Ankara Gümrük Avukatı – Dış Ticaret Avukatı

Ankara Gümrük Avukatı – Dış Ticaret Avukatı

ankara gumruk avukati

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ankara Gümrük Avukatı olarak müvekkillerimize; başta gümrük hukuku olmak üzere ihracat, ithalat ve dış ticaret olmak dahil olmak üzere gümrük ile ilgili  konularda avukatlarımız ile hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Avukat her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünde yer alabilirken, çoğu avukat ilgi ve becerisine göre belirli alanlarda uzmanlaşmaktadır. Gümrük avukatı,  Gümrük Kanunu ve dış ticaret ilişkileri sebebiyle vuku bulan hukuki uyuşmazlıklarda danışmanlık vermekte ve bu uyuşmazlıkların çözümü adına açılan yahut açılacak olan davaların takibini sağlamaktadır.

Gümrük hukuku içerisinde idari, adli, vergi gibi uyuşmazlıkları barındırdığı gibi özel hukuktan ileri gelebilen uyuşmazlıklara da açıktır. Hukukun çeşitli dallarının kesişmesine olanak sağlayan bu konuda yasal danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınması ile olası sorunlar önlenebilir. Bu bağlamda gümrük kanunu ve çerçevesinde hukuki uyuşmazlıkların önlenmesi ve giderilmesi hususunda gümrük avukatı,

 • İhracat, ithalat ile uğraşan şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sağlar,
 • İhracat ve ithalat ile ilgili hukuki uyuşmazlıkların çözümü neticesinde açılmış olan veya açılacak dava takiplerini gerçekleştirir,
 • Vergilendirme, ücretlendirme, yasal izlek ve işleyiş kapsamında gerekli adımları atar,
 • Antrepo ve depolarda bulunan mallara dair işlemleri yerine getirirken hak kayıplarını önler.
 • Ticari fatura ihtilaflarının hukuken önlenmesine katkı sağlar,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında açılmış olan yahut açılacak davaların takibini gerçekleştirir.

Ankara gümrük avukatı çalışmaları, Kadim Hukuk ve Danışmanlık gümrük hukuku alanında deneyimli olan avukatları tarafından yürütülmektedir. Makalemizde Ankara gümrük avukatı çalışmalarından, sürecin işleyişinden, Ankara gümrük avukatı ücreti ve iletişim bilgilerini hakkında bilgi verilecektir.

ankara gumruk avukati nedir
ankara gumruk avukati nedir

Gümrük Nedir?

Gümrük, bir eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilirken veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkartılırken gerekli şart ve uygunluğa sahip olup olmadığını denetleyen kamu kurumlarına verilen genel addır.

Yurtdışından ülkemize getirilen eşyalar bu alanlarda öncelikle gümrük kanunu ve yönetmeliği kapsamında belirlenmiş olan bir gümrük rejimine tabi tutulmak zorundadır. Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, bir serbest bölgeye girmesi, TGB dışına yeniden ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesi ile ilgili gümrük mevzuatının ortak kullandığı terim eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasıdır.

Ankara Gümrük Avukatı Ücretleri 2023 Ne Kadardır?

Ankara’da gümrük davalarına ilişkin tek bir avukatlık ücreti bulunmamaktadır. Her dosya türüne göre avukatlık ücretleri de farklılık göstermektedir. Bu konuda Ankara Barosu’nun yayınladığı ücret tarifesi tavsiye niteliğinde olup bağlayıcı olmamakla birlikte önemli bir referans noktası olarak kabul edilmektedir. Gümrük işlerinde uyulması gereken mevzuat;

 • Gümrük Kanunu
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun,
 • Serbest Bölgeler Kanunu,
 • Umumi Mağazalar Kanunu,
 • Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunudur.

