Aile Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur ve Nasıl Gerçekleşir 2020?

Anlaşmalı boşanma nedir? Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma sonrası ortaya çıkabilecek hukuki durumlarla ilgili ortak bir talebe dayanarak boşanmalarıdır. Anlaşmalı boşanmaların çoğu tek duruşmada tamamlanmaktadır bu nedenle gerek zaman gerek masraf gerekse emek yönünden avantaj sağlamaktadır. Anlaşmalı boşanma nasıl olur ve nasıl gerçekleşir 2020 yılında sıkça sorulan sorulardır. Makalede bu husus açıklanacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı Boşanma Davası açabilmek için tarafların en az bir yıldır evli olması şartı aranmaktadır. Bir yıldan daha kısa bir süredir evli olan çiftler hiçbir şekilde anlaşmalı boşanma davası açamazlar. Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasındaki şartlar sağlanmalıdır. Bu şartlar şu şekildedir;

  1. Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
  2. Eşlerin birlikte mahkemeye başvurmalı ya da eşlerden birinin açtığı anlaşmalı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmelidir.
  3. Hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekmektedir.
  4. Eşlerin boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve hakimin de ilgili düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir ( tazminat, nafaka, velayet vb. hususlarda anlaşmalıdırlar.)

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Taraflar anlaşmalı boşanma davası açmadan önce aralarında boşanma protokolü imzalamalıdırlar. Bu protokolde; tarafların kendi iradeleri ile boşanmaya karar verdikleri, mal paylaşımının ne şekilde yapılacağı  ( malların hangi tarafa ait olacağı tek tek belirtilmelidir), nafaka talep edildiyse tutarı ( nafaka konusunda tarafların beyanları esastır, hakim nafaka miktarını değiştiremez) , ödeme şekli, zamanı vs., müşterek çocuk var ise velayetin kimde olacağı ( çocuğun velayeti kamu düzenini ilgilendirdiğinden bu noktada son kararı hakim vermekle birlikte pratikte genellikle hakim tarafların isteği yönünde karar vermektedir.), maddi veya manevi tazminat talebi var ise miktarı gibi hususlar mutlaka belirtilmelidir.

Protokolde maddi veya manevi tazminat talebinden bahsedilmemiş ise ancak dava açılınca taraflardan biri talep etmişse ya da bunun gibi protokolde anlaşma sağlanan hususlarda tekrardan bir uyuşmazlık çıkması halinde  anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

Söz konusu anlaşmalı boşanma protokolünün, davayı açtıktan sonra eksikliklerin çıkmaması ve herhangi bir problem yaşamadan, yargılama sürecini uzatmadan boşanmak adına uzman boşanma avukatı tarafından hazırlanması önem arzetmektedir.

Anlaşmalı boşanma nasıl olur? Öncelikle protokolün hazırlanmasıyla gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Oluyor ve Nasıl Gerçekleşir?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlandıktan sonra anlaşmalı  boşanma dava dilekçesi ile eşlerden birinin ikametgahında bulunan aile mahkemesine başvurulmalıdır. Fakat yetki kuralı gereği taraflardan biri itiraz etmediği sürece her yerde dava açılabilir. Davaya bakan aile mahkemesi duruşma için belirlediği tarihte eşlerden her ikisi de duruşmada hazır bulunmalıdır. Hakim, duruşmada taraflara boşanmak isteyip istemediklerini, protokolde yazılan  hususlar konusunda anlaşmaya varıp varmadıklarını sözlü olarak da soracaktır.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Bu noktada örneğin; 2 aylık anne sütüne ihtiyacı olan bir bebeğin velayetinin babaya verilmesini hakim kabul etmeyebilir. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Anlaşmalı boşanma nasıl oluyor? Anlaşmalı boşanma için taraflar önce protokol hazırlamalı, akabinde bunu mahkemeye sunmalıdır. Son olarak taraflar duruşma günü bizzat mahkemede bulunmalı ve protokolü kabul etmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl İptal Edilir?

Öncelikli olarak taraflar protokolde yukarıda izah edilen her hususta anlaşmış olmalıdırlar. Eğer ki protokolde bir hususta tereddüt varsa anlaşmalı boşanma mümkün olmayacaktır. Mahkeme hakimi boşanmaya karar verdikten sonra anlaşmalı boşanma nasıl iptal edilir sorusuna cevap iptal edilemez olacaktır. Ancak hakim boşanmaya karar verene kadarki süreçte veyahut duruşmada boşanmak istemediklerini beyan edip boşanmadan vazgeçebilirler. Ancak irade sakatlığı örneğin taraflardan birinin tehditle anlaşmalı boşanmaya zorlanması hali gibi durumlarda bir üst mahkemeye başvurulabilir. Bu konuda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin Esas: 2014/20325 numaralı Karar: 2015/4097 numaralı kararında;

“…Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Anlaşmanın bozulması ile anlaşmalı boşanma hükmü bütünüyle geçersiz hale gelir (HUMK.md.439/2). Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilse dahi davacının anlaşmalı boşanma hükmünü gerçekleşen anlaşmaya rağmen temyiz etmesi davadan açıkça feragat etmedikçe anlaşmalı boşanma yönündeki iradesinden rücu niteliğinde olup, bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir…’’

şeklinde belirtmiştir.

Anlaşmalı boşanma davalarında birinci mahkemede her iki eş hazır bulunmak zorundadır. Hakim tarafları bizzat dinler. Bunun neticesinde karar verir. Fakat resen dikkate alınacak hususlarda tarafların anlaşması ile bağlı değildir. Kendisi düzeltme yapabilir.

En yukarı çık