0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Ceza Avukatı Ankara – Avukat Umur Yıldırım

11ceza avukati

Ceza avukatı, ceza davasında vekil ya da müdafi olarak görev yapan avukatlara denir. Yani başka bir tanımla ceza avukatı; ceza dosyalarına bakan, bu dosyalarda soruşturma, kovuşturma, olağan ve olağanüstü kanun yollarını yürüten avukattır. Avukatlık serbest olarak icra edilen bir meslektir. Fakat avukatın yaptığı iş bir kamu hizmetidir. Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanununda yer almaktadır. Avukatlık Kanunu kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma bulunmamaktadır. Uygulamada veya halk dilinde “ceza avukatı” ya da “ağır ceza avukatı” şeklinde terimler yerleşmiştir. İnternet üzerinden “ceza avukatları” ya da “ağır ceza avukatları” olarak çıkan internet siteleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kanunda ceza avukatı şeklinde bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı olarak takdim etmesi dahi hukuka aykırıdır. Fakat halk arasında ceza davalarına giren avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir. Ceza avukatı;

Ceza davası savcının kontrolünde soruşturma aşaması ile başlayıp sonrasında Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yani kovuşturma aşamasıyla devam eden bir süreçtir. Ceza hukuku, hakların korunması vasıtasıyla toplumun mutluluğunun gerçekleşmesine ve hukuki barışın korunmasına hizmet eder. Ağır ceza mahkemesi, ilk derece sıfatıyla kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir.

ceza avukati nelere bakar
ceza avukati nelere bakar

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Türkiye’deki avukatlık mesleğinde her ne kadar yasal branşlaşma olmasa da ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlara, halk arasında veya internette yer alan “ceza avukatı” veya “ağır ceza avukatı” gibi terimlerle hitap edilmektedir. Ceza avukatı; asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi görev alanına giren tüm davalara bakan avukattır. Ceza hukuku; suçların ve faillerin ortaya çıkarılıp, yargılanması ve yaptırım uygulanması hususundaki esasları gösterir. Sosyal düzene karşı olan hangi davranışların suç olacağını belirler ve suçun hukuki sonucu olarak işleyenleri cezayla tehdit eder. Ceza hukukunun amacı da hukuki değerlerin korunması, insanların davranış normlarına uygun hareket etmelerinin sağlanması olduğu söylenebilir.

 • Göçmen kaçakçılığı
 • İntihara yönlendirme
 • Taksirle öldürme
 • Kasten yaralama
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 • Taksirle yaralama
 • İnsan üzerinde deney
 • Organ veya doku ticareti
 • Eziyet
 • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.
 • Kısırlaştırma
 • Cinsel taciz
 • Tehdit
 • Şantaj
 • Cebir
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • Haberleşmenin engellenmesi
 • Hakaret
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 • Hırsızlık
 • Mala zarar verme
 • Hakkı olmayan yere tecavüz
 • Güveni kötüye kullanma
 • Bedelsiz senedi kullanma
 • Dolandırıcılık
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 • Çevrenin kasten kirletilmesi
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 • Mühürde sahtecilik
 • Mühür bozma
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Özel belgede sahtecilik
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması
 • Suçu ve suçluyu övme
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 • Hayasızca hareketler
 • Müstehcenlik
 • Fuhuş
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Edimin ifasına fesat karıştırma
 • Bilişim sistemine girme
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • Görevi kötüye kullanma
 • Görevi yaptırmamak için direnme
 • İftira
 • Suç üstlenme
 • Suç uydurma
 • Yalan tanıklık
 • Suçu bildirmeme
 • Cumhurbaşkanına hakaret
ceza avukati nasil olunur
ceza avukati nasil olunur

Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir.  ağır ceza avukatı altta belirtilen ceza davalarına bakan avukata denir. Ağır ceza avukatı müvekkil ile vekalet ilişkisini kurduktan sonra tüm soruşturma ve kovuşturma sürecini titizlikle yürütür. 5235 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinde ağır ceza mahkemesi görev alanına bir suçun girmesi için suç vasfı ve ceza miktarı önem arz eder. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi görevlidir. Kişi, 18 yaşından küçük ise çocuk ağır ceza mahkemesi görevlidir.

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir.
 • Soykırım
 • İnsanlığa karşı suçlar
 • Örgüt
 • Kasten öldürme
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 • İşkence
 • Cinsel saldırı
 • Çocukların cinsel istismarı
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki
 • Yağma
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Hileli iflas
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 • Parada sahtecilik
 • Rüşvet
 • Zimmet
 • İrtikap
 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.
ceza avukati ucretleri ne kadar
ceza avukati ucretleri

Ceza Avukatı Çeşitleri

Ceza Muhakemesinde avukatlık, “müdafii” ve “vekil” olarak iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Ceza muhakemesinde;

 • Şüpheli veya sanığın savunmasını yapan avukata müdafi,
 • Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi temsil eden avukata vekil denilmektedir.

Müdafii veya vekilin mutlaka avukat olması gerekir. Avukat olmayan bir kişinin, ceza muhakemesinde müdafii veya vekil olabilmesi mümkün değildir. Bir avukat, birden fazla şüpheli/sanık ya da katılan/suçtan zarar gören/malen sorumlunun avukatı olabilir. Ancak burada önemli olan vekilliğini ya da müdafiliğini yaptığı kişiler arasında menfaat çatışmasının olmamasıdır. Yani bir avukat, aynı anda menfaati çatışan şüpheli/sanığın müdafii, katılan/suçtan zarar gören/malen sorumlunun da vekili olamaz. Ayrıca belirtmek isteriz ki bir avukat aynı olayda hem vekil hem de müdafii olamaz.

Sanık Müdafii (Ceza Avukatı)

Müdafi, ceza muhakemesinde şüpheli veya sanığın menfaatlerinin korunması bakımından son derece önemli bir işlevi yerine getirir. Müdafi kamusal bir organ olarak savunma faaliyetine katılmakta ve maddi gerçeğin en doğru haliyle ortaya çıkmasına hizmet etmektedir. Müdafiin, hukuki statüsünün ne olduğuna ilişkin birçok farklı görüş bulunmakla birlikte; müdafiin şüpheli/sanık aleyhine hareket edemeyen (sınırlandırılmış) bir adli organ olarak kabulü gerekir.  Ceza Muhakemesinde müdafilik;

 • Seçilmiş (isteğe bağlı) müdafilik,
 • Atanmış müdafilik
 • Zorunlu müdafilik olarak üç ana başlık altında sınıflandırılabilir.