Ancak burada belirtilen miktarlar somut olayın şartları ve işin mahiyetine göre artırıp azaltılabilmektedir. Ankara Barosu’nun belirlediği tavsiye niteliğindeki asgari ücret tarifesi şu şekildedir:

Uyuşmazlık Türü2022 Asgari Avukatlık Ücreti
İptal Davası Duruşmasız24.475,00 TL
İptal Davası Duruşmalı28.975,00 TL
Vergi Davası Duruşmasız24.475,00 TL
Vergi Davası Duruşmalı28.975,00 TL
Gümrük Ağır Ceza Davası (Kaçakçılık)33.940,00 TL
Bireysel Başvuru38.440,00 TL
Şikayet ve Takibi11.500,00 TL

Gümrük Vergisi Nedir?

Gümrük vergisi ithalatta ve ihracatta gümrük tarafından alınan bir vergi türüdür. Gümrük vergisi her ürüne göre değişiklik gösterir. Hangi üründen ne kadar gümrük vergisi alınacağı ürünün GTİP’ne göre belirlenir.

 • İthalat: İthal edilecek bir ürünün GTİP’ne göre bu vergilerin tamamı ya da bazıları alınabilir veya hiçbiri alınmayabilir.
 • İhracat: Bazı ürünlerin ihracatında fon ödemesi alınmasının dışında ülkemizde ihracattan gümrük vergisi alınmamaktadır.

Gümrük işlemleri içerisinde belki de en önemlisi vergilendirmedir. Vergi uyuşmazlıklarında öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözüm denenir, uzlaşma olmadığı takdirde vergi mahkemelerinde dava açılması ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında danışmanlık, dava avukatlığı hizmeti verilmektedir. Bu hususta Vergi usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer vergi kanunlarına ilişkin tüm işlemler yürütülür. Vergi cezası alındığı zaman uzlaşma yoluna gidilmesi, cezanın taksitlendirilmesi, vergi mahkemelerine başvurma, vergi indirimi, vergi kesintisi, kurumlar vergisi muafiyeti ve gider indirimleri işlemleriyle ilgili hususlarda Ankara gümrük avukatı hukuksal destek ve danışmanlık hizmeti sunar.

ankara gumruk avukati adres
ankara gumruk avukati adres

Gümrük Belgeleri

 • Gümrük Beyannamesi: İhracat, ithalat, transit ve antrepo işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında gümrük idaresine sunulan eşya ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı resmi tek idari belgedir. Gümrük beyannamesini doğrudan doğruya mal sahipleri veya temsilcileri tarafından düzenlenmektedir. Gümrük beyannamelerinin tescili için ibrazından sonra beyan edilen eşyanın cins, nitelik ve birim fiyatı bakımından muayenesinden sonra herhangi bir düzeltme yapılmamaktadır.
 • Kıymet Bildirim Formu: Eşyanın gümrük vergisine esas olan kıymetin tespiti için buna ilişkin ticari işlemlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu bildirimde alıcı ile satıcı arasında bağ olup olmadığını, satış fiyatına ilave edilecek herhangi bir ödemenin mevcut olup olmadığının, ödeme koşulları, navlun ve sigorta gibi konularla ilgili çeşitli bilgiler bulunmaktadır.
 • Ata Karnesi: Ata karneleri uluslararası geçici ithalat sözleşmesi ve ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

