili      : Av. Umur YILDIRIM

Davalı     : Ad Soyad (TC Kimlik No: ) Adres

Dava Konusu : TMK 166/III uyarınca tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesi talebidir.  

Açıklamalar   :

1- Müvekkil ile davalı ……. tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların bu evlilikten …… doğumlu ………. ; ……. doğumlu ………. isminde müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-Taraflar arasında, evlendiklerinden bu yana duygu ve düşünce birliği sağlanamamış, sevgi ve saygıları azalarak yok olma noktasına gelmiştir. Aradan geçen zaman içinde taraflar birbirlerine ve evlilik birliğinin yeniden kurulabileceğine ilişkin inançlarını yitirmişlerdir.

3-Böylece evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olduğundan taraflar boşanmaya karar vermiş ve aralarında ………. tarihinde Protokol düzenlemiş ve birlikte imzalamışlardır. (EK-1)

Yukarıda arz edilen sebeplerle ekteki protokol de göz önünde bulundurularak tarafların BOŞANMALARINA ve diğer hususların protokolde belirtilen şartlarda düzenlenmesine karar verilebilmesi için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler: TMK ve ilgili her türlü sair mevzuat.

Deliller                   :  Nüfus kaydı, protokol ve her türlü yasal delil.

Sonuç Ve İstek    : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere binaen;

Davanın kabulü ile, tarafların Protokol’de belirtilen şartlar doğrultusunda anlaşmalı olarak BOŞANMALARINA karar verilmesini Saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. Tarih

Ekler:   1- Boşanma Protokolü

                2- Vekaletname Örneği

                                                               Davacı Vekili

                                                       Av. Umur YILDIRIM 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2021  Word

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Taraflar      :  1-  ………….  TC Kimlik No:

                          2-  ………….  TC Kimlik No:

Boşanma Hususu   :

Her iki taraf da , TMK 166/III uyarınca boşanmayı karşılıklı olarak kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktır.

Velayet Hususu    :

Tarafların müşterek çocukları olan ve 18 yaşından küçük …….’nın velayetinin davacı annede olacağı hususunda taraflar karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

Nafaka Hususu      :

Taraflar gerek yoksulluk gerekse de iştirak nafakası hususunda aşağıdaki şartlar doğrultusunda anlaşmışlardır.

a) Yoksulluk Nafakası Bakımından: Davalı ……, davacı ……….’e aylık 1000,- TL yoksulluk nafakasını karar kesinleşinceye kadar tedbir; kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası şeklinde ödeyecek olup bu durumu taraflar karşılıklı olarak kabul ve de taahhüt etmektedirler.

b) İştirak Nafakası Bakımından: Davalı ……, davacı ……….’e müşterek çocuk ……… için aylık 1000,- TL iştirak nafakasını karar kesinleşinceye kadar tedbir; kesinleştikten sonra iştirak nafakası şeklinde ödeyecek olup bu durumu taraflar karşılıklı olarak kabul ve de taahhüt etmektedirler.

Reşit olan müşterek çocuk ……….. ile küçük müşterek çocuk ……. eğitim hayatı nihayetleninceye kadar eğitim masraflarının davalı baba tarafından karşılanacağı hususunda taraflar anlaşmış olup bu durumu karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmektedir.

Müşterek Çocukla Kişisel Görüş Hususu:

Taraflar, müşterek çocuğun velayeti kendisinde bulunmayan davalı baba ile müşterek çocuğun kişisel görüş şartları bakımından aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır.

Her ayın ikinci ve dördüncü haftası olmak üzere cumartesi saat 11.00’ den pazar akşamı saat 17.00 ye kadar,

Sömestr tatilinde tatilin ikinci haftası(İkinci Pazartesi saat 11:00’ den Pazar saat 17:00’a kadar),

Dini bayramlarda bayramın ikinci ve üçüncü günü(ikinci gün saat 11:00’ den üçüncü gün saat 17:00’a kadar),

Babalar günü (saat 11:00’ den saat 17:00’a kadar),

Yaz tatillerinde 15 Ağustos – 30 Ağustos günleri arası.(Saat 11:00’ da teslim alınmak ve teslim günü saat 17:00’ de teslim edilmek üzere)

Babanın görüşme günü anneler gününe isabet ederse çocuk o gün için annede olacaktır.