Müdafiden yararlanma hakkı, şüpheli ve sanık için savunma hakkının vazgeçilmez bir unsurudur. Nitekim Türkiye’nin taraf olduğu bazı uluslararası anlaşmalarda ve yine tarafı olduğu AİHS’nin adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesinin 3. Fıkrasının (c) bendinde, müdafiden faydalanmak sanıklar bakımından temel bir hak olarak kabul edilmiştir. Buna göre, “suç isnadı altında bulunan kimse, kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir avukatın yardımından yararlanmak ve eğer avukat tutmak için mali olanaklardan yoksunsa ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukattan para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek hakkına” sahiptir. Şu halde, bir müdafiin yardımından faydalanmak suretiyle savunma hakkı, sadece kovuşturma bakımından değil, soruşturma evresi bakımından da geçerli bir haktır.

Şüpheli/sanığın, müdafiden yararlanma hakkının anlamlı olabilmesi için şüpheli/sanık ile müdafii arasında bir güven ilişkisinin kurulması gerektiği açıktır. CMK’nun 149. maddesine göre; şüpheli/sanık tüm ceza muhakemesi süreci boyunca müdafiden yararlanma hakkına sahiptir. Müdafiden yararlanma hakkı;

 • Müdafi ile görüşme,
 • Müdafi huzurunda ifade verme ve sorgu süresince müdafiyi yanında bulundurma,
 • Müdafinin hukuki yardımından yararlanma haklarını kapsar.

Müşteki/Katılan Vekili (Ceza Avukatı)

Ceza Muhakemesinde vekil; katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu olan kişiyi temsil eden avukatı ifade eder. Kural olarak ceza muhakemesinde taraflar, iddia makamını oluşturan savcı ile savunma makamını oluşturan sanıktan ibarettir. Ancak sanığın işlediği suçtan zarar gören kişi de, sanığın cezalandırılması için davanın tarafı olmak isteyebilir. Suçtan zarar gören, kendisine karşı bir suç işlendiğini, bu suçun şüpheli/sanık tarafından işlendiğini ve bu suçun nasıl işlendiğini ispat etmek için ceza muhakemesinde rol almak hatta muhakemeye katılmak isteyebilir. Ceza Muhakemesinde vekillik 3 çeşittir. Bunlar; seçilmiş (isteğe bağlı) vekillik, atanmış vekillik, zorunlu vekilliktir. 5271 sayılı CMK’nın 234. Maddesinde mağdur ile şikayetçinin hakları “soruşturma evresine ilişkin haklar” ve “kovuşturma evresine ilişkin haklar” olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutularak düzenlenmiştir.

Mağdur ve şikayetçinin soruşturma evresinde;

 • Delillerin toplanmasını isteme,
 • Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,
 • Vekili bulunmaması halinde,
 • Cinsel saldırı suçlarında, alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
 • CMK’nın 153. Maddesi hükümleri çerçevesinde vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,
 • Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları mevcuttur.

Mağdur ve şikayetçinin kovuşturma evresindeki hakları ise şunlardır:

 • Duruşmadan haberdar edilme,
 • Kamu davasına katılma,
 • Tutanak ve belgelerden örnek isteme,
 • Tanıkların davet edilmesini isteme,
 • Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçlarında, alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
 • Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma hakları bulunmaktadır.
agir ceza avukati kim
agir ceza avukati

Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza avukatı ücretleri belirlerken taraflar serbestçe anlaşabilir. Burada önemli olan avukatın bilgi ve tecrübesi, dosyaya sarf edeceği emek ve uyuşmazlığın konusudur. Bu kapsamda ücret belirlenir. Fakat belirlenen bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden düşük olamaz. Bu ücret devlet tarafından belirlenen en düşük ücrettir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca;

 • Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
 • Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.000,00 TL
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL

Gözaltı, tutuklama, el koyma, ifade verme, adli kontrol (Yurtdışı yasağı, imza atma yükümlülüğü) gibi birçok hürriyeti ve yaşantıyı kısıtlayan tedbir ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bu sebeple ceza davanızı, ceza avukatı veya ağır ceza avukatı ile yürütmeniz sizler açısından mutlak fayda sağlayacaktır.

Ceza Davası Temel İlkeleri

 • İnsan haklarının korunması
 • Hukuk devleti ilkesi
 • İşkence yasağı
 • Adil yargılanma hakkı
 • Mahkemeye erişim hakkı
 • Silahların eşitliği
 • Hukuka uygun delillerin elde edilmesi
 • Gerekçeli karar hakkı
 • Müdafii veya şüphelinin dosyaya erişim hakkı
 • Delillerin toplanması ve değerlendirilmesi
 • Masumiyet karinesi
 • Davasız yargılama olmaz ilkesi
 • İspata ilişkin ilkeler
 • Resen araştırma ilkesi
 • Çekişmeli yargılama ilkesi
 • Şüpheden sanık yararlanır ilkesi
 • Bir suçtan bir defa yargılama yapılması ilkesi

Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

Ceza davası cumhuriyet savcısının kontrolünde soruşturma aşaması ile başlayıp sonrasında Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yani kovuşturma aşamasıyla devam eden bir süreçtir. Tüm bu süreçlerde gözaltı, tutuklama, el koyma, ifade verme, adli kontrol. (Yurtdışı yasağı, imza atma yükümlülüğü) gibi birçok hürriyeti ve yaşantıyı kısıtlayan tedbir ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bu sebeple ceza davanızı, ceza avukatı ankara veya ağır ceza avukatı ile yürütmeniz sizler açısından mutlak fayda sağlayacaktır.

Ceza avukatı, ceza dosyalarına bakan, soruşturma, kovuşturma ve olağan, olağanüstü kanun yollarını yürüten avukattır. Modern ceza hukuku genel olarak iki kısımdan oluşur: Genel ve özel kısım. Ceza kanunlarının özel kısmı, yasa koyucu tarafından ceza yaptırımları ile yasaklanan suçlardan oluşurken; genel kısımda, özel kısımda öngörülen suçlara uygulanacak ortak kurallar bulunur.

