0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Vergi Hukuku

Devlet tüm toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli mal ve hizmetlerin üretiminde rol alır. Dolayısıyla devletin bu kamu harcamalarını gerçekleştirebilmesi için gelir kaynaklarına ihtiyaçları vardır. Devletin kamu ihtiyaçlarını yapabilmesi diğer bir deyişle, üstlenmiş olduğu fonksiyonları yerine getirebilmesi için kamu gelirlerine başvurması, bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. Bu gelirlerin bir kısmını isteğe bağlı olarak yani özel hukuk kuralları çerçevesinde toplanan gelirler oluştururken en önemli kısmını devletin egemenlik gücüne dayanılarak, yani vergi kuralları çerçevesinde toplanan gelirler oluşturmaktadır. Bu gelir kaynakları içerisinde en önemlisi ise vergilerdir.

Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergiler, devletin ve yetkili diğer kamu kurumlarının egemenlik gücüne dayanarak kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak ve devletin yüklendiği sosyal ekonomik ve benzeri diğer görevleri gerçekleştirmek üzere, herkesten kural olarak mali gücüne göre karşılıksız ve cebren aldığı iktisadi unsur olarak tanımlanabilir. Vergi, temel itibariyle devletin zorla aldığı kamu gelirlerinin yani, temelde vergilerin alınması ile ilgili kural ve esasları inceleyen bir hukuk dalıdır.

Vergi hukuku, vergi ödevinin niteliğine vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin hukuk kurallarının bütünü olarak da tanımlanabilir. Vergi huk. devlet ve kişiler arasındaki vergi ilişkisini ve bu ilişkiden doğan hak ve ödevleri inceleyen bir hukuk dalıdır. Vergi alanı, kişilerle devlet arasındaki vergi ilişkisini hukuki bir zemine oturtur ve bu ilişkiyi tamamen hukuk kuralları ile düzenler. Bütün vergilerde uygulanacak temel ilke ve kurallar, vergi ilişkisinin niteliği, vergi alacağının doğması ve sona ermesi, vergilendirme alanında çıkan uyuşmazlıklar, kabahat ve suçlar ile bunların çözüm yolları ve vergi alacağının zorla tahsiline ilişkin hükümleri inceleyen hukuk dalı, vergi hukukudur.

Vergi Hukuku Dalları

Vergi huk. vergilendirme hukuku, vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku, vergi yargılama hukuku ve uluslararası vergi huk. olarak uluslar arası hukukta bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Vergilendirme hukuku genel anlamda vergilendirme ilkeleri, vergi ilişkilerinden doğan hak, yetki ve ödevlerin gerçekleştirme ve kullanım biçimlerinden oluşmaktadır. Vergi ceza hukuku, vergi kabahat ve suçları cezalarını düzenler. Vergi icra hukuku, devletin ve diğer kamu idarelerinin kamu alacağı sayılan alacaklarının güvence altına alınması, ödenmesi ve cebren tahsilini düzenleyen bir vergi hukuku dalıdır. Vergi yargılama hukuku, doğan uyuşmazlıkların idari yargı organlarında çözülmesine ilişkin kuralları ele almaktadır. Uluslararası vergi huk. ise, vergi olayının uluslararası boyutunu, özellikle iki ya da daha fazla ülke arasında çıkabilecek çifte vergilendirme sorunlarının çözüm yollarını incelemektedir. Vergi huk. kaynakları ise, Anayasa, Kanunlar, Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Tüzükler, Genel Tebliğler, Özelgeler ve Sirküler olarak gösterilebilir.

Vergi alanı gerek yapısı gerekse spesifik bir alan olması itibariyle yapısında hukuk, muhasebe ve finans gibi alanları barındıran, uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, vergi konularında; vergi mahkemelerinde dava açılması, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Stopajı, Kaynak Kullanım Destekleme Fonu, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Yanlış veya Eksik Gelir Beyanları, idare tarafından yapılan tarh işlemleri ile uzlaşma ve diğer her türlü vergi uyuşmazlığı konularında uzman kadro, danışman ve mali müşavirleriyle müvekkillere hukuki destek ve danışmanlık hizmeti  vermektedir.

Vergi Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

 • Kurumlar Vergisi.
 • Gelir Vergisi.
 • Katma Değer Vergisi.
 • Kaynak Kullanım Destekleme Fonu.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi.
 • Yanlış veya Eksik Gelir Beyanları.
 • Şirket Birleşme/Devralma/Bölünme İşlemleri Öncesi Vergisel Risk Tespiti.
 • Sigorta Poliçeleri.
 • Transfer Fiyatlandırması.
 • Vergi Konularında Yazılı Mütalaa Verilmesi.
 • Vergi Cezaları.