Taraflar bu zaman dilimleri için anlaşmış bulunmaktadır.

Mal Rejimi Tasfiyesi Hususu:

 1. ……… model …….. markalı ……… plakalı araç davalı üzerine kayıtlı olup tarafların anlaştıkları gibi satılacak; satıştan elde edilen gelirin ……. TL’ si davalı tarafından davacıya verilecektir. Taraflar bu durumu karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmektedirler.
 2. ………… adresli … ada ……. parsel de bulunan davalı üzerine kayıtlı arsa tarafların anlaştıkları gibi satılacak; satıştan elde edilen gelirin yarısı (%50) davalı tarafından davacıya verilecektir. Taraflar bu durumu karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmektedirler.
 3. …………….. adresindeki davalı üzerine kayıtlı bulunan taşınmazın mülkiyetinin davacıya devredileceğini taraflar karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmektedirler.

Yukarıdaki şartlar yerine getirildiğinde, işbu davada ve ileriye yönelik olarak mal rejimi hususunda katılma alacağı, katkı payı, değer artış payı alacağı gibi herhangi bir talepleri bulunmayacağını taraflar karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmektedirler.

Tazminat Hususu  :

Taraflar TMK 174. madde uyarınca birbirlerinden maddi ve manevi tazminat adı altında hiçbir talepleri olmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler.

Ziynet Eşyası Hususu :

Taraflar, işbu davada ve ileriye dönük olmak üzere ziynet eşyaları ile ilgili olarak talep haklarından feragat ettiklerini kabul ve de taahhüt etmektedirler.

Eşyalar Hususu         :

Taraflar eşyalarını almışlardır. Başkaca birbirlerinden eşyalar hususunda talepleri olmadığını işbu davada ve ileriye dönük olmak üzere kabul ve taahhüt etmektedirler.

Vekalet Ücreti ve Mahkeme Masrafları Konusu:

Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekalet ücreti talep etmeyeceklerdir.

Sonuç:  Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup, işbu PROTOKOL hiçbir baskı altında kalmaksızın tarafların özgür iradeleriyle hazırlanıp  Mahkeme dosyasına sunulmak üzere 4 nüsha olarak karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza altına alınmıştır.

                                          TARAF 1                            TARAF 2

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği Word

  BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR      :  1-  İsim Soyisim TC

2-  İsim Soyisim TC

BOŞANMA HUSUSU   : Her iki taraf da , TMK 166/III uyarınca boşanmayı karşılıklı olarak kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktır.

VELAYET HUSUSU : Tarafların müşterek çocukları olan ve 18 yaşından küçük …’ ün velayetinin davalı babada olacağı hususunda taraflar karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

NAFAKA HUSUSU: Taraflar gerek yoksulluk gerekse de iştirak nafakası hususunda aşağıdaki şartlar doğrultusunda anlaşmışlardır.

a) Yoksulluk Nafakası Bakımından: Davalı …, davacı …’e aylık 1000,- TL yoksulluk nafakasını karar kesinleşinceye kadar tedbir; kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası şeklinde ödeyecek olup bu durumu taraflar karşılıklı olarak kabul ve de taahhüt etmektedirler.

b) İştirak Nafakası Bakımından: Velayeti babada olacak olan müşterek çocuk …’e davacı anne …’ün iştirak nafakası ödemeyeceği hususunda taraflar anlaşmış olup bu durumu karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmektedirler.

Reşit olan müşterek çocuk … ün ile küçük müşterek çocuk …’ün eğitim hayatı nihayetleninceye kadar eğitim masraflarının davalı baba tarafından karşılanacağı hususunda taraflar anlaşmış olup bu durumu karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmektedir.

MÜŞTEREK ÇOCUKLA KİŞİSEL GÖRÜŞ HUSUSU:

Taraflar velayeti kendisinde bulunmayan müşterek çocuk ile kişisel görüş şartları bakımından aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır.