Türkiye Barolar Birliğinin internet sitesi : https://www.barobirlik.org.tr/

 • Ceza Kanununun özel kısmını oluşturan hükümler ile genel kısmını oluşturan hükümler arasında oldukça ciddi yapısal farklılıklar bulunmaktadır. Özel kısım hukuk düzeni tarafından ceza ile tehdit edilen fiillerin tek tek sayılması şeklinde oluşur. Yani hangi fiillerin suç olduğunu, bunların unsurlarını ve yaptırımlarını ne olacağını düzenler. Bu anlamda tüm suçlar için ortak ilke ve kurallar getiren genel kısım işte bu özel kısımda uygulama alanı bulur. Özel kısmının bir özelliğini de kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin kaçınılmaz sonucudur. Bilindiği üzere ilke, kanun tarafından açıkça öngörülen haller dışında cezalandırmayı yasaklamaktadır. Bununla birlikte bu ilke olmasaydı dahi özel kısma ihtiyaç olacaktı. Çünkü kıyas için benzer durumu düzenleyen hukuk kurallarına ihtiyaç bulunmaktadır.
 • Son olarak Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ceza genel ve özel kısımlarına ek olarak nitelikte demek yanlış olmayacaktır. Ceza Muhakemesi Kanunu bir suç işlendiği takdir de uygulanacak hükümleri, yapılacak işlemleri ve süreci düzenleyen kitaplar. Sonuç olarak ceza kanunu ile ceza muhakemesi kanunu bir bütün olarak suç işlenmesi sürecini baştan sona düzenlemektedir. Tüm bu süreçleri soruşturma aşamasından başlayarak, kovuşturma ve devamında istinaf ve temyiz süreçlerini yürüten avukata ceza avukatı denir. Ceza avukatı, ceza kanunlarına hakim, şüpheli/sanık veya müşteki/katılanının haklarını savunan avukattır. Tüm bu süreçleri kişiler adına yürütür ve haklarınızı savunur. Ceza avukatı nedir? Bu sorunun cevabı ayrıntılı olarak üstte izah edilmiştir.

Ceza Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmelidir?

Ceza davaları telafisi olmayan türlerindendir. Kişinin özgürlüğü ile iç içedir. Bir ceza avukatı söz konusu dosyayı doğru yorumlamalı ve hangi adımları atacağını çok iyi bilmelidir. Suçun sadece ispata yönelik kısmı ile ilgilenen değil, suçun yapısını doğru tahlil edilmeli ve bu tahlillerini somut olaya uygulayarak lehe olan sonucu alabilecek ve istenen neticeyi alabilecek uzmanlığa ve tecrübeye sahip bir ceza avukatı ile çalışmak çok önemlidir. Ceza hukuku delillerin toplanmasından delillerin değerlendirilmesi ve hüküm kurulmasına kadar bir bütündür. Ayrı ayrı değerlendirilemez. Bir ceza avukatına verilmeden önce avukatın bu konudaki tecrübelerinin gözlemlenmesi ve ne tür davalara baktığının incelenmesi gereklidir. Avukatın ihtisas alanının ceza davaları olması çok önemlidir. Ceza avukatı seçerken, sizin için en uygun ve doğru hizmeti sağlayabilecek bir avukat bulmak önemlidir. İşte ceza avukatı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı faktörler:

 • Uzmanlık ve deneyim: Avukatlık Kanunu gereği branş Türk hukukunda bulunmasa da uzmanlaşma her zaman mümkündür. Avukatın ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olması ve özellikle sizin durumunuza benzer davalarda deneyim sahibi olması önemlidir. Bu, avukatın davanızı daha etkili bir şekilde yönetebileceği ve sizin için meslek bilgi ve tecrübesini aktaracağı anlamına gelir.
 • İletişim becerileri: Avukatın iletişim becerileri ve sizinle açık, şeffaf, doğru ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurma yeteneği önemlidir. Bu, davanızın sürecini ve stratejilerini anlayabilmeniz ve avukatınızla güvenli bir işbirliği sağlayabilmeniz için gereklidir.
 • Güvenilirlik ve dürüstlük: Avukatın güvenilir ve dürüst olması, sizin için en iyi sonucu elde etmeye çalışırken avukatın etik ve profesyonel standartlara uyduğunu anlamına gelir. Bu aynı zamanda avukatın sizinle dürüst olacağı ve davanızın gerçek durumunu ve başarı şansını açıkça anlatabileceği anlamına gelir. Avukat ile müvekkil arasında en önemli kriterlerden biri güvendir.
 • Tavsiye ve referanslar: Avukatın önceki müvekkillerinden veya meslektaşlarından olumlu referanslar ve tavsiyeler alması, avukatın itibarını ve başarı geçmişini gösterir. Bu, avukatın sizin için de başarılı ve tatmin edici bir hizmet sağlayabileceğini gösterir.
 • Ücretler ve maliyetler: Avukatın ücretlerinin ve dava sürecindeki diğer maliyetlerin sizin bütçenize uygun olması önemlidir. Farklı avukatların ücretlerini ve hizmetlerini karşılaştırarak, sizin için en uygun avukatı seçebilirsiniz.

Ceza avukatı seçerken, bu kriterleri göz önünde bulundurarak sizin için en uygun avukatı bulabilirsiniz. Ayrıca, baronun adli yardım ve CMK birimlerine başvurarak ücretsiz avukat talebinde bulunabilirsiniz. Sonuç olarak Türkiye’deki avukatlık mesleğinde her ne kadar kanuni olarak branşlaşma olmasa da ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış hukukçulara, halk arasında veya internette yer alan “ceza avukatı” veya “ağır ceza avukatı” gibi kavramlar kullanılmaktadır. Bu nedenle ceza avukatı seçimi yaparken titiz davranılmalıdır.

ceza avukati kim
ceza avukati unlu

En İyi Ceza Avukatı

En iyi ceza avukatı şeklinde bir sıralama yoktur. Bu sınıfsal ayrım toplum dilinde oluşmuştur. Zira bu sıralamayı yapabilecek her hangi bir kurum veya ölçüt yoktur. Bu nedenle en iyi ceza avukatıyım şeklinde tanımlamalar Avukatlık Kanunu gereği reklam yasağı kapsamındadır. Profesyonel hukuki destek ve avukatlık hizmeti alınmasını gerektiren ceza davalarında, davayı yürütecek ceza avukatının seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Ceza yargılaması; şüpheli ve sanığın hakları korunarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Yani bir suç işlendiği iddiasının doğruluğunun kanunda belirtilen usullerle araştırıldığı bir süreçtir. Önemle belirtilmelidir ki, bu süreç şüphelinin ve sanığın haklarını hukuka aykırı olarak ihlal etmeden maddi gerçeğe ulaşılarak sonlandırılması, bazı araçlara başvurulmasını gerekli kılmaktadır. Hiç şüphesiz, bu araçların başında koruma tedbirleri olarak adlandırılan tedbirler gelmektedir. En iyi ceza avukatı;

 • Şikayet ve suç duyurusunda bulunma
 • Tutukluluğa itiraz
 • Adli kontrole itiraz
 • Savcılık ve sulh ceza hakimliğinde sorguya katılma
 • Asliye ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme
 • Ağır ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme
 • Cezaevi ziyareti
 • İnfaz sürecinde hataların düzeltilmesi
 • İstinaf ve temyize başvurma gibi ceza davasıyla ilgili her türlü işlemi yerine getirir.

