agir ceza mahkemesi ankara

İlk derece ceza mahkemeleri olarak suçların ağırlığına göre düzenlenen görevli mahkemelerden biri de ağır ceza mahkemesidir. Bu nokta kanun kapsamında düzenlenen ceza bakımından en ağır cezaların davalarına bakan mahkeme ağır ceza mahkemesidir. İlk derece ceza mahkemeleri asliye ceza ve ağır ceza mahkemesi ile özel kanunlarla kurulan ceza mahkemeleridir.

Ağır Ceza Mahkemesi Yapısı ve Kuruluşu

Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır. Bazı durumlarda bazı yerlerde ceza mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki iş dağılımı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. Ceza mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır.

Ağır ceza mahkemesi bulunan illerde 1.ağır ceza mahkemesi, 2. ağır ceza mahkemesi, 3.ağır ceza mahkemesi şeklinde numaralandırılmaktadır. İlin nüfusu ve ihtiyaçlarına göre bu sayı değişmektedir.

Agir Ceza Mahkemesinin Baktigi Davalar Nelerdir

Ağır Ceza Mahkemesinin Baktığı Davalar

Ağır Ceza Mahkemelerinin görevi 5235 sayılı kanunun 12.maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan;

  1. Yağma (m. 148),
  2. İrtikap (m. 250/1 ve 2),
  3. Resmi belgede sahtecilik (m. 204/2),
  4. Nitelikli dolandırıcılık (m. 158),
  5. Hileli iflas (m. 161) suçları,
  6. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç)
  7. Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar
  8. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işler

Bu noktada, yukarıdaki suçlar söz konusu olsa bile  Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişkin  hükümler ile çocuklara özgü kovuşturma hükümleri saklı tutulmaktadır.

Ağır Ceza Mahkemesi aslen kavuşturma aşamasında görevli iken istisnai durumlarda soruşturma aşamasında da görevli olabilmektedir. Bu haller Ceza Muhakemesi Kanunu’nda belirlenmiştir. Bu hallerden biri 135. Maddede düzenlenen Telekomünikasyon yoluyla iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi halidir. Böyle bir durumda ağır ceza mahkemesinin oy birliğiyle karar vermesiyle mümkün olacaktır. İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranır. Bir diğer hal ise ağır ceza mahkemelerinin bir soruşturmayla ilgili oy birliği ile gizli soruşturmacı görevlendirilebilmesi halidir. Ayrıca, ağır ceza mahkemeleri sanık veya şüphelinin teknik araçlarla izlenmesine de oy birliğiyle karar verebilir. Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoymaya ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar verilir. Bütün bunlara ek olarak CMK’nın 161.maddesi Ağır ceza mahkemesinin Cumhuriyet savcılıkları arasındaki yetki uyuşmazlıklarını ele alarak çözmesidir.

5235 Sayılı kanunun 14. Maddesine göre ceza mahkemelerin görev sınırlarını belirlerken cezanın ağırlığı esas alınır. Bu noktada ilgili madde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulacağını hükme bağlamıştır.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Yetki

Ağır Ceza Mahkemeleri için belirlenen özel bir yetki kuralı yoktur. Hangi Ağır Ceza Mahkemesinin işlenen suçun kovuşturma aşamasında yetkili olacağı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen genel yetki kuralları ile saptanacaktır. Bu noktada Ceza Muhakemesi Kanunu m.12/1 yer yönünden yetkili mahkemenin tespitinde öncelikli olarak suçun işlendiği yeri esas olarak benimsemiştir. Ancak bazı suçlarda suçun işlendiği yerin tespiti mümkün olamamaktadır.

Örneğin; suçun işlenmeye başladığı yer ile neticenin ortaya çıktığı yer arasında farklılık ya da teşebbüs hali gibi. Bu gibi durumlar için CMK suçun işlendiği yerin tespitini kolaylaştırmak adına bir takım kurallar öngörmüştür. Bu konu ile ilgili düzenlemeler genel yetki kuralları olarak bahsedilmekte ve Türk Ceza Kanunu’nda 8.12. ve 13. Madde de tek tek düzenlenmektedir. Örnek vermek gerekirse TCK’nın 13. maddesi kişinin, suçun işlendiği yer dışında tutuklu bulunması hali için o yer mahkemesinin de yetkili olacağını öngörmüştür.

Ağır ceza mahkemesinde görülen davanız varsa ağır ceza avukatı ile davanızı yürütmeniz sizlerin faydasına olacaktır. Ağır ceza avukatı seçiminiz özgürlüğünüz için değerlidir.
Paylaş