güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan için emsal karar

Bu kararımızda bahsedeceğimiz olgu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan kişinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanmış, yasal süresi içerisinde yürütme durdurma istemli iptal davası açılmış, idare mahkemesi istihbari bilgilere itibar etmemiş ve davacı lehine sonuçlanmıştır. İdare aleyhine açılan davada idare mahkemesi; “söz konusu bilgilerin istihbari nitelikte bilgiler olduğuna, atanacağı görevin niteliği göz önünde bulundurulduğunda güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak nitelendirilmesine engel bir durum oluşturmadığına” hukuka aykırı idari işlemi iptal etmiştir. Güvenlik soruşturması aile, okul ve terör sebebiyle olumsuz sonuçlananlar 60 gün içerisinde dava açmalıdır.

İstihbari bilgi; soyut ve kaynağı belirsiz olduğu için teyit edilmedikçe salt bu gerekçeler ile idari işlem tesis edilmesine gerekçe sağlamaz.

Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Olumsuz Gelen Adaylar İçin Emsal Karar

        T.C.

  D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No    : 2015/2208

Karar No  : 2016/1449

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Vekili                                                    :

Karşı Taraf  (Davalı)                            : Milli Savunma Bakanlığı – ANKARA

Vekili                                                    : Av. Fatma Karaca Onay (Aynı adreste)

İstemin Özeti                                   : Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 25/02/2013 tarihli ve E:2012/583; K:2013/262 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti                              : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi                      : Melike Demir

Düşüncesi                                   : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; davacı tarafından, atama işlemlerinin iptaline ilişkin 13.03.2012 tarihli ve 1190-491-12/Per.Tem.Ş sayılı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince,  4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv AraştırmasıYönetmeliği’nin 9. maddesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın resmi internet sitesi kanalıyla kamuoyuna duyurulan başvuru sahiplerinde aranacak nitelik ve şartların (f) bendi uyarınca hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda yasa dışı bir örgütle ilişkisinin tespit edildiği görüldüğünden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Ankara Bölgesi Mütercim (Rusça) unvanı ile ataması yapılan davacının, atandığı birimin askeri bir birim olduğu ve bu birimde istihdam edilecek personelin diğer kamu görevlilerinin seçimine göre daha hassas güvenlik soruşturmalarına tabi tutularak seçilmesinin hukuka uygun olduğu sonucuna varılarak atamasının iptaline ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesinde; “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde çalışacak personel hakkında yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

12.04.2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 9. maddesinde; “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Türk Silahlı Kuvvetlerince bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak yönerge uyarınca yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlısı birlik/kurumlarda münhal bulunan Devlet memuru kadrolarına personel alımı amacıyla açılan 2011 yılı 2. dönem sınavlarına ilişkin olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığının resmi internet sitesi kanalıyla kamuoyuna duyurulan başvuru sahiplerinde aranacak nitelik ve şartlar;

Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olması,

Mütercim-Tercümanlık (Rusça), Rus Dili ve Edebiyatı, Slav Dilleri ve Edebiyatları, Rus Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin herhangi birinden mezun olması (En son mezun olunan okul ve bölüm aranmaktadır.),

2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve KPSS-P108’den asgari 60 notunu almış olması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olması (A bendinin 6’ıncı fıkrası hanç),

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmaması,

Sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden “Askeri Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olması (Mülakat sınavları sonucunda başarılı olan adayların sevkı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından yapılacaktır ),

Yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmaması gerekmektedir. ” şeklinde belirlenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında münhal bulunan devlet memuru kadrolarına personel alımı maksadıyla açılan sınava, Ankara Bölgesi Mütercim (Rusça) unvanı için müracaat eden davacının atamasına esas olmak üzere dosyasının tekemmülü esnasında yaptırılan güvenlik soruşturma sonuçlarının incelenmesi sonucunda personel alım ilanında belirtilen güvenlik tahkikatı ile ilgili şartı taşımadığının tespit edilmesi üzerine atama işlemlerinin iptaline ilişkin 13.03.2012 tarihli ve 1190-491-12/Per.Tem.Ş sayılı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı işleminin tesis edildiği ve bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Güvenlik soruşturmasına ilişkin raporlarda yer alan bilgiler istihbari nitelik taşıdıklarından hukuken geçerli başka bilgi ve belgelerle doğrulanmadıkça, bu bilgi notları veya raporların tek başlarına hukuki delil gücünde kabul edilmeleri ve ilgililerin aleyhine kullanılmaları hukuk devleti ilkesine aykırı düşer. Bu itibarla, idarenin ve kişilerin hak ve yükümlülükleri, demokratik esaslara uygun olarak, objektif kriterler halinde ayrı ayrı belirlenmiş olup, idarenin kişilerin hak ve menfaatlerini etkileyen konularda “şüphelere” dayanarak işlemler tesis etmesi uygun ve doğru görülemez. Memuriyete atanmada böyle bir kıstasın kabulü, Anayasa’nın 2. ve 70/2. maddesiyle bağdaşmayacağı gibi, 657 sayılı Kanunun 48. maddesi ile de bağdaşmaz.

Bakılan uyuşmazlıkta, İdare Mahkemesince verilen 14.06.2012 tarih ve E:2012/583 sayılı ara kararı ile “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı emrine atanan davacının atamasının iptaline gerekçe gösterilen bilgi ve belgelerin incelenmek üzere mahkemeye gönderilmesinin istenilmesine” karar verilmesi sonrasında davalı idare personeli tarafından Mahkemeye getirilen ve incelendikten sonra davalı idareye iade edilen söz konusu belgeler, Dairemizce 2. kez verilen 30/12/2015 tarihli ve E:2015/2208 sayılı ara kararı gereğinin davalı idare tarafından yerine getirilmesi sonucu incelenmiş olup, söz konusu bilgilerin istihbari nitelikte bilgiler olduğuna, atanacağı görevin niteliği göz önünde bulundurulduğunda güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak nitelendirilmesine engel bir durum oluşturmadığına karar verilmiştir.”

Bu duruma göre, İdarece açılan sınavda başarılı olan ve atanmak için Kanun’da ve ilgili mevzuatında öngörülen genel ve özel koşulları taşıdığı görülen davacının, yukarıda belirtilen bilgi notu içeriğine göre güvenlik soruşturmasının olumlu bulunmadığı sonucuna varılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, davalı idarece 30/12/2015 tarihli Dairemizin ara kararına cevaben gönderilen 04/03/2016 tarihli ve 24879 sayılı yazı ve eki belgelerin davalı idareye iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 17/03/2016 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan                        Üye                                 Üye                         Üye                           Üye

İrfan                     Ahmet Hamdi                           Efser                        Mahmut                     Yücel
EROĞLU                       ÜNLÜ                       HABLEMİTOĞLU         DOĞAN                   BULMUŞ

    (X)                                                                                                       (X)   

(X) AZLIK OYU : 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı’nın ihtiyacı olan “Rusça – Mütercim” alımı için yapılan ilan üzerine başvuru yapan  ve  sınavda  başarılı sayılan davacının, hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucu anılan kadroya atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin dayanağı olan bilgi ve belgelerin Dairemizin 30.12.2015 tarihli ve  E:2015/2208 sayılı ara kararı ile istenilmesi üzerine, davalı idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda atanacağı görevin önem ve özelliği  dikkate alındığında,  atamasının yapılmamasına ilişkin  dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olduğundan, bozulmasını gerektirecek bir sebep de  bulunmadığından davacının temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerekeceği  görüşüyle, kararın bozulmasına ilişkin çoğunluk kararına  katılmıyoruz.

Başkan                                Üye

İrfan EROĞLU                   Mahmut DOĞAN
Paylaş