Ceza avukatı, soruşturma aşamasında şikayet ve ihbarın yapılmasından, kovuşturma aşamasında davanın takip edilmesi ve devamında istinaf ve temyiz süreçlerini büyük bir dikkat ve özenle sürdürmektedir. Avukatları seçilirken avukatın daha önce hangi davalara baktığı ve mesleki deneyimi incelenmelidir. Ülkemizde yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma yoktur. Bu sebeple ceza avukatları, ağır ceza avukatları, ceza avukatları veya  ağır ceza avukatları şeklinde bir tanımlama yoktur. Ancak toplumda ceza davalarına bakan avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denildiği görülmektedir. Her ne kadar branşlaşma olmasa da uzmanlaşma mümkündür. Bu da sürekli ceza davalarına bakan avukatların uzmanlaşmasına yardımcı olmaktadır.

Ceza Avukatı İçin Tavsiyeler

Ceza Kanunun amacı, bireylerin hak ve özgürlüklerini bir taraftan sınırlarken, diğer yandan da saldırılara karşı korumaktır. Ceza hukuku bu şekilde insanlar arasındaki ilişkileri düzenler ve toplumsal düzeni sağlar. Ceza hukuku; suç olarak nitelenen insan davranışlarını, bunlara uygulanacak yaptırımları, uygulama koşullarını, hukuki sonuçlarını inceleyen ve belirleyen kurallar bütünüdür. Ceza avukatı aşağıda belirtilen suç tiplerinin tutukluluğa itirazı, adli kontrol kararına itirazı, savcılık ve kolluk sorgusunda ifade alınmasına katılma, adli sicil kaydının silinmesi, infaz aşamasında yaşanan sorunları çözme, cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri gibi durumlarda avukatlık hizmeti verir. Ceza avukatı için;

 • Müvekkil ile görüşme yapılması
 • Dilekçelerin hazırlanması
 • Duruşmaların takibi
 • Kanun yollarına başvuru
 • Dosya hazırlığı
 • Dilekçelerin okunaklı, sadece ve atıflı olması husus tavsiye edilir.

Ceza davaları soruşturma aşamasında şikayet veya ihbar ile başlar. Şikayet dilekçesinin hazırlanması veya şikayet için savcılığa sözlü başvuru yapılması durumunda ceza avukatı ile süreci yürütmeniz ileride yaşayacağız sıkıntıların önüne geçecektir. Zira ileride bu hataların telafisi olmayabilir. Aynı şekilde adli kontrol kararına itiraz, tutukluluğa itiraz veya kovuşturma aşamalarında profesyonel hukuki destek alınması özgürlüğünüz için önemlidir ve zaruridir.

Ceza Avukatı Hangi Alanlarda Hizmet Verir?

Ceza hukukuna ilişkin temel kanunumuz 1 Haziran 2005 tarihinde 765 sayılı Türk Ceza Kanununun yerine yürürlüğe konulan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’dur. Bu temel kanun yanında başka kanunlarda yer alan ceza hukukuna ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.

Avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için bir il barosuna kayıtlı olunması Avukatlık Kanunu gereği zorunludur. Avukatın tüm Türkiye genelinde iş almasının önünde ise herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bir ceza davasında, davanın profesyonel bir avukat tarafından yürütülmesi son derece önemlidir. Avukatın hangi ilde olduğunun önemi yoktur. Bilindiği üzere, ceza yargılamasında soruşturma ve kovuşturma evreleri ve bu evrelere hazırlık işlemleri yer almaktadır. Şüphelinin ifadesinin alınması, mağdurun şikâyette bulunması, tutukluluğa itiraz edilmesi, istinaf başvurusunda bulunulması, temyiz başvurusunda bulunulması gibi ceza yargılamasında yer alan birçok işlemde Ankara Ceza Avukatı olarak müvekkillerimizin yanında yer alıyoruz. Bu kapsamda ceza hukukunda yer alan;

Suç Madde Cezası
Soykırım 76 Ağırlaştırılmış müebbet hapis
İnsanlığa Karşı Suçlar 77 1/(a) ağırlaştırılmış müebbet hapis; diğer bentler 8 yıldan az olmamak üzere hapis
Örgüt 78 Örgüt kuran ve yöneten kişi, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis, örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis
Göçmen Kaçakçılığı 79 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası
İnsan Ticareti 80 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası
Kasten Öldürme 81 Müebbet hapis cezası
Kasten Öldürme Nitelikli Haller 82 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi 83 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 20 yıldan 25 yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine 15 yıldan 20 yıla kadar, diğer hallerde ie 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası
İntihara Yönlendirme 84/1 2 yıldan 5 yıla kadar
84/2 4 yıldan 10 yıla kadar
84/3 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
84/4 Kasten öldürme suçundan sorumlu
Taksirle Öldürme 85/1 2 yıldan 6 yıla kadar
85/2 2 yıldan 15 yıla kadar hapis
Kasten Yaralama

Cebir Suçu  (108)