 • Her ayın ikinci ve dördüncü haftası olmak üzere cumartesi saat 11.00’ den pazar akşamı saat 17.00 ye kadar,
 • Sömestr tatilinde tatilin ikinci haftası(İkinci Pazartesi saat 11:00’ den Pazar saat 17:00’a kadar),
 • Dini bayramlarda bayramın ikinci ve üçüncü günü(ikinci gün saat 11:00’ den üçüncü gün saat 17:00’a kadar),
 • Babalar/ Anneler günü (saat 11:00’ den saat 17:00’a kadar),
 • Yaz tatillerinde 15 Ağustos – 30 Ağustos günleri arası.(Saat 11:00’ da teslim alınmak ve teslim günü saat 17:00’ de teslim edilmek üzere)
 • Babanın/ Annenin görüşme günü anneler/babalar gününe isabet ederse çocuk o gün için annede/babada olacaktır.

Taraflar bu zaman dilimleri için anlaşmış bulunmaktadır.

MAL REJİMLERİ TASFİYESİ HUSUSU:

 • 2015 model Volkswagen … markalı … plakalı araç davalı … üzerine kayıtlı olup tarafların anlaştıkları gibi satılacak; satıştan elde edilen gelirin 50.000,00 TL’ si davalı tarafından davacıya verilecektir. Taraflar bu durumu karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmektedirler.
 • Kırıkkale … ada … parsel de bulunan davalı üzerine kayıtlı arsa tarafların anlaştıkları gibi satılacak; satıştan elde edilen gelirin yarısı (%50) davalı tarafından davacıya verilecektir. Taraflar bu durumu karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmektedirler.
 • …. Keçiören/ANKARA adresindeki davalı üzerine kayıtlı bulunan taşınmazın mülkiyetinin davacıya devredileceğini taraflar karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmektedirler.

Yukarıdaki şartlar yerine getirildiğinde, iş bu davada ve ileriye yönelik olarak mal rejimi hususunda katılma alacağı, katkı payı, değer artış payı alacağı gibi herhangi bir talepleri bulunmayacağını taraflar karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmektedirler.

TAZMİNAT HUSUSU: Taraflar TMK 174. madde uyarınca birbirlerinden maddi manevi tazminat adı altında hiçbir talepleri olmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler.

ZİYNET EŞYASI HUSUSU: Tarafların İş bu davada ve de ileriye dönük olmak üzere ziynet eşyaları ile ilgili olarak talep haklarından feragat ettiklerini kabul ve de taahhüt etmektedirler.

EŞYALAR HUSUSU: Taraflar eşyalarını almışlardır başkaca birbirlerinden eşyalar hususunda da talepleri olmadığını iş bu davada ve de ileriye dönük olmak üzere kabul ve de taahhüt etmektedirler.

VEKÂLET ÜCRETİ VE MAHKEME MASRAFLARI KONUSU: Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekâlet ücreti talep etmeyeceklerdir.

SONUÇ:  Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup, iş bu PROTOKOL hiçbir baskı altında kalmaksızın tarafların özgür iradeleriyle hazırlanıp  Mahkeme dosyasına sunulmak üzere 4 nüsha olarak karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza altına alınmıştır.

DAVACI                                               DAVALI

İSİM SOYİSİM                                   İSİM SOYİSİM

Nafakasız Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Protokol

Bir tarafta ………..ve diğer tarafta ………….aşağıdaki koşullarda boşanma konusunda anlaşmaya varmışlardır;

 • Her iki yan da özgür iradeleri ile boşanmaya karar vermişlerdir.
 • Müşterek çocuklardan ……….doğumlu ………….nın velayeti anne ……………bırakılacaktır.
 • Müşterek çocuklar için aylık toplam   ……..  TL iştirak nafakası ……………….tarafından ödenecektir. Ödemeler her ayın …….. günü ………..banka hesabına yatırılacaktır.
 • Tarafların karşılıklı olarak birbirinden herhangi bir maddi ve manevi tazminat istemi bulunmamaktadır.
 • Müşterek eşyaların tamamı taraflar arasında paylaşılmıştır.

Her iki yan da bu koşullarda boşanma konusunda anlaşmaya varmışlardır. İşbu protokol iki suret olarak Ankara’da …….tarihinde imza edilmiştir.

İsim imza                        İsim imza
Paylaş