İdare Hukuku Nedir?


İdare hukuku genel itibari ile anayasaya ve ilgili mevzuata hakimiyet gerektiren bir hukuk dalıdır. İdare hukukunun tek ve toplu bir mevzuatı bulunmamaktadır. Uyuşmazlığın tarafı olan idari kuruluş veya kamu tüzel kişiliğine göre başvurulacak kurallar ve mevzuat değişiklik göstermektedir. Bu nedenle var olan bir mevzuatı bilmemek veya yeni kabul edilen bir düzenlemeyi bilmemek büyük hak kayıpları yaşatabilir. Hak kayıplarına mahal vermemek için mevzuata hakim olan alanında uzman çalışma ekibi ve avukatları bulunan Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nu tercih edebilirsiniz.

İdare hukuku, bireylerin devlet ve devletin ilgili idari kurumları ile yaşamış olduğu hukuki uyuşmazlıklarda; idarenin üstün yetkisine karşılık bireyin hak ve özgürlüklerinin korunması amacını güden hukuk dalıdır. İdare hukuku alanına giren konular; genellikle idarenin vatandaşlar aleyhine tesis etmiş olduğu idari işlemlere karşı açılan iptal davaları ile idarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla açılan tam yargı davalarıdır. Bunun yanında kamulaştırma davaları ile idari sözleşmelerden doğan davalar da idare hukukunun alanına giren diğer dava türleridir.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde bulunan tecrübeli ve alanında uzman idare avukatları ile idare mahkemelerinde açılmış veya açılacak iptal ve tam yargı davalarında ve diğer idari davalarınız ve başvurularınızda süreci titizlikle takip eder. İdare hukuku alanında açacağınız davalar ile yapacağınız başvurularda süre kaçırmamak ve kanunlar ile belirlenen süreler içinde başvuru ve dilekçelerinizi sunmak için iyi bir dava takibi gereklidir. Dava takibinizi alanında tecrübeli bir avukat eşliğinde yapmanız haklarınızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

İdari Dava Açma Süreci

İdare hukukuna ilişkin davalarda idare ve kamu tüzel kişilikleri her zaman bir kamu gücü üstünlüğüne sahiptir. Bu nedenle idari başvuruda bulunan veya idare mahkemelerinde dava açan bireyler dava ve başvuru konusu işlemde olan haklılıklarını doğru, kısa, öz ve hukuki bir dil ile açıklamalıdır. İdari başvurularda ve dava dilekçelerinde bulunması gereken hususlara yer verilmesi davanızın ve başvurunuzun kabul edilmesi için gereklidir. Dava dilekçesinde ve idari başvurularınızda mutlak surette bulunması gereken hususları idare hukuku alanında uzman olan Kadim Hukuk ve Danışmalık Bürosu’ndan alacağınız hukuki destek ile sağlayabilirsiniz.

İdari kuruluşlara veya kamu tüzel kişiliklerine yapacağınız ve yapmış olduğunuz başvurular yalnızca başvuru aşaması ile sona ermemektedir. Başvurunuzun reddedilmesi üzerinde idarenin cevabının tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde idare mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Aynı şekilde açılmış olan davanın idare mahkemesi kararı ile reddedilmesi halinde 30 gün içinde istinaf başvurusu yapılarak Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulması ve istinaf başvurusunun reddi halinde ise tebliğden itibaren 30 gün içinde Danıştay’a temyiz başvurusunda bulunulması gerekmektedir. İstinaf ve temyiz başvuru süresinin de avukat ile takip edilmesi hak kaybı yaşamamanız için önem taşımaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, vatandaşlarımızın ve farklı  sektörlerde Türkiye’nin öncüsü konumunda olan şirket  müvekkillerinin devlet ve ilgili kamu tüzel kişileri ile yaşadıkları uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm ihtilaflarının giderilmesi  için idare hukuku alanında başarılı şekilde  faaliyet göstermektedir. KADİM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, geniş kapsamlı ve donanımlı kadro ve danışmanlarıyla müvekkillerine idare hukukunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

İdare Hukuku Avukatlık Hizmetleri

 • İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle Açılacak Tam Yargı (Tazminat) Davaları.
 • İmar Davaları.
 • Malpraktis Davaları.
 • Tayin.
 • Memur Davaları.
 • Polis Okulu Davaları.
 • Disiplin Cezaları.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Davaları.
 • Meslekten İhraç.
 • Askeri Lise Davaları.
 • Sağlık Sebebiyle Öğrencilik ve Memurluktan Atılma Davaları.
 • Memur Emekliliği İle İlgili Davalar.
 • Kamulaştırma Davaları.
 • Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu’ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.
 • İdari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar.
 • Tam Yargı Davaları (Tazminat Davaları)

Contact Us