86 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
86/2 4 aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Neticesi Sebebi ile Ağırlaşmış Yaralama 87/1 86.md.’deki ceza 1 kat artırılır. Ceza birinci fıkraya giren hallerde 3 yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde 5 yıldan az olamaz.
87/2 86.md.’deki ceza 2 kat artırılır. Ceza birinci fıkraya giren hallerde 5 yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde 8 yıldan az olamaz.
87/3 Yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza. Kırık veya çıkığın hayati fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.
87/4 86/1 hallerde 8 yıldan 12 yıla kadar, 86/3 hallerde ise 12 yıldan 16 yıla kadar hapis
Taksirle Yaralama 89 Üç aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası
89/4 6 aydan 3 yıla kadar hapis
İnsan Üzerinde Deney 90/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
90/4 1 yıla kadar hapis
Organ veya Doku Ticareti 91/1 5 yıldan 9 yıla kadar – suçun konusunun doku olması halinde, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
91/2 1 yıla kadar hapis cezası
91/3 5 yıldan 9 yıla kadar – suçun konusunun doku olması halinde, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
91/4 8 yıldan 15 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası
91/5 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
91/6 1 yıla kadar hapis cezası
91/8 Kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler
İşkence 94/1 3 yıldan 12 yıla kadar hapis
94/2a-b 8 yıldan 15 yıla kadar hapis
94/3 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence 95/1 94. md.’ye göre ceza, yarı oranda artırılır.
95/2 94. md.’ye göre ceza, bir kat artırılır.
95/3 8 yıldan 15 yıla kadar hapis
95/4 Ağırlaştırılmış müebbet hapis
Eziyet 96 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
96/2 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
Terk 97 3 aydan 2 yıla kadar hapis
Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi 98/1 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası
98/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Çocuk Düşürtme 99/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
99/2 2 yıldan 4 yıla kadar hapis (Çocuğun düşürtülmesine rıza gösteren kadın 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası)
99/3 6 yıldan 12 yıla kadar hapis –  ölüm halinde, 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası
99/4 3 yıldan 6 yıla kadar hapis- ölüm halinde, 4 yıldan 8 yıla kadar hapis
99/5 2 yıldan 4 yıla kadar hapis
Çocuk Düşürme 100 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Kısırlaştırma 101/1 3 yıldan 6 yıla kadar hapis
101/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Cinsel Saldırı 102/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis – sarkıntılık düzeyinde kalması 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
102/2 12 yıldan az olmamak üzere hapis
102/4 Kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler
102/5 Ağırlaştırılmış müebbet hapis
Çocukların Cinsel İstismarı 103/1-1.cümle 8 yıldan 15 yıla kadar hapis
103/1-2.cümle Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
103/1-3.cümle 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamaz.
103/2  16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis – 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza 18 yıldan az olamaz.
103/6 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Reşit olmayanla cinsel ilişki 104/1 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
104/2 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
Cinsel taciz 105 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası fiilin çocuğa karşı izlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası
Tehdit 106/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis – 6 aya kadar hapis veya adlî para cezası
106/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Şantaj 107 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 109 109/1 1 yıldan 5 yıla kadar

109/2 2yıldan 7 yıla kadar hapis

Eğitim ve Öğretin Hakkının Engellenmesi 112 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi 113 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Siyasi Hakların Kullanımının Engellenmesi 114 114/1  1 yıldan 3 yıla kadar hapis

114/2  2 yıldan 5 yıla kadar hapis

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme 115 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Konut Dokunulmazlığının İhlali 116 116/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis

116/2 6 aydan 1 yıla kadar hapis

116/4 1yıldan 3 yıla kadar hapis

 

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali 117/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası
117/2 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya 100 günden az olmamak üzere adlî para cezası
117/4 6 aydan 3 yıla kadar hapis
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi 118 118/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis

118/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis

Haksız Arama 120 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Dilekçe hakkının Kullanılmasının Engellenmesi 121 6 aya kadar hapis
Nefret ve Ayrımcılık 122 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma 123 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Haberleşmenin Engellenmesi 124/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezası
124/2 1 yıldan 5 yıla kadar hapis
Hakaret 125 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Kişinin Hatırasına Hakaret 130/1 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
130/2 3 aydan 2 yıla kadar hapis
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal 132/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
132/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
132/3 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Kişilerin Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması 133/1 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
133/2 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
133/3 2 yıldan 5 yıla kadar hapis veya dört bin güne kadar adli para cezası
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 134/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
134/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 135 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme 136 2 yıldan 4 yıla kadar hapis
Verileri Yok Etmeme 138 1 yıldan 2 yıla kadar hapis
Hırsızlık 141 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Nitelikli Hırsızlık 142/1 3 yıldan 7 yıla kadar hapis
142/2 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
142/3 5 yıldan 12 yıla kadar hapis
Hırsızlık – Daha Az Cezayı Gerektiren Haller 144 2 aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Yağma 148 6 yıldan 10 yıla kadar hapis
Nitelikli Yağma 149 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
Mala Zarar Verme 151 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Mala Zarar Vermenin Nitelikli Halleri 152 1 yıldan 4 yıla kadar hapis
İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme 153/1 1 yıldan 4 yıla kadar hapis
153/2 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Hakkı Olmayan Yere Tecavüz 154 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
Güveni Kötüye kullanma 155 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Bedelsiz senedi kullanma 156 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Dolandırıcılık 157 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Nitelikli dolandırıcılık 158 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Dolandırıcılık Daha Az Cezayı Gerektiren Hal 159 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Kaybolmuş ya da Hata Üzerine Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf 160 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Hileli İflas 161 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
Taksirli İflas 162 2 aydan 1 yıla kadar hapis
Karşılıksız Yararlanma 163/1 2 aydan 6 aya kadar hapis veya adli para cezası
163/2 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
163/3 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Şirket ya da Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi 164 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya bin güne kadar adli para cezası
Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi 165 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve on bin gün kadar adli para cezası
Bilgi Vermeme 166 6 aya kadar hapis veya adli para cezası
Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması 170/1 6 aydan 3 yıla kadar hapis
170/2 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması 171 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Radyasyon Yayma 172 3 yıldan 15 yıla kadar hapis
172/2 5 yıldan az olmamak üzere hapis
172/3 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
172/4 6 aydan 3 yıla kadar hapis
Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme 173/1 5 yıldan az olmamak üzere hapis
173/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis

 

Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi 174/1 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
174/3 1 yıla kadar hapis
Akıl Hastası Üzerinde Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali 175 6 aya kadar hapis veya adli para cezası
İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama 176 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması 177 6 aya kadar hapis veya adli para cezası
İşaret ve Engel Koymama 178 2 aydan 6 aya kadar hapis veya adli para cezası
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 179/1 1 yıldan 6 yıla kadar hapis
179/2 3 aydan 2 yıla kadar hapis
Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma 180 3 aydan 3 yıla kadar hapis
Çevrenin Kasten Kirletilmesi 181/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis

 

181/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
181/4 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezası
Çevrenin Taksirle Kirletilmesi 182/1 2 aydan 1 yıla kadar hapis
182/2 1 yıldan 5 yıla kadar hapis
Gürültüye Neden Olma 183 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
İmar Kirliliğine Neden Olma 184/1 1 yıldan 5 yıla kadar hapis
184/3 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Zehirli Madde Katma 185/1 2 yıldan 15 yıla kadar hapis
185/2 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıdaların Ticareti 186 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne kadar adli para cezası
Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma 187 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti 188/1 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası
188/3 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası
188/3 Uyuşturucu ve uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması – veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası 15 yıldan az olamaz.
188/7 8 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma 190/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası
190/2 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak 191 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Zehirli Madde İmal ve Ticareti 193 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini 194 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma 195 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
Usulsüz Ölü Gömülmesi 196 6 aya kadar hapis cezası
Parada Sahtecilik 197/1 2 yıldan 12 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası
197/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası
197/3 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Kıymetli Damgada Sahtecilik 199/1 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası
199/2 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası
199/3 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası
Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar 200 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası
Mühürde Sahtecilik 202/1 2 yıldan 8 yıla kadar hapis
202/2 1 yıldan 6 yıla kadar hapis
Mühür Bozma 203 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Resmi Belgede Sahtecilik 204/1 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
204/2 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek veya Gizlemek 205 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 206 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Özel Belgede Sahtecilik 207 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek 208 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması 209 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Resmi Belge Hükmünde Belgeler 210/2 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit 213 2 yıldan 4 yıla kadar hapis
Suç İşlemeye Tahrik 214/1 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası
214/2 15 yıldan 24 yıla kadar hapis
Suçu ve Suçluyu Övme 215 2 yıla kadar hapis cezası
Halkı Kin veya Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama 216/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
216/2 6 aydan 1 yıla kadar hapis
216/3 6 aydan 1 yıla kadar hapis
Kanunlara Uymamaya Tahrik 217 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma 219/1 1 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası
219/2 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ve müebbeden veya muvakkaten bilfiil o vazifeyi icradan ve onun menfaat ve aidatını almaktan memnuiyet
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma 220/1 2 yıldan 6 yıla kadar hapis
220/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
220/8 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması 223/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
223/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
223/3 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
Kıt’a Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali 224 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
Hayasızca Hareketler 225 6 aydan 1 yıla kadar hapis
Müstehcenlik 226/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası
226/2 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
226/3 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası / 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
226/4 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
226/5 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Fuhuş 227/1 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
227/2 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası
227/3 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası
Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama 228 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adli para cezası
Dilencilik 229 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören 230/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis
230/3 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Çocuğun Soy Bağını Değiştirme 231/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
231/2 1 yıla kadar hapis
Kötü Muamele 232/1 2 aydan 1 yıla kadar hapis
232/2 1 yıla kadar hapis
Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali 233/1 1 yıla kadar hapis
233/2 3 aydan 1 yıla kadar hapis
233/3 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması 234/1 3 aydan 1 yıla kadar hapis
234/3 3 aydan 1 yıla kadar hapis
İhaleye Fesat Karıştırma 235/1 3 yıldan 7 yıla kadar hapis
235/3b 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Edimin İfasına Fesat Karıştırma 236 3 yıldan 7 yıla kadar hapis
Fiyatları Etkileme 237 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası
Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma 238 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması 239/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
239/4 3 yıldan 7 yıla kadar hapis
Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma 240 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Tefecilik 241 2 yıldan 5 yıla kadar hapis beş bin güne kadar adli para cezası
Bilişim Sistemine Girme 243/1 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası
243/3 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme 244/1 1 yıldan 5 yıla kadar hapis
244/2 6 aydan 3 yıla kadar hapis
244/4 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması 245/1 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
245/2 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası
245/3 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Yasak Cihaz ve Programlar 245/A 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Zimmet 247 5 yıldan 12 yıla kadar hapis
İrtikap 250/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
250/2 3 yıldan 5 yıla kadar hapis
250/3 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Denetim Görevinin İhmali 251 3 aydan 3 yıla kadar hapis
Rüşvet 252/1 4 yıldan 12 yıla kadar hapis
Nüfuz Ticareti 255 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası / 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
Görevi Kötüye Kullanma 257/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis
257/2 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması 258 1 yıldan 4 yıla kadar hapis
Kamu Görevlisinin Ticareti 259 6 aya kadar hapis veya adli para cezası
Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması 260 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf 261 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi 262 3 aydan 2 yıla kadar hapis
Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma 264 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Görevi Yaptırmamak İçim Direnme 265/1 6 aydan 3 yıla kadar hapis
265/2 2 yıldan 4 yıla kadar hapis
İftira 267/1 1 yıldan 4 yıla kadar hapis
267/5 20 yıldan 30 yıla kadar hapis
Suç Üstlenme 270 2 yıla kadar hapis
Suç Uydurma 271 3 yıla kadar hapis
Yalan Tanıklık 272/1 4 aydan 1 yıla kadar hapis
272/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
272/3 2 yıldan 4 yıla kadar hapis
272/6 20 yıldan 30 yıla kadar hapis
272/8 3 yıldan 7 yıla kadar hapis
Yalan Yere Yemin 275 1yıldan 5 yıla kadar hapis
Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Ve Tercümanlık 276 3 yıldan 7 yıla kadar hapis
Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs 277 2 yıldan 4 yıla kadar hapis/ 6 aydan 2 yıla kadar
Suçu Bildirmeme 278 1 yıla kadar hapis
Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi 279 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi 280 1 yıla kadar hapis
Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme 281 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama 282/1 3 yıldan 7 yıla kadar hapis yirmi bin güne kadar adli para cezası
282/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Suçluyu Kayırma 283 6 aydan 5 yıla kadar hapis
Tutuklu Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme 284 1 yıla kadar hapis
Gizliliğin İhlali 285/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası
285/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası
285/5 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması 286 6 aya kadar hapis cezası
Genital Muayene 287 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs 288 50 günden az olmamak üzere adli para cezası
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma 289/1 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası
289/3 Adli para cezası
289/4 1 yıla kadar hapis
Resmen Teslim Olunan Mala El Konulması ve Bozulması 290 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme 291 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması 292 6 aydan 1 yıla kadar hapis
Kaçmaya İmkan Sağlama 294/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
294/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis/ beş yıldan 8 yıla/ 8 yıldan 12 yıla
Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması 295 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Hükümlü veya Tutuklunun Ayaklanması 296 6 aydan 3 yıla kadar hapis
İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak 297/1 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
297/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme 298 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Cumhurbaşkanına Hakaret 299 1 yıldan 4 yıla kadar hapis
Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama 300/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
300/2 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama 301 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozmak 302 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Düşmanla İşbirliği Yapmak 303/1 Müebbet hapis cezası
303/2 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Devlete Karşı Savaşa Tahrik 304 10 yıldan 20 yıla kadar hapis
Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama 305 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası
Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama 306/1 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası
306/2 Müebbet hapis cezası
306/3 2 yıldan 8 yıla kadar hapis
306/4 3 yıldan 10 yıla kadar hapis
Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma 307/1 6 yıldan 12 yıla kadar hapis
307/2 Ağırlaştırılmış müebbet hapis
307/3 1 yıldan 5 yıla kadar hapis
307/4 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
307/5 Ağırlaştırılmış müebbet hapis
Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım 308/1 5 yıldan 15 yıla kadar hapis
308/3 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası
Anayasayı İhlal 309 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı 310 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Yasama Organına Karşı Suç 311 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Hükümete Karşı Suç 312 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan 313/1 15 yıldan 20 yıla kadar hapis / 20 yıldan 25 yıla kadar hapis
313/2 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası/ 6 yıldan 10 yıla kadar hapis
313/3 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Silahlı Örgüt 314/1 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
314/2 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
Silah Sağlama 315 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
Suç İçin Anlaşma 316 3 yıldan 12 yıla kadar hapis
Askerî Komutanlıkların Gaspı 317 Müebbet hapis cezası
Halkı Askerlikten Soğutma 318 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Askerleri İtaatsizliğe Teşvik 319/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
319/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma 320/1 3 yıldan 6 yıla kadar hapis
320/3 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Savaş Zamanında Emirlere Uymama 321 1 yıldan 6 yıla kadar hapis
Savaş Zamanında Yükümlülükler 322/1 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası
322/4 10 yıldan 15 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası
Savaşta Yalan Haber Yayma 323/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası
323/4 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve üç bin güne kadar adli para cezası
Seferberlikle İlgili Görevin İhmali 324 6 aydan 3 yıla kadar hapis
Düşman Unvan ve Benzeri Payeler Kabulü 325 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Devlerin Güvenliğine İlişkin Belgeler 326/1 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası
326/2 Müebbet hapis cezası
Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Temin Etme 327/1 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
327/2 Müebbet hapis cezası
Siyasal veya Askerî Casusluk 328/1 15 yıldan 20 yıla kadar hapis
328/2 Müebbet hapis cezası
Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Belgeleri Açıklama 329/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası
329/2 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası
329/3 6 aydan 2 yıla / 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama 330/1 Müebbet hapis cezası
330/2 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Uluslararası Casusluk 331 1 yıldan 4 yıla kadar hapis
Askeri Yasak Bölgelere Girme 332/1 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
332/2 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik 333/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis üç bin güne kadar adli para cezası
333/2 Müebbet hapis cezası
333/3 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
333/4 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Yasaklanan Bilgileri Temin 334/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
334/2 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini 335/1 8 yıldan 12 yıla kadar hapis
335/2 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Yasaklanan Bilgileri Açıklama 336/1 3 yıldan 5 yıla kadar hapis
336/2 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
336/3 6 aydan 2 yıla/ 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
Yasaklanan Bilgileri Siyasal ve Askeri Casusluk Maksadıyla Açıklama 337/1 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
337/2 Ağırlaştırılmış müebbet hapis
Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin İşlenmesi 338/1 6 aydan 3 yıla kadar hapis
338/2 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
Devlet Güvenliği ile İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma 339/1 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
339/2 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası
Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç 340 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret 341 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası

Suçları başta olmak üzere Ceza Kanunu’nda yer alan bütün suç tipleri adına ceza hukuku alanında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı ise ceza avukatının aksine sadece ağır ceza davalarına bakan avukattır. Ceza davaları Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür. Ağır ceza avukatı işte belirtilen davalardan sadece Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren davalara bakan avukattır.

Basitçe tanımlamak gerekirse, Ağır Ceza Mahkemeleri cezası ve niteliği ağır olan davalara bakan mahkemedir. Tek tek saymak gerekirse Ağır Ceza Mahkemeleri; kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m.148), irtikap (m. 250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflas (m. 161), cinsel saldırı, kasten öldürme! taksirle birden fazla kişiyi öldürme! çocukların cinsel istismarı, soykırım, işkence, örgütlü suçlar gibi suçlarda ile ağırlaştırılmış müebbet hapis! müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevlidir.

Yani üstte sayılan suç tipleri veya suç tipinden bağımsız 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür. Bu davaları da ağır ceza avukatı yürütür. Ağır ceza mahkemesinde görülen suç tiplerinin daha ciddi olması ve yürütülecek kovuşturma sonrası verilecek! cezaların alt ve üst sınırlarının bir hayli yüksek olmasından dolayıdır. Bu sebeple ağır ceza mahkemelerinin teşekkülü bir başkan, 2 üye olmak üzere üç hakimdir. Ağır ceza avukatı  Ankara sizlerin hayatını kurtaracak derecede önemlidir.

Ağır Ceza Avukatı Fiyatları

Ağır ceza avukatı fiyatları, avukatın bilgisine ve tecrübesine göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında olmamak şartıyla taraflar arasında özgürce kararlaştırabilirler. Burada avukatın harcayacağı emek ve işinde başarısı önem taşımaktadır. Yine suçun tipine ve hangi tarafı olduğunuzda önemlidir.

Örneğin, hakaret davasında sanık müdafisi olmak ile örgüt suçlarında sanık müdafisi olmak arasında büyük fark vardır. Çünkü ilki basit ve kısa sürecek bir davayken, örgüt dosyası karışık ve uzun soluklu bir davadır. Bu nedenle ücretleri farklı olacaktır. Yani öldürme dosyasından bir avukat 20 bin tl talep ederken başka bir avukat 200 bin TL talep edebilir. Bu konuda anlaşma taraflar arasında tamamen serbesttirler.

Avukatın mesleki bilgi ve tecrübesi bu noktada çok önemlidir. Daha önce benzer şekilde dava yürütüp yürütmediği, bu konuda ulusal ve uluslar arası yazıları, yerel ve ulusal düzeyde önemli davaları yürütüp yürütmediği ağır ceza avukatı fiyatlarını etkileyen faktörlerdir. Bu kriterler ışığında taraflar ücreti karşılıklı anlaşarak kararlaştırır. Ceza davaları niteliği itibariyle zor ve karışık davalardır. Aynı şekilde süreç sonunda alınacak ceza hürriyetinizi bağlayıcı niteliktedir. Bu sebeple ceza avukatı ile yürütülmesi kişilerin menfaatinedir.

Ceza Avukatı Aramak

İnsan ilişkilerinin iç içe girmeye başlaması ve sosyal hayatın artan insan sayısıyla birlikte daha hareketli bir hale gelmesi beraberinde bazı birtakım sorunları da getirmektedir. İnsanlar nerede, ne zaman başlarına ne geleceğini kestirememektedirler. İnsanların hiç ummadıkları anlarda avukat ihtiyaçları ortaya çıkabilmektedir. İnternetin de hayatımıza bu denli sirayet etmesiyle birlikte kişiler avukat ihtiyaçlarını da internet üzerinden gidermeye çalışmaktadırlar. Google arama motoru kullanılarak sıkça aranan kavramlardan biri de “ceza avukatı arıyorum” olmuştur. Teknoloji sayesinde dilediğimiz şeylere bu kadar hızlı ulaşabilmek ve hızlı sonuç almak güzel olmakla beraber bu konunun bazı dezavantajları da bulunmaktadır.

İnternet ortamında seçeneklerin çok olmasıyla birlikte internet ortamı aynı zamanda kişileri yanıltmaya da çok müsaittir. Ceza avukatı arıyorum diye arama yapan kişilerin arama sonucunda karşılarına çıkan avukatların seçimine dair son derece hassas olması ve özen göstermesi gerekmektedir. Ne yazık ki avukat ihtiyacı olanların internet ortamında yaptıkları arama ile ulaştıkları kişilerin aslında avukat olmadıkları veya müvekkilin istediği alanda çalışmayan bir avukat olmaları sık rastlanan bir durumdur.

Ceza avukatı arayışı içerisinde bulunan kişilerin en titiz yönetmesi gereken süreçlerden biri aslında bu süreçtir. Kişi burada gayet titiz, sabırlı davranmalı ve ardından dava takibi için avukatla anlaşmalıdır. Çünkü bir avukatla anlaşıldıktan sonra davaya dair sürecin yönetilmesi avukata bırakılmaktadır. Avukatın bu süreç içerisinde yapacağı yanlış bir şey veya sorumsuz davranması müvekkilinin belki de var olan hakkını kaybetmesi sonucunu doğuracaktır. Bu türden olumsuz bir duruma yer vermemek adına uzman bir ceza avukatıyla çalışmak hak kayıplarının önüne geçilmesi adına gayet önem arz etmektedir.

Ceza Davasında Ceza Avukatı Aynı Anda Kaç Kişinin Avukatı Olabilir?

Ceza avukatlarının bir davada avukatlığını üstlenebileceği kişi sayısına dair herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bir ceza davasında, ceza avukatının birden çok kişinin avukatlığını üstlendiği durumlarda dikkat edilmesi gereken husus; avukatın savunmasını gerçekleştirdiği kişiler arasında menfaat çatışması bulunmamasıdır. Şöyle ki; dava sırasında avukatın müvekkillerden biri adına gerçekleştirmiş olduğu savunma, davaya dahil diğer müvekkillerinin aleyhine sonuçlar doğurmamalıdır. Eğer ki davanın akışı içerisinde bu durumun önüne geçmek mümkün değil ise savuma hakkının zarar görmemesi adına avukatın bir kişiyi savunması gerekecektir.

Ceza avukatının görev süresi, takibi kendisinden istenen davalar için davanın karara çıkıp kesinleştiği ana kadar görevlilerdir. Sürece dahil oldukları andan başlayıp kararın kesinleşmesi anına kadar davayı takip etmeleri gerekir. Yerel mahkeme tarafından karar verilmesinin ardından temyiz süreci başlamaktadır. Ceza avukatının yerel mahkemenin verdiği karardan sonra temyiz sürecini de yürütmesi kuraldır ancak taraflar yapacakları sözleşme ile aksini kararlaştırabilirler.

Uzman Ceza Avukatı

Ceza avukatı arıyorum cümlesi herkes tarafından zikredilebilir. Çünkü hayatımız boyunca ne ile karşılaşacağımızı hiç birimiz bilemeyiz. Bu sebeple Google ve diğer arama motorlarından sıkça aratılan bir cümledir. Ceza avukatı arıyorum şeklinde ceza avukatı arayışına giren kişilerin dikkatli ve özenli hareket etmesi gereklidir. Zira internet ortamı yanıltmaya ve farklı şekilde aktarmaya çok uygun ortamdır. Bu sebeple arayışınızın sonucu hüsranla sonuçlanmaması için bulduğunuz avukatın ismini internette tekrar araştırmanızı öneririz. Zira ceza avukatı ararken boşanma avukatı veya hiç avukat olmayan biriyle karşılaşabilirsiniz.

Ceza avukatı arayışınız sizlerin hayatını kurtaracak süreci ifade eder. Bu süreçte titiz olmak ileride yaşanacak olumsuzların önüne geçer. Ceza hukuku üstte belirtildiği üzere uzmanlık ve emek gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle uzman ceza avukatını bulmanız ve kendisiyle çalışmanız sizlerin menfaatine olacaktır.

Uzman ceza avukatı ceza yargılamasına, cumhuriyet savcılığı aşamasından itibaren; kovuşturma, istinaf, temyiz aşamalarından, yargılamanın sonuna hükmün kesinleşmesi ve infaz rejimine ve sonrasında! AYM ve AHİM süreçleri dahil olmak üzere her aşamada müvekkillerin ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlayarak, hak kaybı yaşamalarını engeller. Özgürlüğünüz değerlidir ve bu sebeple emekle verilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ağır Ceza Mahkemesi ve Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davalarıyla ilgili hizmet veren avukatlara ceza avukatı denir

Ceza avukatının aksine sadece Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ceza davalarıyla ilgili hizmet veren avukatlara ağır ceza avukatı denmektedir.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.