Ticari Belgeler

 • Ticari Fatura: Satılan malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam bedeli gibi bilgilerin beyan edildiği, ihracatçı tarafından ihracatçıya gönderilen ticari belgedir.
 • Proforma Fatura: Ticaretin başlangıcında orijinal faturadan önce bir teklif amacıyla düzenlenen belgeye proforma fatura denmektedir. Satıcının alıcıya gönderdiği satacağı malın ismi, özelliği, miktarı, fiyatı, teslim ve ödeme şekli, sevkiyatın durumunu içeren bir tekliftir. Teklif niteliğinde olması nedeniyle proforma fatura mali yükümlülük yaratmamaktadır.
 • Navlun Faturası: Navlun deniz veya iç suyolu ile taşımacılıkta malın taşıma bedelini ifade etmektedir. Satış faturasında navlun tutarı mal bedeline dâhil olarak veya ayrı olarak gösterilebilmektedir.
 • Konsolosluk Faturası: İthalatçı, ülkenin mal bedellerinin düşük gösterebilmek suretiyle vergi kaçaklarını önlenmesi, dampingin önüne geçilmesi ve ithalatçının ihracatçı ile anlaşarak ülkesi dışına döviz kaçırmaması amacıyla ihracatçının ülkesindeki ithalatçının konsolosluğu tarafından malın menşei, birim fiyatı ve mal değerinin onaylandığı faturadır.
 • Çeki Listesi: İhracatçının, ihracat beyannamesi, gümrük beyannamesi ve konşimentoda beyan ettiği malların net ve brüt ağırlıkları ile hacimlerine ilişkin dökümünü, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her paketin ne kadar ağırlık içerdiğini gösteren belgedir.
 • Koli Listesi: Paketler içindeki malların cinsini ve adedini belirtmek için satıcı tarafından düzenlenmektedir.

Gümrük avukatı, hukukun çeşitli alanlarını içerisinde barındıran gümrük iş ve işlemlerinin hukuksal takibini sağlar. Faturaların yasal düzenlemelere uygun olması, listelerde belirtilen malların hasarı durumunda sigorta şirketleri ile iletişim gibi çeşitli yönlerden hukuksal olarak korunmak, hak ve mal kayıplarının önlenmesinde oldukça etkili olmaktadır. Tüm yasal yollarda gümrük avukatı ile çalışılması, kanuni açıdan güvenlik anlamına gelmektedir.

Açıklanan bağlamda gümrük hukuku içerisinde hem özel hem de kamu hukukunun uygulandığını ve uluslararası boyutta önem arz ettiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda Gümrük Avukatı;

 • Şirketlere gümrük işlemleri ile ilgili hukuki destek ve danışmanlık sağlar,
 • Şirketler arası satışa dair sözleşme düzenler,
 • Hukuki müzakerelere katılır,
 • Açılmış veya açılacak dava takiplerini yapar,
 • Düzenli rapor çıkartır,
 • Uluslararası hukuk ve mevzuat çerçevesinde çalışarak olası hukuki uyuşmazlıkların önüne geçer.

Ankara’da Gümrük Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da gümrük hukukundan kaynaklanan pek çok dava ve iş görülmektedir. Bunlardan bazılarının hangi mahkemede görüleceği bir tablo ile şu şekilde ifade edilebilir:

Ankara Gümrük Avukatı FaaliyetleriAnkara Gümrük Hukuku Mahkemeleri
Gümrük vergileri davalarıVergi Mahkemesi
Gümrük işlemlerine itirazİdare Mahkemesi
Kaçakçılık suçu davalarıAsliye Ceza Mahkemesi
Vergi davaları istinaf merciiBölge İdare Mahkemesi
Vergi davaları temyiz merciiDanışta
Kaçakçılık suçunda istinaf merciiBölge Adliye Mahkemesi
Kaçakçılık suçunda temyiz merciiYargıtay

Ankara Gümrük Avukatı İletişim ve Adres Bilgileri

Yurtdışından ülkemize getirilen eşyalar bu alanlarda öncelikle gümrük kanunu ve yönetmeliği kapsamında belirlenmiş olan bir gümrük rejimine tabi tutulmak zorundadır. Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, bir serbest bölgeye girmesi, TGB dışına yeniden ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesi ile ilgili gümrük mevzuatının ortak kullandığı terim eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasıdır.

Ankara Gümrük Avukatı Telefon Numarası: 0312 911 9553

Ankara Gümrük Avukatı Adresi : Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi : [email protected]

Mesai Saatleri  : Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık